Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


 

Pozvánka na zasadanie 28.1.2019

Pozvánka

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

 

28. januára 2019 (pondelok) o 17.00 hod.

 

vo viacúčelovej zasadacej miestnosti Obecného úradu Mošovce,
Kollárovo námestie 314/10.

 

 

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej a mandátnej komisie

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu

 

 

1.   Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ p. Ľubomíra Barančeka
      Predkladá: starostka obce

 

Pracovná časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva:

2.   Overenie zloženia sľubu poslanca OZ p. Ľubomíra Barančeka a správa mandátnej
      komisie
           Predkladá: predseda mandátnej komisie

3.   Slovo pre verejnosť.

4.   Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných k 28.1.2019
           Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

5.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Mošovce za rok 2018
           Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

6.   Príloha VZN č. 2/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
      obce Mošovce č. 2/2013 ktorým sa určila  výška finančných prostriedkov určených
      na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na
      dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce na rok 2018
           Predkladá: Mgr. Mariana Ballová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č.1

7.   Úprava rozpočtu obce na rok 2018 schváleného uznesením č. E/2/6/XI/2017
           Predkladá: Mgr. Mariana Ballová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č.1
                             Anna Ambrozová, odborná pracovníčka OcÚ

8.   Úprava rozpočtu obce na rok 2019 schváleného uznesením č. E/1/13/IX/2018
           Predkladá: Mgr. Mariana Ballová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č.1
                             Anna Ambrozová, odborná pracovníčka OcÚ

9.   Žiadosť Petra Barančeka, bytom Rázusova 9/31, Martin o odpredaj  pozemku vo
      vlastníctve obce         
           Predkladá: Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ.

10.  Žiadosť Andrei Rusnákovej, bytom Košťany nad Turcom č. 1 a Jozefa Lvončíka,
       bytom Valča 280 o urovnanie duplicitného vlastníctva         
            Predkladá: Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

11.  Návrh na schválenie zámeru spojenia Základnej školy a Základnej umeleckej školy
       do jedného subjektu
            Predkladá:  starostka obce

12.  Ukončenie súdneho sporu s Hlavnou kontrolórkou obce týkajúce sa nevyplatenej
       čiastky mzdy mimosúdnym rokovaním 
            Predkladá:  starostka obce

13.  Rôzne
       - informácia o súťaži s DM drogéria
       - informácia o novom grante z Úradu vlády v oblasti športu : „Podpora rozvoja
          športu na rok 2019“
       - informácia o otázke zvýšených požiadaviek na financovanie spoločnej úradovne

14.   Interpelácie.

15.   Diskusia.

 

 

                                                                                            Ing. Elena Krajčová
                                                                                                starostka obce

prehľad uznesení za rok 2016


 

Prehľad uznesení OZ za rok 2017


 

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka