Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Matrika Mošovce
Matričný úrad Mošovce
Kollárovo námestie 314/10
038 21  Mošovce

Telefón: 043/4944100
Fax: 043/4944332
mail: danusa.ludikova@mosovce.sk

Matrikárka: Bc. Danuša Lúdiková

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy. Do pôsobnosti Matričného úradu v Mošovciach patrí aj obec Rakša.


 

Matrika

Nahliadnutie do matrík
Zápis narodenia dieťaťa
Úmrtie
Uzavretie manželstva
Vydanie druhopisu matričných dokladov
Zmena priezviska po rozvode
Zápis matričnej udalosti


 

Nahliadnutie do matrík

Poplatok za nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík .............. 2,- €


 

Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Do pôsobnosti Matričného úradu v Mošovciach patrí aj obec Rakša.

Na zápis je potrebné predložiť:
dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):
  ◦ občianske preukazy rodičov
  ◦ sobášny list

dieťa narodené slobodnej matke
  ◦ občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)
  ◦ občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike)

dieťa narodené rozvedenej matke:
  ◦ právoplatný rozsudok o rozvode
  ◦ občiansky preukaz,

dieťa narodené vdove:
  ◦ sobášny list
  ◦ úmrtný list zosnulého manžela
  ◦ občiansky preukaz.


Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:
matrikárka Bc. Danuša Lúdiková, telefón: 043/4944100, e-mail: danusa.ludikova@mosovce.sk

Doba vybavenia: na počkanie


 

Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia. Do pôsobnosti Matričného úradu v Mošovciach patrí aj obec Rakša.

Na zápis je potrebné predložiť:
•  3x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom

•  občiansky preukaz zosnulého.


Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje:
matrikárka Bc. Danuša Lúdiková, telefón: 043/4944100, e-mail: danusa.ludikova@mosovce.sk.

Doba vybavenia: na počkanie


 

Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov. Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený.

Pri cikrevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu, tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Do pôsobnosti Matričného úradu v Mošovciach patrí aj obec Rakša.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré na požiadanie vydá matrikárka.

K žiadosti je potrebné pripojiť:
•  rodné listy snúbencov
•  platné občianske preukazy
•  právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených)
•  úmrtný list (u ovdovelých)
•  právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov)
•  cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva.

Snúbenci sa môžu dohodnúť, či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom, alebo či si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, alebo či priezvisko jedného z nich bude ich spoločným priezviskom a druhý si ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Ak si ponechajú každý svoje doterajšie priezvisko, vyhlásia, ktoré z ich priezvisk bude priezviskom spoločných detí. Ak si jeden z nich ponechá popri spoločnom priezvisku aj svoje doterajšie priezvisko, priezviskom spoločných detí bude ich spoločné priezvisko.

Ak nevesta má už dieťa, ktorého otec nie je známy, môže sa so snúbencom dohodnúť, že ich spoločné priezvisko bude aj priezviskom tohto jej dieťaťa. Otcom dieťaťa týmto daním priezviska sa manžel matky nestáva.

Ak ženích alebo nevesta majú deti, ktorých otec alebo matka sú známi: priezvisko dieťaťa (detí) sa uzavretím manželstva nemení. Zmena priezviska týchto detí sa môže vykonať len podľa osobitných predpisov.

Poplatky:

•  20,- € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným
úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky,

•  20,- € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi
štátnymi  občanmi Slovenskej republiky,

•  20,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby,

•  70,- € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti,

•  35,- € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom
medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami,

•  70,- € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky
a cudzincom,

•  200,- € - uzavretie manželstva medzi cudzincami,

•  200,- € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území
Slovenskej republiky trvalý pobyt,

•  10,- € - príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.


Vybavuje:
matrikárka Bc. Danuša Lúdiková, telefón: 043/4944100, e-mail: danusa.ludikova@mosovce.sk.

Doba vybavenia: na počkanie


 

Vydanie druhopisu matričného dokladu

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.

Poplatky: 5,- €.

Vybavuje:
matrikárka Bc. Danuša Lúdiková, telefón: 043/4944100, e-mail: danusa.ludikova@mosovce.sk.

Doba vybavenia: na počkanie


 

Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Okresnom úrade v Martine.

Potrebné je predložiť:
•  žiadosť,
•  platný občiansky preukaz,
•  sobášny list,
•  právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti).

Vybavuje:
matrikárka Bc. Danuša Lúdiková, telefón: 043/4944100, e-mail: danusa.ludikova@mosovce.sk.

Doba vybavenia: na počkanie.


 

Zápis matričnej udalosti

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky.

Poplatky: 10,- €


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka