Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Ing. Ľubica Moravcová (od 1. 1. 2014)

Kontakt:
Obecný úrad Mošovce
Kollárovo námestie 314/10
038 21 Mošovce

e-mail: lubica.moravcova@mosovce.sk, kontrolor@mosovce.sk
č. tel.: 043/4944100


 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • je zodpovednou osobou na podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.


Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.


 

Správy z kontroly 2018

Správa o výsledku kontroly číslo 6/2018 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 1/2017

 
Správa o výsledku kontroly číslo 5/2018 - Kontrola vybavovania sťažností a petícií v Obci Mošovce za roky 2016 a 2017

 
Správa o výsledku kontroly číslo 4/2018 - Kontrola splnenia opatrení z kontroly č. 10/2016 a dodržiavania Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2008 s dodatkami spolu s vnútornými predpismi kontrolovaného subjektu v obdobiach po kontrole č. 10/2016

 
Správa o výsledku kontroly číslo 3/2018 - Kontrola splnenia prijatých opatrení z kontroly č. 8/2016 - kontrola odvodu dane z ubytovania správcovi dane v roku 2017.

 
Správa o výsledku kontroly číslo 2/2018 - Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Obecnom úrade Mošovce za rok 2017

 
Správa o výsledku kontroly číslo 1/2018 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 7/2016 v Základnej umeleckej škole Mošovce a kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov v roku 2017

 

dnes je: 21.5.2019

meniny má: Zina

webygroup
ÚvodÚvodná stránka