Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 17.12.2018

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mošovciach

konaného dňa 17. decembra 2018

 

 

 

Prítomní poslanci: Mgr. Mariana Ballová, Mgr. Tibor Harkabus, Mgr. Zuzana Holcová, Peter Lúdik, Svetlana Petrovičová, Ing. Ján Thomka, Alexander Vladár

Neprítomní poslanci: Ľubomír Baranček, Mgr. Katarína Sadloňová

Ďalej prítomní: Ing. Elena Krajčová, Bc. Ľubica Borcovanová, Ing. Ľubica Moravcová, Ing. Ingrid Bubelínyová, Mária Solárová, Bc. Danuša Lúdiková, Anna Ambrozová, PaedDr. Iveta Thomková – riaditeľka ZŠ Mošovce, Vladimír Jančí, Ing. Pavel Sklenár, Ján Žirko

 

 

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce otvorila a viedla Ing. Elena Krajčová, starostka obce. Privítala prítomných.

           Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 7 poslancov OZ. Starostka obce vyhlásila, že OZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.

           

            Do návrhovej komisie ako predseda bola navrhnutá poslankyňa OZ Mgr. Mariana Ballová a ako člen bola navrhnutá poslankyňa OZ Mgr. Zuzana Holcová.

            7 prítomných poslancov OZ hlasovalo 7/ZA.

 

            Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá poslankyňa OZ Svetlana Petrovičová. Písaním zápisnice bola poverená Bc. Ľubica Borcovanová, zamestnankyňa Obecného úradu.

            7 prítomných poslancov OZ hlasovalo 7/ZA.

 

 

Návrh programu:

1.    Slovo pre verejnosť

2.    Doplnenie komisií z radov občanov

3.    Rozdelenie poslaneckých obvodov

4.    Ustanovenie sobášiacich do funkcií

5.    Menovanie poslancov OZ do rady škôl

6.    Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014
       o miestnych daniach

7.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku
       dňu 17. decembra 2018

8.    Správa o výsledku kontroly číslo 6/2018 – Kontrola splnenia opatrení z vykonanej
       kontroly č. 1/2017

9.    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok
       2019

10.  Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, správa
       k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, konsolidovaná
       výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2017 pre
       štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

11.  Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) za
       rok 2017

12.  Úprava rozpočtu na rok 2018

13.  Schválenie rozpočtu obce pre rok 2019-2021

14.  Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Ľubici Moravcovej

15.  Návrh na preplatenie dovolenky bývalému starostovi Ing. Petrovi Košíkovi

16.  Interpelácie

17.  Diskusia

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA schválilo návrh programu.

 

 

1. Slovo pre verejnosť

            Do tohto bodu sa prihlásil Vladimír Jančí, predseda TJ ŠK Drienok a vysvetlil, že organizujú rôzne turnaje, za rok urobia viac ako 100 tréningových jednotiek. Zrekonštruovali v budove sociálne zázemie, ktoré bolo zaostalé a nespĺňalo hygienické ani bezpečnostné normy. Naskytla sa im možnosť príspevku od Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v hodnote 18 000,- € so spoluúčasťou obce v sume 6 000,- €. Svojpomocne začali rekonštruovať budovu. Viac ako 800 hodín strávili pri rekonštrukcii šatní, sprchy, chodby a elektroinštalácie. Práce už ukončili, ale SFZ im zatiaľ z fondu vyplatil len 1/3 financií, takže čakajú, kým im pošlú zvyšné peniaze.

            Ing. Elena Krajčová, starostka obce sa opýtala, že kedy a ako sa obec pričinila financovaním?

            Vladimír Jančí odpovedal, že približne v septembri. Ing. Peter Košík, bývalý starosta obce im požičal peniaze bez rozhodnutia Obecného zastupiteľstva. V novembri boli odovzdané práce aj faktúry na SFZ, ale SFZ zmenil podmienky vyplácania. Všetko majú zúčtované a je to transparentné. Do konca roka by chceli vrátiť pôžičku v hodnote 5 000,- €.

            Elena Krajčová požiadala poslankyňu OZ Mgr. Marianu Ballovú a hlavnú kontrolórku obce Ing. Ľubicu Moravcovú o radu.

            Ing. Ľubica Moravcová vysvetlila, že Ing. Peter Košík neinformoval o tejto situácii na žiadnom zastupiteľstve. Doporučuje čo najskôr pôžičku vrátiť, pretože poskytnutie financií starostom obce bez Obecného zastupiteľstva nie je v zmysle zákona.

            Ing. Ján Thomka, poslanec OZ sa opýtal, či je pozemok pod budovou vysporiadaný.

            Ing. Ingrid Bubelínyová, zamestnankyňa obce odpovedala, že pozemok je vysporiadaný.

            Alexander Vladár, poslanec OZ sa opýtal, či boli peniaze požičané občianskemu združeniu.

            Vladimír Jančí odpovedal, že peniaze boli požičané občianskemu združeniu, nie jemu.

            Mgr. Mariana Ballová vysvetlila, že starosta požičal niečo, čo nie je jeho a je to zatiaľ bezdôvodné obohatenie.

            Ing. Elena Krajčová dodala, že v práve je to presne tak definované.

            Vladimír Jančí vysvetlil, že je to majetok obce, ktorý využívajú miestne deti.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA zobralo na vedomie príspevok pána Ing. Jančiho a záväzok TJ ŠK Drienok, že finančné prostriedky odovzdané bývalým starostom vo výške 5 000,- € z rozpočtu obce budú obci Mošovce vrátené do konca roka 2018.

 

 

 

2. Doplnenie komisií z radov občanov

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA súhlasilo, aby Ing. Elena Krajčová, starostka obce predložila za predsedov komisií zoznam členov do komisií OZ z radov občanov.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA menovalo do komisií OZ členov z radov občanov nasledovne:

1) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností:

Ing. Mgr. Peter Mojtek, Ing. Miroslav Petrovič, Jana Fánčiová, Elena Tarašová

 

2) Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia:

Bc. Tatiana Ličková, Ján Lettrich, Ing. Miloš Ballo

 

3) Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu:

Mgr. Adriana Brázdová, Bohdan Basarab, Jana Fánčiová

 

5) Komisia verejného poriadku:

Michal Petrovič (ul. Jána Kollára), Milan Reťkovský (ul. Krčméryho)

 

7) Komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ:

Ing. Karol Rafaj, Mgr. Ľudmila Piecková

 

8) Komisia Zboru pre občianske záležitosti:

Bc. Danuša Lúdiková, Ing. Ján Žirko, PaedDr. Iveta Thomková, Monika Škutová, Viera Žilová, Jana Fánčiová, Mgr. Adriana Brázdová

 

            Ing. Elena Krajčová v dôvodovej správe uviedla, že v zmysle ustanovení článku 7, ods. 5 a) Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je potrebné zmeniť zloženie komisie č. 4 – Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z. tak, aby členmi komisie boli poslanci OZ z celého politického spektra, vrátane ich podpory. Keďže obecného zastupiteľstvo sa skladá z 8 nezávislých – stranícky nepríslušných členov a 1 nezávislého člena s podporou strany Smer-sociálna demokracia, je potrebné, aby členovia predmetnej komisie boli ustanovení nasledovne: 1 – nezávislý člen komisie s podporou strany Smer – sociálna demokracia a 2 nezávislí členovia.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA schválilo odvolanie Ľubomíra Barančeka z členstva v komisii č. 4 – Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA menovalo poslanca OZ Ing. Jána Thomku, nezávislý s podporou strany Smer – sociálna demokracia za člena komisie č. 4 – Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.

 

 

3. Rozdelenie poslaneckých obvodov

            Ing. Elena Krajčová, starostka obce v dôvodovej správe uviedla, že z dôvodu užšej komunikácie obce s jej občanmi si poslanci OZ rozdelili jednotlivé časti obce do poslaneckých obvodov. Občania obce môžu transferovať na Obec svoje požiadavky a pripomienky aj prostredníctvom poslanca, ktorí bude za ten ktorý obvod zodpovedný.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA schválilo rozdelenie poslaneckých obvodov medzi poslancov nasledovne:

 

Poslanecký obvod č. 1 – Svetlana Petrovičová

Ulica F. Kafendu č. 213-231, 494, 496
Ulica Dolný dvor č. 232-250
Ulica Dolný riadok č. 251-264

 

Poslanecký obvod č. 2 – Mgr. Mariana Ballová

Ulica J. Kollára č. 1-29, 266-297, 299-307, 478, 487-491

 

Poslanecký obvod č. 3 – Ing. Ján Thomka

Ulica Starý rad č. 156-212, 325-338, 479, 495, 552

 

Poslanecký obvod č. 4 – Mgr. Katarína Sadloňová

Ulica SNP č. 379-451, 483

 

Poslanecký obvod č. 5 – Ľubomír Baranček

Ulica Na Drienok č. 454-462
Ulica Vidrmoch č. 111-142, 480
Ulica Krčméryho č. 105-109, 493

 

Poslanecký obvod č. 6 – Alexander Vladár

Ulica Partizánska č. 42-59
Ulica Kollárovo námestie č. 32, 34, 61-69, 308-315
Ulica Krčméryho č. 70-95

 

Poslanecký obvod č. 7 – Peter Lúdik

Ulica Krčméryho č. 96-104, 143-154, 316-324
Ulica Mládeže č. 339-368

 

Poslanecký obvod č. 8 – Mgr. Zuzana Holcová

Ulica A. Lackovej – Zory
Ulica Čerňakovo č. 37-41
Ulica Rybníky č. 475-476
Ulica Na Tisovec č. 463-468
Ulica Na ranč č. 469-474, 550

 

 

4. Ustanovenie sobášiacich do funkcií

            Ing. Elena Krajčová, starostka obce v dôvodovej správe uviedla, že v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“), je jednou z kompetencií preneseného výkonu štátnej správy, viesť obrad týkajúci sa uzatvárania manželstva. Počet poslancov vykonávajúcich funkciu sobášiacich nie je určený kogentne (je vo výlučnej kompetencii obecného zastupiteľstva, koľko poslancov poverí výkonom tejto funkcie). Obec Mošovce poveruje spravidla 2 poslancov OZ na výkon tejto funkcie sobášiaceho a toto poverenie sa spravidla vydáva na celé funkčné obdobie výkonu poslanca Obecného zastupiteľstva. Starostovi obce vyplýva oprávnenie sobášiť priamo zo zákona o rodine.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA ustanovilo do funkcie náhradných sobášiacich poslancov OZ nasledovne:

1. Ing. Tibor Harkabus a

2. Ľubomír Baranček (po zložení sľubu)

 

 

5. Menovanie poslancov OZ do rady škôl

            Ing. Elena Krajčová, starostka obce v dôvodovej správe uviedla, že v zmysle § 25 zákona č. 593/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve je obec v tých školách, ktorých je zriaďovateľ, povinná vytvoriť radu školy. Rady školy sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Obec Mošovce je zriaďovateľom 3 škôl a to: Materská škola, Základná škola a Základná umelecká škola. Obec Mošovce v zmysle § 25 ods. 5, ako zriaďovateľ deleguje do rady každej školy vždy 1 poslanca OZ.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA menovalo do jednotlivých rád škôl poslancov OZ nasledovne:

- rada školy pri Materskej škole: Mgr. Katarína Sadloňová

- rada školy pri Základnej škole: Mgr. Zuzana Holcová

- rada školy pri Základnej umeleckej škole: Svetlana Petrovičová

 

 

6. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce
č. 5/2014 o miestnych daniach

            Bc. Danuša Lúdiková, zamestnankyňa obce v dôvodovej správe uviedla, že na základe vykonanej kontroly č. 6/2018, ktorá bola zameraná na odvod dane z ubytovania v rokoch 2015, 2016, 2017 a 1. polrok 2018 od prevádzkovateľov ubytovania v obci Mošovce a na základe predloženého návrhu správy o výsledku tejto kontroly hlavnou kontrolórkou obce predložila návrh Dodatku č. 2 k VZN obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach.

            Navrhla ním zrušiť v existujúcom VZN v zmysle GDPR (ochrana osobných údajov) v § 26 ods. 2 a v § 28 v ods. 1 doplniť vetu o text navrhujúci predĺžiť splatnosť odvodu dane z 10 na 30 kalendárnych dní od ukončenia predchádzajúceho štvrťroka.

 

            Alexander Vladár, poslanec OZ sa opýtal, akú evidenciu vedie ŠRZ Drienok.

            7 poslancov udelilo slovo Ing. Pavlovi Sklenárovi, konateľovi spoločnosti ŠRZ Drienok. Vysvetlil, že ubytovaných evidujú podľa zákona, každý štvrťrok posielajú výkaz na Obecný úrad a poslanci môžu poveriť hlavnú kontrolórku obce, aby vykonala kontrolu. Kontrolu musí vykonať len poverená osoba, a to hlavná kontrolórka obce alebo Dozorná rada. Majú veľa ubytovaných hostí, preto dali požiadavku na predĺženie splatnosti, aby ekonóm všetko postíhal.

            Mária Solárová, ekonómka obce vysvetlila, že vzhľadom na nový zákon GDPR o ochrane osobných údajov, nebude obec vyžadovať štvrťročné výkazy. Keď však príde kontrola z obce, musia predložiť knihu ubytovaných.

            Alexander Vladár podotkol, že ŠRZ Drienok je mesačný platca DPH, takže musia mesačne všetko zaúčtovať.

            Ing. Pavel Sklenár vysvetlil, že aj za 1 mesiac majú veľa ubytovaných ľudí, najmä v letných mesiacoch.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA schválilo Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach.

 

 

7. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 17. decembra 2018

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce v zmysle § 18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mošovce č. F/12/2013 zo dňa 04.07.2013 a v zmysle § 25 Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Mošovciach, Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 17. decembra 2018.

            Ďalej vysvetlila novým poslancom OZ, ako funguje kontrola a čo všetko kontroluje.

 

            Ing. Elena Krajčová, starostka obce vysvetlila, že prebrala rozrobené projekty ako Zberný dvor, ktorý je podaný od jesene minulého roka na envirofonde. Termín podania žiadosti bol ukončený, teraz prebieha proces vyhodnotenia a musíme čakať na správu z Ministerstva životného prostredia. V Základnej umeleckej škole urobili hĺbkový audit účtovníctva. Mgr. art. Milan Olšiak, PhD., riaditeľ ZUŠ v novembri zakázal vstúpiť Školskej štátnej inšpekcii na pôdu Základnej umeleckej školy, preto príde inšpekcia od 7. januára 2019 na následnú kontrolu a riaditeľ musí poskytnúť všetky materiály. Ak riaditeľ znova nepovolí inšpekcii vstup do školy, vykonajú sa sankcie voči riaditeľovi ZUŠ. Riaditeľ predostrel výpoveď s 2-mesačnou výpovednou lehotou od 1.1.2019. Starostka obce dodala, že budú realizovať výberové konania na nového riaditeľa ZUŠ.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA zobralo na vedomie Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 17. decembra 2018.

 

 

8. Správa o výsledku kontroly číslo 6/2018 – Kontrola splnenia opatrení
z vykonanej kontroly č. 1/2017

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce v zmysle § 18f ods. 1 písm. d) a podľa § 18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom na 2. polrok 2018 uznesením č. E/1/7/IV/2018 zo dňa 20. júna 2018, Správu o výsledku kontroly číslo 6/2018 – Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 1/2017 v Obecnom úrade Mošovce za rok 2017 a 2018, obsahom ktorej je súhrnná informácia z vykonanej kontroly.

            Ďalej dodala, že nedostatky sa objavili pri Dani z ubytovania, kde platitelia neplatili včas. Prijali sa opatrenia na nápravu, urobil sa dodatok a platitelia začali po kontrole riadne platiť.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA zobralo na vedomie Správu z výsledku kontroly číslo 6/2018 – Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 1/2017.

 

 

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na
1. polrok 2019

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok 2019.

            Ďalej vysvetlila, že nedala žiadne špecifické kontroly, pretože má ešte 6 následných kontrol. V roku 2019 jej končí funkčné obdobie. Poslanci ju však môžu poprosiť o kontrolu.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA schválilo Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok 2019.

 

 

10. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky,
správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov,
konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2017 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

            Mária Solárová, ekonómka obce v dôvodovej správe uviedla, že v zmysle § 9 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov. Ročnú účtovnú závierku obce a konsolidovanú účtovnú závierku obce overuje audítor. Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe týchto skutočností bol dňa 26. novembra 2018 vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Mošovce zostavenej k 31.12.2017 nezávislou audítorkou Ing. Máriou Kasmanovou. Podľa jej názoru, konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť obce Mošovce, poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31.12.2017 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA zobralo na vedomie Správu nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2017 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mošovce.

 

 

 

11. Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy)
za rok 2017

            Mária Solárová, ekonómka obce v dôvodovej správe uviedla, že konsolidovaná výročná správa obce Mošovce za rok 2017 je vypracovaná v štruktúre určenej zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obec ako konsolidovaný celok uvádza vo výročnej správe v zmysle uvedených zákonov tiež informácie o hospodárení obchodnej spoločnosti ŠRZ Drienok s.r.o. s majetkovou účasťou obce a hospodárenie rozpočtových organizácií obce – Základnej školy Jána Kollára a Základnej umeleckej školy. Predkladaný materiál obsahuje súhrnný prehľad o orgánoch obce, o organizačnej štruktúre obecného úradu a o zmenách vykonaných v priebehu roka 2017. Zároveň podáva prehľad o majetku a záväzkoch, nákladoch a výnosoch a o celkovom hospodárení obce Mošovce. Obsahuje prehľad majetku a záväzkov, nákladov a výnosov obce ako konsolidovaného celku.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA zobralo na vedomie Konsolidovanú výročnú správu obce Mošovce za rok 2017 vypracovanú v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

12. Úprava rozpočtu na rok 2018

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA zobralo na vedomie:

1) úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením obce č. 12/2018 zo dňa 22. 11. 2018

            - listom z Okresného úradu Žilina zo dňa 4.11.2018 bolo obci Mošovce ako
            zriaďovateľovi ZŠ J. Kollára Mošovce oznámené navýšenie rozpočtu
            nenormatívnych finančných prostriedkov na dopravné na rok 2018 o 
            hodnotu 1 547,- €,

            - listom z Okresného úradu Žilina zo dňa 5.11.2018 bolo obci Mošovce ako
            zriaďovateľovi ZŠ J. Kollára Mošovce oznámené navýšenie rozpočtu
            nenormatívnych finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy na rok 2018
            o hodnotu 102,- €,

            - listom z Okresného úradu Žilina zo dňa 6.11.2018 bolo obci Mošovce ako
            zriaďovateľovi ZŠ J. Kollára Mošovce oznámené navýšenie rozpočtu
            normatívnych finančných prostriedkov verzia V_3 po EDUZBERE na rok 2018
            o hodnotu 9 507,- €,

            - listom z Okresného úradu Žilina zo dňa 12.11.2018 bolo obci Mošovce ako
            zriaďovateľovi ZŠ J. Kollára Mošovce oznámené zníženie rozpočtu
            nenormatívnych finančných prostriedkov na skvalitnenie podmienok výchovy
            a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na rok 2018
            o hodnotu 50,- €.

 

2) úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením obce č. 14/2018 zo dňa 10. 12. 2018

            - z dôvodu dosiahnutia vyšších príjmov z grantov a transferov sa navyšuje
            rozpočet príjmov o 14 997,09 €. Jedná sa o príjmy z bežných grantov z dotácií
            pre obec zo ŠR, z ÚPSVaR na podporu nezamestnanosti a z dotácie z Úradu
            vlády na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku,

            - z dôvodu dosiahnutia príjmov z grantov a transferov sa navyšuje rozpočet
            príjmov o 12 526,- €. Jedná sa o príjmy z bežných grantov a darov pre ZŠ,

            - z dôvodu uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní dotácie na podporu rozvoja športu
            na rok 2018 s Úradom vlády na výstavbu detského ihriska sa navyšuje rozpočet
            kapitálových príjmov o 8 000,- €.

 

           

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA schválilo:

3) úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 13/2018 zo dňa 10. 12. 2018

            - z dôvodu dosiahnutia vyšších daňových príjmov navrhli navýšiť rozpočet
            daňových príjmov o 20 050,- €. Jedná sa o príjmy z výnosu dane z príjmov
            poukázaných územnej samospráve, príjmy daní z pozemkov, stavieb, z bytov
            a nebytových priestorov, dane za psa, za užívanie verejného priestranstva a 
            príjmy za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

            - z dôvodu dosiahnutia vyšších nedaňových príjmov navrhli navýšiť rozpočet
            nedaňových príjmov o 1 720,- €. Jedná sa o navýšenie nasledovných príjmov:
            príjmy z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov,
            z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, z predaja
            výrobkov, tovarov a služieb, za znečisťovanie ovzdušia, z náhrad z poistného
            plnenia, z vratiek,

            - z dôvodu dosiahnutia vyšších nedaňových príjmov navrhli navýšiť rozpočet
            nedaňových príjmov o 4 640,- €. Jedná sa o navýšenie príjmov z predaja
            výrobkov, tovarov a služieb, za školy a školské zariadenia, z náhrad z poistného
            plnenia a z vratiek.

            - z dôvodu uzatvorenia Kúpnej zmluvy s p. Plešom a následne predaja pozemku
            z majetku obce sa navyšuje rozpočet kapitálových príjmov o 840,- €.

 

 

13. Schválenie rozpočtu obce pre rok 2019-2021

            Mária Solárová, ekonómka obce v dôvodovej správe uviedla, že Návrh rozpočtu obce Mošovce na rok 2019 s výhľadom do roku 2021 bol zostavený na základe požiadaviek rozpočtových organizácií zriadených obcou a potrieb obce. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi a postupne upravené na základe dodržania zásady vyrovnaného rozpočtu. Rozpočet je otvorený dokument, ktorý v priebehu roka je možné na základe vývoja tvorby verejných zdrojov zákonným spôsobom aktualizovať. Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce Mošovce na rok 2019 vychádza z doteraz známych skutočností, pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia za predchádzajúce roky a predpokladanej výške podielových daní poukázaných územnej samospráve a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky v rámci vlastných príjmov obce.

            Ďalej uviedla, že zistila chybu v návrhu rozpočtu, ale rozpočet sa nemení. Doplnila a rozpísala rozpočet ešte na položky a podpoložky, pretože si to vyžiadala Jarmila Janáková.

Každú položku prešla finančná komisia a rozpočet je napnutý. Výnos z dane bude však o 70 000,- € vyšší, takže sa potom môže rozpočet zmeniť alebo doplniť.

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že bola dodržaná informačná povinnosť.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA zobralo na vedomie návrh rozpočtu obce Mošovce na roky 2020, 2021 a odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Mošovce na rok 2019 s výhľadom do roku 2021.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA schválilo rozpočet obce Mošovce na rok 2019 v členení na hlavné kategórie rozpočtovej klasifikácie tak, ako bol pôvodne zverejnený na úradnej tabuli so zmenou pri hlavnej rozpočtovej kategórii 100 – daňové príjmy z 704 235,00 na 717 935,00 a v hlavnej kategórii 200 – nedaňové príjmy zo 70 100,00 na 56 400,00 ako vyrovnaný s celkovými príjmami 1 230 000,- € a s celkovými výdavkami 1 230 000,- €, a splátky úveru v roku 2019 z rezervného fondu vo výške 7 200,- €.

 

 

14. Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Ľubici Moravcovej

            Mária Solárová, ekonómka obce v dôvodovej správe uviedla, že platové podmienky hlavného kontrolóra upravuje § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mzdy zamestnanca  v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa poštu obyvateľov obce. Hlavný kontrolór obce Mošovce má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, jeho plat sa určil v závislosti od dĺžky pracovného času. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného kontrolóra.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA schválilo podľa § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za rok 2018 Ing. Ľubici Moravcovej, hlavnej kontrolórke obce Mošovce vo výške 24,30 % z jej určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Výsledok bol určený formou tajného hlasovania, ktorého sa zúčastnili prítomní 7 poslanci.

 

 

15. Návrh na preplatenie dovolenky bývalému starostovi Ing. Petrovi Košíkovi

            Mária Solárová, ekonómka obce v dôvodovej správe uviedla, že bývalý starosta obce Mošovce Ing. Peter Košík požiadal Obec Mošovce listom zo dňa 06.12.2018 o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti.

            Podmienky preplatenia dovolenky starostu obce upravuje § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka v rozsahu podľa osobitného predpisu /Zákonník práce/ alebo v rozsahu podľa kolektívnej zmluvy, ktorá je záväzná pre obec ako zamestnávateľa; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis. Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.

 

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA, 1/PROTI – Mgr. Zuzana Holcová, 1/ZDRŽAL SA – Mgr. Mariana Ballová, schválilo vyplatenie náhrady platu bývalému starostovi obce Mošovce Ing. Petrovi Košíkovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 15,5 dňa.

 

 

16. Interpelácie

            Nik z poslancov nepodal interpeláciu.

 

 

17. Diskusia

            7 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA zobralo na vedomie tieto informácie:

 

1) informáciu Svetlany Petrovičovej o pripomienke občana pána Chorváta o potrebe riešiť havarijný stav budovy TJ Sokol

            - Ing. Elena Krajčová, starostka obce dodala, že stavebná komisia musí
              zhodnotiť stav budovy.

2) informáciu Mgr. Zuzany Holcovej o potrebe opravy 4 pouličných svietidiel z dôvodu
ich blikania na ulici Krčméryho, SNP, Mládeže, SNP pri dome smútku

3) informáciu riaditeľky Základnej školy J. Kollára PaedDr. Ivety Thomkovej o pozvaní poslancov na oslavu 85. výročia otvorenia budovy základnej školy

4) informáciu starostky obce Ing. Eleny Krajčovej o potrebe zabezpečenia aparatúry, ktorá sa nachádza v budove Požiarnej zbrojnice, pred odcudzením alebo poškodením na základe pripomienky pána Borcovana

5) informáciu o pripravovanom kalendári obce na rok 2019

            - Ing. Elena Krajčová dodala, že na kalendári budú zábery obce od známeho
              fotografa

6) informáciu o zmene termínu konania akcie Zimné radovánky zo dňa 08.12.2019 na deň 07.12.2019

7) informáciu o pripomienkach k posýpaniu ciest v obci od občanov

            - Ing. Elena Krajčová vysvetlila, že sa posýpa priebežne v celej obci a poriadne.

8) informáciu o nutnosti riešenia parkovania nákladných automobilov v obci

9) informáciu o nutnosti posilnenia wi-fi v priestoroch, kde prebiehajú rokovania obecného zastupiteľstva

10) návrh pána Pavla Sklenára o možnosti uskutočniť stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva v priestoroch ŠRZ Drienok dňa 9.2.2019.

 

 

              Po prerokovaní celého programu Ing. Elena Krajčová poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mošovciach ukončila.

 

 

 

Zapísala: Bc. Ľubica Borcovanová               ...................................................................

Svetlana Petrovičová, overovateľka             ....................................................................

Ing. Elena Krajčová, starostka obce              ...................................................................

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka