Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 17.12.2018

Uznesenia

UZNESENIE

 

Obecného zastupiteľstva obce Mošovce

zo dňa 17.decembra 2018

 

 

            Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom IX. zasadnutí v roku 2018 schválili nasledovné body programu OZ:

 

1.    Slovo pre verejnosť.

2.    Doplnenie komisií z radov občanov

3.    Rozdelenie poslaneckých obvodov

4.    Ustanovenie sobášiacich do funkcií

5.    Menovanie poslancov OZ do rady škôl

6.    Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014
       o miestnych daniach 

7.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku
       dňu 17. decembra 2018

8.    Správa o výsledku kontroly číslo 6/2018 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej
       kontroly č. 1/2017     

9.    Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok
       2019

10.  Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, správa
       k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, konsolidovaná 
       výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12. 2017 pre
       štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

11.  Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) za   
       rok 2017

12.  Úprava rozpočtu na rok 2018

13.  Schválenie rozpočtu obce pre rok 2019-2021     

14.  Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Ľubici Moravcovej

15.  Návrh na preplatenie dovolenky bývalému starostovi Ing. Petrovi Košíkovi

16.  Interpelácie.

17.  Diskusia.

       Schvaľuje program rokovania OZ, s bodmi ktoré boli uvedené vo zverejnenom programe rokovania OZ.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

 

Bod č. 1
Slovo pre verejnosť

 

Uznesenie:

A/1/1/IX/2018 – OZ berie na vedomie príspevok pána Ing. Jančiho a záväzok TJ ŠK Drienok, že finančné prostriedky odovzdané bývalým starostom vo výške 5000,- z rozpočtu obce budú obci Mošovce vrátené do konca roka 2018

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Bod č. 2
Doplnenie komisií z radov občanov

Predkladajú: predsedovia komisií

 

Návrh uznesenia:

E/1/2/IX/2018 - schvaľuje

odvolanie Ľubomíra Barančeka z členstva v komisii č.4 - Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

T/1/2/IX/2018 - menuje

poslanca OZ Ing. Jána Thomku, nezávislý s podporou strany Smer – sociálna demokracia za člena komisie č.4 - Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Návrh uznesenia:

T/2/2/IX/2018 - menuje

do komisií OZ členov z radov občanov nasledovne:

1) Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností :
    Ing. Mgr. Peter Mojtek, Ing. Miroslav Petrovič, Jana Fánčiová, Elena Tarašová

2) komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
    Bc. Tatiana Ličková, Ján Lettrich, Ing. Miloš Ballo

3) komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu:
    Mgr. Adriana Brázdová, Bohdan Basarab, Jana Fánčiová

5) komisia verejného poriadku:
    Michal Petrovič (ul. Jána Kollára), Milan Reťkovský (ul. Krčméryho)

7) komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ:
    Ing. Karol Rafaj, Mgr. Ľudmila Piecková

8) komisia Zboru pre občianske záležitosti:
    Bc. Danuša Lúdiková, Ing. Ján Žirko, PaedDr. Iveta Thomková, Monika Škutová,
    Viera Žilová, Jana Fánčiová, Mgr. Adriana Brázdová

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Bod č. 3
Rozdelenie poslaneckých obvodov

Predkladá: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

Návrh uznesenia:

E/1/3/IX/2018 Obecné zastupiteľstvo obce schvaľuje rozdelenie poslaneckých obvodov medzi poslancov nasledovne:

Poslanecký obvod č. 1 - Svetlana Petrovičová

Ulica F. Kafendu č. 213-231, 494, 496
Ulica Dolný dvor č. 232-250
Ulica Dolný riadok č. 251-264

 

Poslanecký obvod č. 2 – Mgr. Mariana Ballová

Ulica J. Kollára č. 1-29, 266-297, 299-307, 478, 487-491

 

Poslanecký obvod č. 3 – Ing. Ján Thomka

Ulica Starý rad č. 156-212, 325-338, 479, 495, 552

 

Poslanecký obvod č. 4 - Mgr. Katarína Sadloňová

 Ulica SNP č. 379-451, 483

 

Poslanecký obvod č. 5 – Ľubomír Baranček

Ulica Na Drienok č. 454-462
Ulica Vidrmoch č. 111-142, 480
Ulica Krčméryho č. 105-109, 493

 

Poslanecký obvod č. 6 - Alexander Vladár

Ulica Partizánska č. 42-59
Kollárovo námestie č. 32, 34, 61-69, 308-315
Ulica Krčméryho č. 70-95

 

Poslanecký obvod č. 7 – Peter Lúdik

Ulica Krčméryho č. 96-104, 143-154, 316-324
Ulica Mládeže č. 339-368

 

Poslanecký obvod č. 8 – Mgr. Zuzana Holcová

Ulica A. Lackovej-Zory
Ulica Čerňakovo č. 37-41
Ulica Rybníky č. 475-476
Ulica na Tisovec č. 463-468
Ulica Na ranč č. 469-474, 550

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 4
Ustanovenie sobášiacich do funkcií

Predkladá: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

Návrh uznesenia:

M/1/4/IX/2018 Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce ustanovuje do funkcie náhradných sobášiacich poslancov poslancov OZ nasledovne:

Ing. Tibor Harkabus a
Ľubomír Baranček (po zložení sľubu)

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Bod č. 5
Menovanie poslancov OZ do rady škôl

Predkladá: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

 Na základe podkladov uvedených v dôvodovej správe navrhujem menovať do jednotlivých rád škôl poslancov OZ nasledovne:

- rada školy pri Materskej škole: Mgr. Katarína Sadloňová
- rada školy pri Základnej škole: Mgr. Zuzana Holcová
- rada školy pri Základnej umeleckej škole: Svetlana Petrovičová

 

Návrh uznesenia:

T/1/5/IX/2018 - menuje

do jednotlivých rád škôl poslancov OZ nasledovne:

- rada školy pri Materskej škole: Mgr. Katarína Sadloňová
- rada školy pri Základnej škole: Mgr. Zuzana Holcová
- rada školy pri Základnej umeleckej škole: Svetlana Petrovičová

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 6
Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach 

Predkladá: Bc. Danuša Lúdiková, odborná pracovníčka OcÚ.

 

Návrh uznesenia:

E/1/6/IX/2018 obecné zastupiteľstvo obce Mošovce schvaľuje Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014 o miestnych daniach 

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č.7
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 17. decembra 2018

Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

 

Uznesenie:

A/1/7/IX/2018  - obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu

17. decembra 2018

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 8
Správa o výsledku kontroly číslo 6/2018 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 1/2017

Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

 

Uznesenie:

A/1/8/IX/2018  - obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu z výsledku kontroly číslo 6/2018 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej kontroly č. 1/2017

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 9
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok 2019

Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

 

Uznesenie:

E/1/9/IX/2018  - obecné zastupiteľstvo schvaľuje

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok 2019

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7    
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 10
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, konsolidovaná výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12. 2017 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ

 

Uznesenie:

A/1/10/IX/2018  - obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Správu nezávislej audítorky Ing. Márie Kasmanovej z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, konsolidovanú výročnú správu vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12.2017 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mošovce.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 11
Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) za rok 2017

Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ

 

Uznesenie:

A/1/11/IX/2018  - obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

Konsolidovanú výročnú správu obce Mošovce za rok 2017 vypracovanú v zmysle § 20 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 12
Úprava rozpočtu na rok 2018

 

Uznesenia:

A/1/12/IX/2018 – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

-úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením obce č. 12/2018
   zo dňa 22.11.2018

- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením obce č. 14/2018 zo dňa
  10.12.2018

 

     Hlasovanie:

     prítomní    :  7
     za              : 7
     proti         : 0
     zdržal  sa : 0
     nehlasoval: 0


 

E/1/12/IX/2018 - Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje

- úpravu rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením č. 13/2018 zo dňa 10.12.2018

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 13
Schválenie rozpočtu obce pre rok 2019-2021

Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ

 

Uznesenia:

A/1/13/IX/2018 –berie na vedomie

- návrh rozpočtu obce Mošovce na roky 2020, 2021

- odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Mošovce na rok 2019 s výhľadom do roku 2021

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

E/1/13/IX/2018- schvaľuje

- rozpočet obce Mošovce na rok 2019 v členení na hlavné kategórie rozpočtovej klasifikácie, tak ako bol pôvodne zverejnený na úradnej tabuli so zmenou pri hlavnej rozpočtovej kategórii 100 – daňové príjmy z 704 235,00 na 717 935,00 a v hlavnej kategórii 200 – nedaňové príjmy zo 70 100,00 na 56 400,00 ako vyrovnaný s celkovými príjmami 1 230 000,- € a s celkovými výdavkami 1 230 000,- €

- splátky úveru v roku 2019 z rezervného fondu vo výške 7.200,- €.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 14
Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Ľubici Moravcovej

Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ

 

Návrh uznesenia:

E/1/14/IX/2018  - Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

podľa §18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu za rok 2018 Ing. Ľubici Moravcovej, hlavnej kontrolórke obce Mošovce vo výške 24,30 % z jej určeného mesačného platu za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje. Výsledok bol určený formou tajného hlasovania, ktorého sa zúčastnili prítomní 7 poslanci

   

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 15
Návrh na preplatenie dovolenky bývalému starostovi Ing. Petrovi Košíkovi

Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ

 

Návrh uznesenia:

E/1/15/IX/2018  - obecné zastupiteľstvo v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov schvaľuje

vyplatenie náhrady platu bývalému starostovi obce Mošovce Ing. Petrovi Košíkovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2018 v rozsahu 15,5 dňa.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 5
     proti: 1 (Mgr. Zuzana Holcová)
     zdržal sa: 1 (Mgr. Mariana Ballová)
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 16
Interpelácie

         Nik nepodal interpeláciu.

 

 

Bod č. 17
Diskusia

 

Návrh uznesenia:

A/1/17/IX/2018 – berie na vedomie

- informáciu Svetlany Petrovičovej o pripomienke občana pána Chorváta o potrebe riešiť havarijný stav budovy TJ Sokol,

- informáciu Mgr. Zuzany Holcovej o potrebe opravy 4 pouličných svietidiel z dôvodu ich blikania na ulici Krčméryho, SNP, Mládeže, SNP pri dome smútku,

- informáciu riaditeľky Základnej školy J. Kollára PaedDr. Ivety Thomkovej o pozvaní poslancov na oslavu 85. výročia otvorenia budovy základnej školy,

- informáciu starostky obce Ing. Eleny Krajčovej o potrebe zabezpečenia aparatúry, ktorá sa nachádza v budove Požiarnej zbrojnice, pred odcudzením alebo poškodením na základe pripomienky pána Borcovana,

- informáciu o pripravovanom kalendári obce na rok 2019,

- informáciu o zmene termínu konania akcie Zimné radovánky zo dňa 08.12.2019 na deň 07.12.2019,

- informáciu o pripomienkach k posýpaniu ciest v obci od občanov,

- informáciu o nutnosti riešenia parkovania nákladných automobilov v obci,

- informáciu o nutnosti posilnenia wi-fi v priestoroch, kde prebiehajú rokovania obecného zastupiteľstva,

- návrh pána Pavla Sklenára o  možnosti uskutočniť stretnutie poslancov obecného zastupiteľstva v priestoroch ŠRZ Drienok dňa 09.02.2019

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 7
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

                                                                                                    Ing. Elena Krajčová
                                                                                                         starostka obce

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka