Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 29.5.2017

Pracovné stretnutie s firmou Swietelsky 22.5.2017

Pracovné stretnutie  poslancov Obecného zastupiteľstva v Mošovciach s predstaviteľmi spoločnosti Swietelsky, s.r.o. zo dňa 22.5.2017

 

Prítomní poslanci: RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Jana Fánčiová, Ing. Peter Matula, Svetlana Petrovičová, Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína Sadloňová, Elena Tarašová, Jarmila Janáková

Ďalej prítomní: Ing. Peter Košík, Ing. Martin Beniač, PhD. – Swietelsky, s.r.o., Ing. Michal Figuli – Swietelsky, s.r.o., Ing. Ján Šedivý, CSc. – Swietelsky, s.r.o., Ing. Ingrid Bubelínyová, Bc. Ľubica Borcovanová, Mária Solárová, Peter Hrča, Martin Kopecký

 

 

            Ing. Peter Košík, starosta obce privítal prítomných a vysvetlil, že zvolal pracovné stretnutie ohľadom vybudovania obaľovačky na začiatku Mošoviec smerom od Martina. Vďaka vybudovaniu obaľovačky by sa vybudovala aj cesta – dôležitá križovatka, ktorou sa napojí priemyselný park a obec, na ktorú by obec inak nemala finančné prostriedky.

            Ing. Ján Šedivý, CSc. vysvetlil, že ide o rakúsky koncern, ktorý pôsobí vo viacerých krajinách Európy. Spoločnosť oslovila viacero obcí, ale páči sa im náš pozemok a je to pre nich vhodná lokalita. Boli sa opýtať na ministerstve, či by mohli ešte vstúpiť do projektu a upraviť ho. Ak budú rýchlo konať, mohli by ho upraviť.

            Ing. Martin Beniač, PhD. vysvetlil, že musia zaplatiť všetky poplatky na Ministerstve dopravy a Slovenskej správe ciest ohľadom prepojenia cesty III. triedy s cestou I/65. Spracovali projekt napojenia cez pozemok č. 479/2. Križovatka bude zahŕňať vjazd a výjazd smerom na Turčianske Teplice, vjazd z Martina a výjazd na Martin bude zabezpečený prostredníctvom pôvodnej cesty. Ak by sa križovatka nevybudovala, všetky nákladné autá by prechádzali cez obec.

            Ing. Ján Šedivý, CSc. dodal, že dnes 22.5.2017 sa stavba cesty I/65 poklepala, takže sa museli rýchlo napojiť na už existujúci projekt a predbežne je to už dohodnuté. Generálny riaditeľ prisľúbil, že počká, aby mohli doniesť svoj projekt. Ďalej dodal, že majú o pozemok vážny záujem.

            Ing. Martin Beniač, PhD. doplnil, že napojenie sa bude stavať ako dočasná stavba so zmenou pred dokončením na trvalú cestu. Ak rýchlo nevyriešia všetku potrebnú dokumentáciu, tak potom už ministerstvo nedovolí vstúpiť do vybudovanej cesty, pretože je financovaná z Európskej únie. Keď budú mať hotový projekt, Slovenská správa ciest a Ministerstvo dopravy budú súhlasiť s napojením.

            Jana Fánčiová, poslankyňa OZ podotkla, že nákladné autá nemôžu chodiť cez obec a žiada písomné vyjadrenie, že je to vybavené.

            Ing. Peter Košík vysvetlil, že ak by sa cesta nenapojila, tak by obec musela presunúť autobusovú zástavku a zmeniť dopravu. Aj nákladné automobily z družstva by chodili cez obec. Nie len firma Swietelsky sa napojí na cestu, ale aj celá obec.

            Ing. Martin Beniač, PhD. dodal, že správu cesty by potom presunuli na obec. Bude to veľká investícia. Len do pozemku s inžinierskymi sieťami, ktoré musia dotiahnuť až na pozemok a cesty zainvestujú približne sumou 730 000,- €. Celkovú investíciu odhadujú na približne 4 milióny eur.

            Ing. Ingrid Bubelínyová vysvetlila, že táto informácia prišla len minulý týždeň po zastupiteľstve. Nijaký zámer za tým nie je. Swietelsky potrebovali čas, aby vybavili všetky potrebné veci na Ministerstve dopravy a Slovenskej správe ciest.

            Ing. Peter Košík doplnil, že si firma bude musieť dať vypracovať EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

            Ing. Ján Šedivý, CSc. dodal, že urobia zmluvu o budúcej zmluve, prostredníctvom dôvodu osobitného zreteľa, pretože musia mať nájomný vzťah, aby si mohli dať vypracovať EIA. Obaľovačka už neprináša ekologickú záťaž. EIA nastaví podmienky, ako môžu svoju technológiu v obaľovačke prevádzkovať.  

            Svetlana Petrovičová, poslankyňa OZ sa opýtala, čo bude ak im to EIA neschváli.

            Ing. Martin Beniač vysvetlil, že ak im to EIA neschváli, odovzdajú nám projekt a obec by to musela zaplatiť z vlastných finančných prostriedkov, ak by chcela vybudovať napojenie cesty s križovatkou.

            Výstavba je potrebná, aby sa nákladná doprava dostala do priemyselného parku bez toho, aby išla cez obec. Je veľká pravdepodobnosť, že im to EIA schváli, ale musí sa všetko rýchlo riešiť.

            Ing. Michal Figuli dodal, že na pozemok musia natiahnuť všetky inžinierske siete. Do budúcna už budú ďalšie pozemky okolo cesty III. triedy pripravené na napojenie.

            Ing. Martin Beniač, PhD. ďalej dodal, že dali vypracovať znalecký posudok na pozemok. Všetko vybavovanie bude niečo stáť – pripojenie všetkých sietí, projekt, vyčíslenie, pozemok pod cestou pri križovatke, elektrická trafostanica, plynová kotolňa, odlučovače ropných látok, spevnené plochy, dopravné značenie, ploty, základy, technológia a ďalšie. Obalovňa funguje približne 30 rokov. Technológie sa však stále vyvíjajú, takže je možnosť využitia aj do budúcna, po 30tich rokoch.

            Peter Hrča, pracovník obce uviedol, že to bude prínos do obce a treba to podporiť. Zo spolupráce vznikne aj následná pomoc. Cena pozemku nemusí byť až taká vysoká. Treba sa pozerať aj do budúcnosti.

            Ing. Ján Šedivý, CSc. podotkol, že je dôležité, aby aj obec pomohla v aktivitách ako napríklad osloviť majiteľov pozemkov a dohodnúť výhodnejšiu cenu za pozemok, alebo aby majitelia pozemkov nerobili zbytočné problémy pri predaji. Pomôcť vybaviť potrebné náležitosti. Obaľovačka samozrejme poskytne aj voľné pracovné miesta.

            Martin Kopecký sa opýtal, ako obaľovačka funguje, pretože je včelár a nevie, či môže ohroziť jeho včely alebo nie. Pýta sa z dlhodobého hľadiska, aký vplyv má technológia na životné prostredie.

            Ing. Michal Figuli vysvetlil, že všetko je zakryté, kamenivo sa zmiešava s asfaltom v stroji. Hotový asfalt sa priváža v cisternách a v obaľovačke sa len zahrieva, cez potrubie sa napojí do nádrže a do mašiny, následne po zmiešaní s kamenivom sa zmes presunie do sila a do nákladného auta cez ďalšie potrubie. Hala je vybavená odsávaním s filtrami. Plynové kúrenie majú pomocou vodnej pary. Autá musia byť zaplachtované. Všetko sú to nové technológie.

            V Martine – Priekope je obaľovačka Váhostavu so 4-ročnou technológiu, takže sa môžu ísť pozrieť ako to vyzerá a či je niečo v ovzduší cítiť.

            Ing. Ján Šedivý, CSc. dodal, že je to uzavretý proces. Bude cítiť len to, keď sa kamenivo preklopí z auta.

            Ing. Peter Košík vysvetlil, že Swietelsky už do toho dali nemalé financie, niekoľko 1 000,- €. Nemôžeme ich stále držať v „šachu“ a je potrebné sa vyjadriť či tento zámer podporíme a Swietelsky bude mať záruku, že nevynakladá financie zbytočne a nestráca čas.

            Ing. Martin Beniač, PhD. poskytol poslancov všetky podklady, aby si ich mohli preštudovať a premyslieť si to. Zatiaľ pripravia zmluvu o budúcej zmluve s prípadom hodným osobitného zreteľa.

            Ing. Peter Matula, poslanec OZ sa opýtal, do kedy potrebujú vedieť stanovisko.

            Ing. Ján Šedivý, CSc. odpovedal, že najlepšie do týždňa.

            Svetlana Petrovičová dodala, že stanovisko musí byť záväzné a musí prejsť cez zastupiteľstvo.

            Ing. Ján Šedivý, CSc. dodal, že je dôležité akceptovať znalecký posudok. V areáli družstva bude aj drvička odpadu – Hochtief a bolo by dobré, keby sa tiež podieľali na investícii. Ďalej sa opýtal, či by prichádzalo do úvahy, keby obec odkúpila potrebné pozemky od obyvateľov obce a taktiež by potrebovali pomoc s vybavením potrebných povolení.

            Ing. Martin Beniač, PhD. na záver dodal, že výrobu v obaľovačke by chceli spustiť približne v marci až apríli budúceho roku 2018.

 

            Ing. Peter Košík navrhol ďalšie spoločné stretnutie o týždeň, v pondelok 29. mája 2017 o 17:00 hodine, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil stretnutie.

 

 

 

Bc. Ľubica Borcovanová, zapisovateľka           ................................................................

           

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mošovciach
konaného dňa 29. mája 2017

 

Prítomní poslanci: RSDr. Jozef Dírer, Jana Fánčiová, Stanislav Géryk, Ing. Peter Matula, Svetlana Petrovičová, Mgr. Ľudmila Piecková, Elena Tarašová, Jarmila Janáková, Mgr. Katarína Sadloňová

Ďalej prítomní: Ing. Peter Košík, Bc. Ľubica Borcovanová, Ing. Ľubica Moravcová, Ivan Chorváth, Mgr. Mariana Ballová, Ing. Elena Giertlová, Vítězslav Janák, Ing. Peter Ryba – predseda PD Mošovce, Juraj Zubáň, Martin Kopecký, Ing. Miroslav Kovalčík – prednosta Okresného úradu Turčianske Teplice, Ing. Viera Moskaľová – vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie, Ing. Martin Beniač, PhD. – Swietelsky, Ing. Ján Šedivý CSc. – Swietelsky, Ing. Michal Sadloň, Ing. Pavel Sklenár, Ján Fánči

 

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce otvoril a viedol Ing. Peter Košík, starosta obce. Privítal prítomných. Keďže bolo na začiatku zasadnutia prítomných 9 poslancov OZ, t. j. celkový počet, vyhlásil, že OZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.

            Do návrhovej komisie ako predseda bola navrhnutá poslankyňa OZ Mgr. Ľudmila Piecková a ako člen bola navrhnutá poslankyňa OZ Mgr. Katarína Sadloňová. Za overovateľa zápisnice bol navrhnutý poslanec OZ RSDr. Jozef Dírer. Písaním zápisnice bola poverená Bc. Ľubica Borcovanová, zamestnankyňa obecného úradu.

            9 prítomných poslancov OZ hlasovalo 9/ZA.

 

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ požiadala o doplnenie dvoch bodov programu:

- Potvrdenie Uznesenia č. E/4/4/V/2017 prijatého na zasadnutí OZ dňa 11.5.2017, ktorého výkon starosta obce pozastavil.

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 6/ZA a 3/PROTI – RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Ing. Peter Matula, súhlasilo s doplnením bodu do programu.

 

- Interpelácie

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA a 2/PROTI – RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, súhlasilo s doplnením bodu do programu.

 

Návrh programu:

1.  Investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY – Slovakia, spol. s r.o. – výstavba
     dopravného napojenia, inžinierskych sietí a oblastného strediska služieb v priestore
     priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce

2.  Potvrdenie Uznesenia č. E/4/4/V/2017 prijatého na zasadnutí OZ dňa 11.5.2017,
     ktorého výkon starosta obce pozastavil

3.  Interpelácie

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 6/ZA a 3/PROTI – Ing. Peter Matula, Stanislav Géryk, RSDr. Jozef Dírer, schválilo pozmenený program.

 

 

1. Investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY – Slovakia, spol. s r.o. – výstavba dopravného napojenia, inžinierskych sietí a oblastného strediska služieb v priestore priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce

            Ing. Peter Košík, starosta obce vysvetlil, že už na minulom stretnutí Ing. Martin Beniač, Phd. a Ing. Ján Šedivý CSc. predstavili firmu Swietelsky.

            Ing. Viera Moskaľová z odboru Životného prostredia prišla na základe výzvy poslancov vysvetliť podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že obaľovne musia ísť do povinného hodnotenia, je to dlhodobý proces a hocikto môže do tohoto procesu vstúpiť. Nie je potrebné vlastniť pozemok, aby sa dala vypracovať EIA. V blízkosti pozemku sa nachádzajú aj Mošovské aleje, ktoré sú v 4. stupni ochrany, je možné že do procesu vstúpia aj ďalšie orgány.

            Ing. Peter Košík dodal, že sa urobí zmluva o budúcej zmluve a ak EIA nevyjde, tak všetko padá.         

            Poslanci udelili slovo Ing. Elene Giertlovej, ktorá sa opýtala, čo bude so zmluvou o budúcej zmluve, ak EIA nevyjde. Je to zbytočný proces, pokiaľ nie je schválená EIA. Môže prísť aj iná firma.

            RSDr. Jozef Dírer, poslanec OZ vysvetlil, že poslanci sa so zástupcami firmy Swietelsky už viackrát stretli a všetko im vysvetlili. Financovať to bude firma Swietelsky.

            Ing. Peter Košík dodal, že ak sa to teraz nevyrieši, možnosť na vybudovanie priemyselného parku zanikne, pretože prístup k nemu bude zablokovaný.

            Ing. Elena Giertlová sa ešte opýtala, či je k zmluvnej projektovej dokumentácii aj prípojka.

            Ing. Martin Beniač, PhD. z firmy Swietelsky vysvetlil, že križovatka nie je v územnej dokumentácii, cesta bude zatiaľ dočasná a potom sa prepíše na trvalú. Výjazd na Martin ostane zachovaný. Mali by zbytočné problémy so Slovenskou autobusovou dopravou, keby nemohla chodiť po novo vybudovanej ceste.

            Jana Fánčiová, poslankyňa OZ podotkla, že cesta bude slúžiť aj pre všetkých občanov, nie len pre firmu.

            Ing. Ján Šedivý CSc. z firmy Swietelsky vysvetlil, že majú vážny záujem o pozemok v našej obci. Dohodli sa na ministerstve, že počkajú na ich projekt. Vie, že EIA je zložitý proces, musia splniť určité podmienky, aby sa všetko zrealizovalo. Potrebujú istý vzťah s obcou, preto požadujú zmluvu o budúcej zmluve.

            Mgr. Mariana Ballová sa opýtala, či majú prísľuby z ministerstva aj na papieri.

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ vysvetlila, že si stiahla z internetu zmluvu o dielo medzi Slovenskou správou ciest a firmou Hochtief, v ktorej sa píše, že Hochtief bude mať povolený vjazd aj výjazd, ale len dočasne. Pamätá si z prvého stretnutia s firmou Swietelsky, že by prešlo cez našu obec 54 áut denne. Potrebujú aj nejaké istoty, aby cesta neostala dočasnou.

            Ing. Viera Moskaľová dodala, že už bolo vydané platné stavebné povolenie, sú už určené odbočovacie pruhy cez križovatky. Projekty cez eurofondy sa ťažko menia a treba mať písomnú dohodu.

            Ing. Peter Košík podotkol, že na dnešnom zastupiteľstve sa schvaľuje len zámer a nie zmluva.

            Ing. Martin Beniač, PhD. vysvetlil, že križovatka je už prekonzultovaná so spoločnosťou Valbek, ktorá sa zameriava na pozemné komunikácie, mosty, vodohospodárske stavby, dopravné inžinierstvo a ekológiu. Čakajú už len na uznesenie z tohoto zastupiteľstva. Všetka výstavba, čo bude naviac sa netýka eurofondov, pretože to bude platiť súkromný investor. Po dokončení dajú križovatku a cestu do správy obce.

            Ing. Ján Šedivý CSc. dodal, že ak sa nevybuduje pripojenie, všetko bude zbytočné. Potrebujú vedieť, že poslanci OZ s vybudovaním obaľovačky súhlasia.

            Poslanci udelili slovo Vítězslavovi Janákovi, ktorý podotkol, že cesta, ktorú chcú vybudovať sa nachádza na súkromnom pozemku a je to mimo priemyselného parku.

            RSDr. Jozef Dírer dodal, že je to investičný zámer a ak si firma vybaví všetky potrebné náležitosti, nevidí dôvod prečo by sa obaľovačka nemala postaviť.

            Ing. Martin Beniač, PhD. jednal aj s firmou Hochtief, ktorá plánuje vybudovať drvičku v PD Mošovce.

            Elena Tarašová sa spýtala, prečo treba zámer schváliť.

            Ing. Peter Matula navrhol schvaľovacie uznesenie zmeniť na berie na vedomie. Ďalej navrhol, aby sa každý poslanec vyjadril, či súhlasí s obaľovačkou alebo nie, či sme ochotní predať pozemok a za akú cenu a aby si poslanci vypočuli Martina Kopeckého, ktorý bol v piatok 26. 5. so starostom v Ostrave, kde má firma Swietelsky už vybudovanú obaľovačku.

            Mgr. Ľudmila Piecková súhlasila s Ing. Petrom Matulom.

            Poslanci OZ udelili slovo Ing. Petrovi Rybovi, predsedovi PD Mošovce, ktorý povedal, že majú tiež nejaké poľnohospodárske zámery. Poľnohospodársku výrobu presunuli do dvoch dvorov – Mošovce a Socovce. Firma Hochtief s družstvom jednala, ale už sa dlhšie teraz neozvali. Ak by sa vybudovala obaľovačka pri družstve, museli by dávať vzorky mäsa na kontrolu, či je v poriadku.

            Ing. Peter Košík dodal, že ešte budú prebiehať následné jednania a družstvo samozrejme neobídeme.

            Poslanci OZ udelili slovo Martinovi Kopeckému, ktorý na začiatku poďakoval firme Swietelsky, že mu umožnili cestu do Ostravy. V obaľovačke bol priamo na veži, videl všetky procesy za plnej prevádzky a povedal, že obaľovačka nie je hlučná, je to ako bežná skládka v kameňolome, všetko je zabezpečené a zakryté. Asfalt je uzavretý v nádržiach. Vysvetlili mu taktiež ako fungujú filtre. Komín majú napojený len na plynové spaľovanie ako v bežnom dome, takže nebolo cítiť žiaden zápach. V obaľovačke pracuje približne 5 ľudí a administratívny pracovníci. Na záver sa vyjadril, že s tým nemá problém.

            Ing. Ján Šedivý CSc. dodal, že reakcia pána Kopeckého reálne ohodnotila stav obaľovačky. Rakúšania sú veľkí pedanti čo sa týka životného prostredia. Všetko je to uzatvorený proces a rozmýšľajú tiež nad formou plynového ohrievania.

            Poslanci OZ udelili slovo Ivanovi Chorváthovi, ktorý sa vyjadril, že je objasnený so situáciou a nie je proti zámeru výstavby priemyselného parku. Žiada, aby sa na všetko poriadne pozreli oprávnené inštitúcie, ako napríklad zo životného prostredia, pretože v tesnej blízkosti je družstvo, polia a aleje.

            Ing. Ján Šedivý CSc. vysvetlil, že všetky technológie sa stále vyvíjajú, postavia tu novú obaľovačku, nechcú škodiť obci.

            Ing. Peter Košík dodal, že v ostravskej obaľovačke majú neustále kontroly. Keby nespĺňali limity, zavreli by im ju.

            Elena Tarašová navrhla, že by sa nemusel predať celý pozemok, ale len určitá časť.

            Ing. Peter Košík vysvetlil, že firma využije celý pozemok, pretože tam bude aj sklad materiálu, ktorý sa bude recyklovať.

            Ing. Martin Beniač, PhD. vysvetlil, že im bolo oznámené, že obec chce pozemok predať v celku, takže ho využijú aj na recyklát, čiže budú vyfrézovaný asfalt recyklovať.

            Ing. Ján Šedivý CSc. dodal, že pre nich by bola optimálna plocha 2 – 2,5 hektára, aby mali aj určitú rezervu na skladovanie recyklátu.

            Elena Tarašová chce vychádzať cenovo zo znaleckého posudku, ktorý sa robil pred rokom. Firma si musí odkúpiť ešte pozemky pod cestou. Nesúhlasí s predajom na základe osobitného zreteľa, mala by sa vyhlásiť verejná obchodná súťaž.

            Ing. Peter Košík vysvetlil, že v projekte cesty I/65 sa prvá križovatka od Martina ruší. Ak sa nevybuduje nová cesta teraz a budú sa hľadať problémy a nie riešenia, zanikne aj možnosť vybudovania priemyselného parku v obci a navrhol, aby sa každý poslanec jednotlivo a jasne vyjadril k zámeru.

K problematike sa vyjadrili poslanci OZ nasledovne:

            Elena Tarašová súhlasí s obaľovačkou, ale nechce predať celý pozemok.

            Mgr. Katarína Sadloňová súhlasí s obaľovačkou, ale nie s cenou pozemku.

            Mgr. Ľudmila Piecková súhlasí s predajom pozemku, ale tiež ju trápi cena. Súhlasí aj s osobitným zreteľom.

            Jana Fánčiová súhlasí so zámerom. Osobitný zreteľ by mal mať náležitý dôvod. Cenu navrhuje podľa znaleckého posudku vypracovaného pred rokom, ale nie je úplne presvedčená, keďže bude vytvorených len približne 6 pracovných miest.

            Ing. Peter Matula súhlasí so zámerom. Treba brať do úvahy aj budúce benefity ako sú dane a vytvorená cesta a nehľadieť len na súčasnú cenu. Treba vyriešiť osobitný zreteľ.

            Elena Tarašová podotkla, že dane nie sú veľký benefit – približne 2 500,- € ročne, nevieme, či autobusová doprava bude premávať cez novú cestu.

            Svetlana Petrovičová súhlasí so zámerom, ale cenu by tiež žiadala podľa posudku z pred roka.

            Jarmila Janáková tiež súhlasí so zámerom. Súhlasí s rozdelením parcely, keďže v Pezinku majú obaľovačku postavenú na ploche 15 000 m2 a fungujú. S cenou nesúhlasí, je nízka, hodnota majetku je oveľa vyššia. Je to jediný pozemok v jednej jednine.

            Stanislav Géryk súhlasí so zámerom, ale treba urobiť kompromis s cenou pozemku.

            RSDr. Jozef Dírer nevie posúdiť osobitný zreteľ. Žiada poslancov, aby prestali špekulovať a dali firme Swietelsky možnosť ďalej spolupracovať.

            Ing. Martin Beniač, PhD. vysvetlil, že ich znalecký posudok bol posúdený tak, ako keby tam boli už natiahnuté inžinierske siete. Budú ešte 12 rokov odpisovať technológie. Na cene by sa radi dohodli. Na pozemok však musia dotiahnuť všetky inžinierske siete, pretože potrebujú silnejšie ako sú v družstve.

            Ing. Ján Šedivý CSc. dodal, že posudok vypracovaný z pred roka od obce bol robený s inými vstupmi na pozemok, ktoré sa už zmenili. Ak sa nebuduje cesta, nebude ani priemyselný park. Nemôžu čakať na verejnú obchodnú súťaž.

            Poslanci OZ udelili slovo Jurajovi Zubáňovi, ktorý sa vyjadril, že mali záujem o pozemok, poslanci však predtým nechceli rozdeliť pozemok.

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že nebola na predchádzajúcich stretnutiach. Osobitný zreteľ nie je v zákone definovaný, ale musí byť zdôvodnený, ak je to verejno-prospešné pre obec, treba zvážiť všetky benefity. Ak by však chceli pozemok predať pomocou verejnej obchodnej súťaže, trvalo by to dlho. Je potrebné stanoviť cenu za pozemok o ktorej sa mali už dopredu dohodnúť. Pozemok nesmie byť predaný pod cenu znaleckého posudku.

            Ing. Miroslav Kovalčík, prednosta Okresného úradu TR dodal, že ak sa to podarí, priemyselná zóna bude zmysluplná.

            RSDr. Jozef Dírer vysvetlil, že Slovenská správa ciest uzatvára vjazd do Mošoviec z Martina. Firma Swietelsky chce vybudovať nový vjazd. Je to závažná situácia a to má hodnotu osobitného zreteľa. Firma vytvorí podmienky pre vybudovanie priemyselného parku.

            Ing. Peter Košík vysvetlil, že znalecký posudok, ktorý bol vytvorený pred rokom už nie je platný. Znalecký posudok firmy Swietelsky je nižší, pretože sa zmenili podmienky. V pôvodnom posudku sa počítalo že 1. križovatka od Martina zostane zachovaná.

            Jana Fánčiová navrhla zapísať ako dôvod osobitného zreteľa, že firma zabezpečí podmienky pre vybudovanie inžinierskych sietí a cesty. Ďalej bude mať obec prínos aj vyasfaltovaním miestnych ciest.

            Ing. Peter Košík dodal, že je to aj verejný záujem o udržanie dopravného napojenia obce.

            Ing. Ján Šedivý CSc. podotkol, že generálny riaditeľ čaká na podpis, musia mu dať vedieť, či sa cesta vybuduje alebo nie.

           

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA, 1/PROTI – Jarmila Janáková, zdržala sa – Elena Tarašová, ukončilo rozpravu k tomuto bodu.

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 9/ZA zobralo na vedomie informácie zástupcov spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o. o zámere odkúpiť od obce pozemok v priestore priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce (parc. E-KN č. 624/1, 624/2, 624/3, ktoré sú zapísané na LV č. 1476) a vybudovať na ňom oblastné stredisko služieb spoločnosti s obaľovačkou asfaltových zmesí. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie inžinierskych sietí v tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 9/ZA zobralo na vedomie investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o. v priestore priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce na parc. E-KN č. 624/1, 624/2, 624/3, ktoré sú zapísané na LV č. 1476 v k.ú. Mošovce a vybudovanie oblastného strediska služieb spoločnosti s obaľovačkou asfaltových zmesí na uvedených pozemkoch. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie inžinierskych sietí v tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 9/ZA zobralo na vedomie informáciu o tom, že SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04  Bratislava, IČO: 00896225 má záujem o kúpu pozemku nachádzajúceho sa v kat. území Mošovce, ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce a je zapísaný na LV č. 1476 ako:

- parc. E-KN č. 624/1, orná pôda o výmere 1 706 m2,
- parc. E-KN č. 624/2, orná pôda o výmere 3 484 m2,
- parc. E-KN č. 624/3, trvalé trávne porasty o výmere 25 204 m2.

            Ide o subjekt, ktorý je nadnárodnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti stavebníctva, vybuduje na vyššie uvedených parcelách oblastné stredisko služieb spoločnosti s obaľovačkou asfaltových zmesí. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie inžinierskych sietí v tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.         

            Predkladateľ za dôvod osobitného zreteľa považuje získanie investície vo výške cca. 4 milióny Eur v katastrálnom území obce, možnosti ďalšieho rozvoja a rozšírenia priemyselného parku, ale aj ako poslednú šancu zachovania dopravného napojenia tejto lokality z cesty I/65.

 

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA, 2/PROTI – Elena Tarašová, Jarmila Janáková, schválilo zámer na predaj pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nachádzajúceho sa v kat. území Mošovce, ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce a je zapísaný na LV č. 1476.

            Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom na stav registra C-KN v cene 4,27 €/m2, v minimálnej ploche 20 000 m2.

Za dôvod osobitného zreteľa sa považuje:
- získanie investície vo výške cca. 4 milióny Eur v katastrálnom území obce,
- vybudovanie dopravného napojenia na cestu I/65, ktoré bude slúžiť aj potrebám
  obce – verejný záujem,
- zabezpečenie inžinierskych sietí a prístupových komunikácií k priemyselnej zóne
  v lokalite obce.

 

 

2. Potvrdenie Uznesenia č. E/4/4/V/2017 prijatého na zasadnutí OZ dňa 11.05.2017, ktorého výkon starosta obce pozastavil

            Vedenie zastupiteľstva odovzdal starosta obce Jane Fánčiovej, zástupkyni starostu.

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ v dôvodovej správe uviedla, že na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Mošovce dňa 11.05.2017 bolo väčšinou poslancov schválené Uznesenie č. E/4/4/V/2017 o presune finančných prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výdavkovej časti vo výške 13 000,- € z položky Rekonštrukcia a modernizácia stavieb na položku Kapitálový transfer právnickej osobe založenej obcou.

            Výkon uvedeného uznesenia bol pozastavený starostom obce v lehote určenej Rokovacím poriadkom OZ. Starosta obce nepostupoval v zmysle § 22 ods. 2 druhá veta, nakoľko nezvolal pracovné stretnutie poslancov OZ pred pozastavením výkonu tohto uznesenia.

            Elena Tarašová zdôvodnila výhodnosť presunu finančných prostriedkov zhodnotením majetku obce z ekonomického a efektívneho hľadiska. Presunom finančných prostriedkov obec objemovo zhodnotí majetok obce o sumu 2 167,-€. Uvedený spôsob bol konzultovaný aj odporučený audítorkou obce.

            Pozastavenie výkonu schváleného Uznesenia č. E/4/4/V/2017 nezabezpečuje krytie bežných výdavkov uvedených v odôvodnení starostom obce v dokumente „Pozastavenie výkonu uznesení“, ale práve naopak, zabezpečí menej efektívne využitie schválenej investície v rozpočte na rok 2017.

            Ďalej dodala, že aj keď starosta obce pozastavil výkon, financie by ostali pre Drienok, ale musela by sa platiť aj DPH.

            Jana Fánčiová doplnila, že štvrťročné čerpanie rozpočtu obce máme na 17%, takže bolo potrebné prehodnotiť, či nie sú aj iné zdroje financovania potrebné na nutnú opravu v obci a nájsť finančné krytie, ale pozastavenie tohto uznesenia by nám nezabezpečilo financovanie opráv, ktoré starosta obce uviedol v pozastavení výkonu uznesení.

 

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 6/ZA, 3/PROTI – RSDr. Jozef Dírer, Ing. Peter Matula, Stanislav Géryk, schválili presun finančných prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výdavkovej časti vo výške 13 000,- € z položky Rekonštrukcia a modernizácia stavieb na položku Kapitálový transfer právnickej osobe založenej obcou.

 

 

3. Interpelácie

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ v interpelácii uviedla, že v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je v kompetencii Obecného zastupiteľstva rozhodovať o nakladaní s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním. Obec ako verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinná zákazky týkajúce sa majetku obce zabezpečovať verejným obstarávaním (od 5 000,- €, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu).

Navrhla vyhlásiť nové kolo VOS ohľadom opravy Domu smútku.

            Ing. Peter Matula, poslanec OZ vysvetlil, že vo VOS nebola stanovená úplná cena, ale len predpokladaná.

            Ing. Peter Košík, starosta obce vysvetlil, že cena sa odsúhlasila predtým ako prišli mrazy a vznikli ďalšie škody, ktoré treba opraviť. Ďalej dodal, že na interpeláciu odpovie písomne do 30 dní.

 

            9 prítomných poslancov OZ hlasovaním 6/ZA, 2/PROTI – Stanislav Géryk, RSDr. Jozef Dírer, zdržal sa – Ing. Peter Matula, zobralo interpeláciu na vedomie.

 

 

Po prerokovaní celého programu Ing. Peter Košík poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mošovciach ukončil.

 

 

 

Zapísala: Bc. Ľubica Borcovanová                   ....................................................................

RSDr. Jozef Dírer, overovateľ                           ....................................................................

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka