Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 18.4.2018

Pozvánka

P o z v á n k a

 

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

 

18. apríla 2018 (streda) o 17.00 hod.

 

vo viacúčelovej zasadacej miestnosti Obecného úradu Mošovce,
Kollárovo námestie 314/10.

 

 

 

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu

 

1.    Slovo pre verejnosť.

2.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 18. apríla 2018.
            Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

3.    Správa o výsledku kontroly číslo 2/2018 - Kontrola dodržiavania a uplatňovania
       zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
       doplnení niektorých zákonov v Obecnom úrade Mošovce za rok 2017.
            Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

4.    Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
       funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
       pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
            Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 4.

5.     Žiadosť Miroslava Pleša, bytom F. Kafendu 494/5, Mošovce o  odpredaj časti
        pozemku parcela KN-C 417 zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce
        Mošovce.
             Predkladajú: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
                                  Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

6.     Žiadosť Stanislava Géryka, bytom A. Lackovej-Zory 509/6, Mošovce a Blaženy
        Gérykovej, bytom Zvolenská 3990/19, Martin o odpredaj časti pozemku parcela
        KN-E 11/1, vedená ako orná pôdavo vlastníctve obce Mošovce.
             Predkladajú: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
                                  Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

7.    Posúdenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
       na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času.
            Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

8.    Poskytnutie dotácií na základe predložených žiadostí o poskytnutie finančných
       dotácií z rozpočtu obce pre neziskové organizácie v zmysle VZN č. 1/2011, ktorým
       sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce
       v nadväznosti na odporučenie z preskúmania a posúdenia žiadostí komisiou
       sociálnou, školstva, kultúry, mládeže a športu a komisiou územného plánu,
       výstavby, dopravy a životného prostredia.
            Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

9.    Zápočet preinvestovaných finančných prostriedkov ŠRZ Drienok s.r.o. s nájomným
       za rok 2017 a informácia o kontrole dane z ubytovania za rok 2017 dozornou
       radou.
            Predkladá:  Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

10.  Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2018 schváleného uznesením OZ č.
       E/2/6/XI/2017 na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.12. 2017.
            Predkladá: Mária Solárová, ekonómka obce.

11.   Informácia o príprave a podaní žiadostí na rozvojové projekty obce a potreba
        spolufinancovania týchto projektov z rozpočtu obce.
             Predkladajú: Ing. Peter Košík, starosta obce,
                                  Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ.

12.   Požiadavka poslankyne OZ Jarmily Janákovej o vyčlenenie priestorov v areáli ŠRZ
        Drienok, s.r.o..
             Predkladá: Jarmila Janáková, poslankyňa OZ.

13.   Interpelácie.

14.   Diskusia.

 

 

                                                                                            Ing. Peter Košík
                                                                                               starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka