Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Ing. Ľubica Moravcová (od 1. 1. 2014)

Kontakt:
Obecný úrad Mošovce
Kollárovo námestie 314/10
038 21 Mošovce

e-mail: lubica.moravcova@mosovce.sk, kontrolor@mosovce.sk
č. tel.: 043/4944100


 

Úlohy hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu:

 • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 • priebehu vybavovania sťažností a petícií
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
 • dodržiavania interných predpisov obce a plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti
 • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • je zodpovednou osobou na podávanie, preverovanie a evidovanie podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z.
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.


Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov.


 

Správy z kontroly 2019

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka