Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 17.12.2018

Pozvánka

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva
obce Mošovce na deň

17. decembra 2018 (pondelok) o 17.00 hod.

vo viacúčelovej zasadacej miestnosti Obecného úradu Mošovce,
Kollárovo námestie 314/10.

 

 

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu

 

 

1.      Slovo pre verejnosť.

2.      Doplnenie komisií z radov občanov.
              Predkladajú: predsedovia komisií

3.      Rozdelenie poslaneckých obvodov
              Predkladá: starostka obce

4.      Ustanovenie sobášiacich do funkcií
              Predkladá: starostka obce

5.      Menovanie poslancov OZ do rady škôl
              Predkladá: starostka obce

6.      Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Mošovce č. 5/2014
         o miestnych daniach 
              Predkladá: Bc. Danuša Lúdiková, odborná pracovníčka OcÚ.

7.      Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
         ku dňu 17. decembra 2018
              Predkladá:  Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

8.     Správa o výsledku kontroly číslo 6/2018 - Kontrola splnenia opatrení z vykonanej
        kontroly č. 1/2017 
             Predkladá:  Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

9.     Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok
        2019
             Predkladá:  Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

10.   Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, správa
        k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov, konsolidovaná 
        výročná správa vrátane údajov individuálnej výročnej správy k 31.12. 2017 pre
        štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Mošovce
             Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka obce

11.   Konsolidovaná výročná správa (uvádza údaje z individuálnej výročnej správy) za
        rok 2017
             Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ

12.   Úprava rozpočtu na rok 2018
             Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ

13.   Schválenie rozpočtu obce pre rok 2019-2021
             Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka obce

14.   Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Ľubici Moravcovej
             Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka obce

15.   Návrh na preplatenie dovolenky bývalému starostovi Ing. Petrovi Košíkovi
             Predkladá: Mária Solárová, odborná pracovníčka obce

16.   Interpelácie.

17.   Diskusia.

 

 

                                                                                            Ing. Elena Krajčová
                                                                                                starostka obce

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka