Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Postup obce pri vybavovaní sťažností, návrhov a podaní

Obec Mošovce vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti.

O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány obce - obecné zastupiteľstvo a starosta obce v súlade s platnou legislatívou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (najmä Štatútom obce Mošovce a Zásadami hospodárenia s majetkom obce Mošovce)

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania § 3 zák. č. 71/1967 Z.b. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postupy vybavovania:

a) o vybavovaní sa vedú samostatné spisy
b) lehoty na vybavenie žiadosti sú nasledovné:

1. Ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktorá už bola zverejnená (§ 7) do 5 dní od podania žiadosti
2. Výzva na doplnenie žiadosti (§ 14) min 7 dní
3. Postúpenie žiadosti povinnej osobe, ktorá má informáciu k dispozícií (ak o nej vie), (§15) do 5 dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej osobe
4. Od podania žiadosti o sprístupnenie (alebo od doplnenia) do 8 pracovných dní; ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme do 15 pracovných dní
(v závažných prípadoch môže sa predĺžiť o 8 pracovných dní; ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme o 15 pracovných dní – závažné dôvody sú –
pozri § 17 ods. 2).
Predĺženie lehoty sa oznámi starostovi do 8 pracovných dní
5. Opravné prostriedky (podávajú sa povinnej osobe) do 15 dní
6. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní

c/ Obec Mošovce - poverení zamestnanci obce sú oprávnení vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, aby v lehote min do 7 dní od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je obec oprávnená požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, obec môže vec vybaviť alebo odložiť.

d/ O výsledku vybavenia obec upovedomí subjekt písomne.
e/ Anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností. V tomto prípade lehoty neplynú.

 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka