Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva Mošovce

Obec Mošovce je samostatným územným samosprávnym a správnym celkom Slovenskej republiky združujúcim občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

Zmeny územia obce Mošovce možno vykonať len v súlade s ust. § 2 ods. 3 až 5 a ust. § 2a zákona č. 369/1990 Zb..

Obec Mošovce je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obec Mošovce hospodári a nakladá aj s majetkom štátu, ktorý jej bol zverený v súlade s platnou právnou úpravou.


 

Základné ustanovenia

Orgánmi obce Mošovce sú: Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce a starosta obce Mošovce. Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce zriaďuje na základe osobitných právnych predpisov a podľa potrieb obce orgány obecného zastupiteľstva, ktorými sú: komisie obecného zastupiteľstva, obecný hasičský zbor. Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich pôsobnosti.


 

Obecné zastupiteľstvo obce

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Mošovce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Mošovce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce má 9 poslancov.


 

Starostka obce: Ing. Elena Krajčová

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívno-právnych vzťahoch je správnym orgánom (ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.), a v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (ust. § 1a písm. b) zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení zmien a doplnkov).


 

Zástupca starostu obce: Mgr. Tibor Harkabus

Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu, obecným zastupiteľstvom spravidla na celé funkčné obdobie, z poslancov obecného zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.


 

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ľubica Moravcová

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu plnenia úloh obce vyplývajúcich z jej pôsobnosti v súlade s platnou právnou úpravou. Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov.


 

Komisie Obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 27.12.2010 tieto komisie:
1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti
2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
3. Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
5. Komisia verejného poriadku Komisia na implementáciu fondov EÚ
6. Komisia na prešetrenie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
7. Komisia na implementáciu fondov EÚ
8. Komisia ZPOZ

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.


 

Obecný úrad Mošovce

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.


 

Obecný hasičský zbor

Obec Mošovce zriadila Obecný hasičský zbor Mošovce. Postavenie, organizáciu, personálne obsadenie a činnosť obecného hasičského zboru upravilo obecné zastupiteľstvo v Štatúte Obecného hasičského zboru v Mošovciach, ktorý bol schválený dňa 12. septembra 2012 uznesením OZ. Obecné zastupiteľstvo určuje aj objem finančných prostriedkov potrebných na jeho činnosť.


 

Právomoci a kompetencie

Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, najmä v § 4 ods. 3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce a jej majetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce z jej samosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti v zmysle osobitného zákona nevykonáva štát alebo poverená právnická alebo fyzická osoba.


 

Majetok obce

Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, pohľadávky a iné majetkové práva obce. Rozsah majetku obce vyplýva z osobitnej právnej úpravy (napr. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov).

Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú Zásady hospodárenia s majetkom obce Mošovce, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach (ust. § 9 ods. zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).


 

Financovanie obce

Obec financuje svoju činnosť a potreby z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií a iných zdrojov v súlade s právnymi predpismi. Obec môže financovať svoju činnosť pri plnení úloh obce aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, a s inými právnickými a fyzickými osobami. Obec môže financovať svoje potreby aj z prostriedkov mimorozpočtových peňažných fondov, zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania a zo združených prostriedkov.

Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako aj z fondov EU. Rozsah účelových a neúčelových dotácií je upravený pre kalendárny rok rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky.
 


 

Rozpočet obce

Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Mošovciach. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmeny rozpočtu, kontroluje čerpanie prostriedkov z rozpočtu obce a schvaľuje záverečný účet obce. Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Pred schválením sa rozpočet obce a záverečný účet obce musí zverejniť najmenej na dobu pätnástich dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce (ust. § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

Účtovníctvo o stave majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu vedie Obecný úrad v Mošovciach.

Výsledky hospodárenia obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (ust. § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).


 

Dokumenty

Spôsob zriadenia samosprávy Mošovce, jej právomoci, kompetencie, zákony podľa, ktorých sa riadi a popis organizačnej štruktúry je detailne popísaný v nasledovných dokumentoch:

Štatút obce Mošovce
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Mošovce
Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Mošovce
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka