Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 5.12.2018

Uznesenie

UZNESENIA

 

ustanovujúceho

Obecného zastupiteľstva obce Mošovce

zo dňa 5. decembra 2018

 

            Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom ustanovujúcom zasadnutí prejednali nasledovné body programu OZ:

 

Slávnostná časť zasadnutia obecného zastupiteľstva

1.  Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do Obecného 
     zastupiteľstva obce Mošovce a o výsledku voľby starostu obce Mošovce.

2.  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií novozvolenému
     starostovi.
     Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mošovce.

 

Pracovná časť zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.  Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.

4.  Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

5.  Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie.

6.  Príhovor novozvoleného starostu.

7.  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
     z radov poslancov obecného zastupiteľstva.

8.  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
     zasadnutie obecného zastupiteľstva.

9.   Návrh na určenie mesačného platu Ing. Elene Krajčovej, starostke obce Mošovce.

10. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu obce.

11. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Mošovce v roku 2019.

 

 

 

Bod č. 1
Informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do Obecného zastupiteľstva obce Mošovce a o výsledku voľby starostu obce Mošovce.

Predložil: RSDr. Jozef Dírer, predseda miestnej volebnej komisie.

 

Uznesenia:

- v bode 5

 

 

Bod č. 2
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, odovzdanie insígnií
novozvolenému starostovi.
Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mošovce.

 

Uznesenia:

- v bode 5

 

 

 

Bod č. 3
Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva

Predložila: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom ustanovujúcom zasadnutí schválili nasledovné body programu OZ:

4.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie. 

5.   Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie. 

6.    Príhovor novozvoleného starostu.

7.   Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
      z radov poslancov obecného zastupiteľstva.

8.   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
      a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.  

9.   Návrh na určenie mesačného platu Ing. Elene Krajčovej, starostke obce Mošovce.

10.  Informácia starostu o poverení zástupcu starostu obce.

11.  Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Mošovce v roku 2019.

 

Schvaľuje program rokovania OZ, s bodmi ktoré boli uvedené vo zverejnenom programe rokovania OZ.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Bod 4.
Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

Predložila: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

Uznesenie:

D/1/4/VIII/2018 – volí

za predsedu mandátovej komisie p. poslankyňu Mgr. Marianu Ballovú a za člena mandátovej komisie p. poslankyňu Svetlanu Petrovičovú.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

D/2/4/VIII/2018 – volí

za predsedu návrhovej komisie p. poslankyňu Mgr. Katarínu Sadloňovú a za člena návrhovej komisie p. poslanca Ing. Jána Thomku.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod 5.
Overenie zloženia sľubu a správa mandátnej komisie.

Predložila : Mgr. Mariana Ballová, predsedníčka mandátovej komisie

 

Uznesenia:

A/1/5/VIII/2018  - berie na vedomie

informáciu RSDr. Jozefa Dírera, predsedu miestnej volebnej komisie v Mošovciach o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Mošovce.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

B/1/5/VIII/2018 – konštatuje,

že novozvolená starostka obce Mošovce Ing. Elena Krajčová zložila a podpisom potvrdila zákonom predpísaný sľub starostu.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
    nehlasoval: 0

 

 

 

B/2/5/VIII/2018 – konštatuje,

že  novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Mošovciach: Mgr. Mariana Ballová, Mgr. Tibor Harkabus, Mgr. Zuzana Holcová, Peter Lúdik, Svetlana Petrovičová, Mgr. Katarína Sadloňová,  Ing. Ján Thomka a Alexander Vladár zložili a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Bod 6.
Príhovor novozvoleného starostu.

Predložila: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

 

Uznesenie:

A/1/6/VIII/2018 - berie na vedomie

príhovor novozvolenej starostky obce Ing. Eleny Krajčovej.  

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Bod 7.
Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií z radov poslancov obecného zastupiteľstva.

Predložila: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

 

Uznesenia:

C/1/7/VIII/2018 – zriaďuje  nasledovné komisie OZ:

1) komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností

2) komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia

3) komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu

4)  komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.

5) komisia verejného poriadku

6) komisia na na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. 

7) komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ

8) komisia Zboru pre občianske záležitosti

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

T/1/7/VIII/2018 – menuje  za členov  komisií  poslancov OZ nasledovne:

            1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti – Mgr. Mariana Ballová, Mgr. Tibor Harkabus, Peter Lúdik

             2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia – Ján Thomka, Alexander Vladár

             3. Komisia sociálna, školská, kultúry, mládeže a športu – Mgr. Katarína Sadloňová, Tibor Harkabus, Peter Lúdik, Svetlana Petrovičová

             4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. – Mgr. Katarína Sadloňová, Mgr. Mariana Ballová, Ľubomír Baranček (po zložení sľubu)

             5. Komisia verejného poriadku – Ľubomír Baranček (po zložení sľubu), Peter Lúdik, Svetlana Petrovičová

             6. Komisia na  prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. – Alexander Vladár, Svetlana Petrovičová, podstarosta

             7. Komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ – Mgr. Zuzana Holcová,  Mgr. Tibor Harkabus, Alexander Vladár

             8. Komisia ZPOZ –  Mgr. Zuzana Holcová, Mgr. Tibor Harkabus, Ľubomír Baranček (po zložení sľubu)

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

D/1/7/VIII/2018 – volí predsedov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mošovce nasledovne:

1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti – Mgr. Mariana Ballová

2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia – Ing. Ján Thomka

3. Komisia sociálna, školská, kultúry, mládeže a športu – Mgr. Katarína Sadloňová

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. – Mgr. Katarína Sadloňová 

5. Komisia verejného poriadku -  Svetlana Petrovičová

6. Komisia na  prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. – Alexander Vladár

7. Komisia na implementáciu dotácií a fondov EÚ – Mgr. Zuzana Holcová

8. Komisia ZPOZ – Mgr. Zuzana Holcová

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

F/1/7/VIII/2018 - ukladá

predsedom jednotlivých komisií (okrem Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.) predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na ďalších členov komisií z radov občanov obce Mošovce .

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod 8.
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Predložila: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

 

Uznesenie:

E/1/8/VIII/2018 - schvaľuje

v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. Zákona o obecnom zriadení p. Mgr.  Katarínu Sadloňovú  za  povereného poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Bod 9.
Návrh na určenie mesačného platu Ing.  Elene Krajčovej, starostke obce Mošovce.

Predložila: Mária Solárová, ekonómka obce.

 

 

Uznesenie:

B/1/9/VIII/2018 – konštatuje,

že plat starostke obce p. Ing. Elene Krajčovej bol stanovený v  súlade s § 4 ods.2  zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších  predpisov s účinnosťou od 5.12.2018. Návrh na zvýšenie platu starostky nebol predložený a preto bolo bezpredmetné schvaľovať jeho výšku.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod 10.
Informácia starostu o poverení zástupcu starostu obce Mošovce.

Predložila: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

 

Uznesenie:

A/1/10/VIII/2018 - berie na vedomie

poverenie poslanca Mgr. Tibora Harkabusa zastupovaním starostu obce Mošovce v súlade s ustanovením § 13b, ods. 1, zákona 369/1991 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod 11.
Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019

Predložila: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

  

Uznesenie:

A/1/11/VIII/2018 - berie na vedomie

termíny riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2019, a to:

28.01.2019, 17.4.2019, 26.6.2019, 18.9.2019, 11.12.2019 .

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Presun termínu posledného zasadnutia OZ v roku 2018

Predložila: Ing. Elena Krajčová, starostka obce

 

Uznesenie:

K/1/11/VIII/2018 –  súhlasí

OZ obce Mošovce súhlasí so zmenou termínu konania zasadnutia  posledného OZ v roku 2018 tak, že namiesto 12.12.2018 sa zasadnutie OZ uskutoční dňa 17.12.2018.

 

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

                                                                                      Ing. Elena Krajčová
                                                                                          starostka obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka