Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 05.12.2018 tieto komisie:
1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti
   
predseda: Mgr. Mariana Ballová
    členovia: Mgr. Tibor Harkabus, Peter Lúdik, Ing. Mgr. Peter Mojtek, Ing. Miroslav
    Petrovič, Jana Fánčiová, Elena Tarašová, Anna Ambrozová
2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
    predseda: Ing. Ján Thomka
    členovia: Alexander Vladár, Bc. Tatiana Ličková, Ján Lettrich, Ing. Miloš Ballo,
    Ing. Ingrid Bubelínyová
3. Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu
    predseda: Mgr. Katarína Sadloňová
    členovia: Mgr. Tibor Harkabus, Peter Lúdik, Svetlana Petrovičová, Mgr. Adriana
    Brázdová, Bohdan Basarab, Jana Fánčiová, Bc. Danuša Lúdiková
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce
    podľa zákona č. 357/2004 Z. z.

    predseda: Mgr. Katarína Sadloňová
    členovia: Mgr. Mariana Ballová, Ing. Ján Thomka
5. Komisia verejného poriadku
    predseda: Ľubomír Baranček
    členovia: Peter Lúdik, Svetlana Petrovičová, Michal Petrovič (ul Jána Kollára), Milan
    Reťkovský (ul. Krčméryho), Bc. Ľubica Borcovanová
6. Komisia na prešetrenie a vybavovanie sťažností podľa Zák. NR SR č. 9/2010 Z. z.
    predseda: Alexander Vladár
    členovia: Svetlana Petrovičová, Mgr. Tibor Harkabus
7. Komisia na implementáciu fondov EÚ
    predseda: Mgr. Zuzana Holcová
    členovia: Mgr. Tibor Harkabus, Alexander Vladár, Ing. Karol Rafaj, Mgr. Ľudmila
    Piecková, Ing. Ingrid Bubelínyová
8. Komisia ZPOZ
    predseda: Mgr. Zuzana Holcová
    členovia: Mgr. Tibor Harkabus, Bc. Danuša Lúdiková, Ing. Ján Žirko, PaedDr. Iveta
    Thomková, Monika Škutová, Viera Žilová, Jana Fánčiová, Mgr. Adriana Brázdová

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.
 


 

Stanovy, činnosť a rokovací poriadok obecných komisií

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 


 

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Mošovciach

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka