Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 29.5.2017

Uznesenie

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Mošovce

zo dňa 29. mája 2017

 

 

 

            Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom VI. zasadnutí v roku 2017 prerokovali nasledovný bod programu OZ:

 

1. Investičný zámer spoločnosti SWIIETELSKY – Slovakia, s.r.o. – výstavba
    dopravného napojenia, inžinierskych sietí a oblastného strediska služieb v priestore  
    priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce.

2. + Doplňujúce body č. 2 a 3

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 6
     proti: 3 /Matula, Géryk, Dírer/
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Doplňujúce návrhy do programu:

 Predložila : Elena Tarašová – poslankyňa OZ :

 

2. Potvrdenie Uznesenia č. E/4/4/V/2017 prijatého na zasadnutí OZ dňa 11.05.2017,
    ktorého výkon starosta obce pozastavil.

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 6
     proti: 3 /Matula, Géryk, Dírer/
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

3. Interpelácie.

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 7
     proti: 2 /Géryk, Dírer/
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 1
Investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY – Slovakia, s.r.o. – výstavba dopravného napojenia, inžinierskych sietí a oblastného strediska služieb v priestore priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce

Predložili: Ing. Peter Košík, starosta obce
                Ing. Martin Beniač, SWIETELSKY, s.r.o., riaditeľ oblasti

 

Uznesenia:

A/1/1/VI/2017 – berie na vedomie

informácie zástupcov spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, s.r.o. o zámere odkúpiť od obce pozemok v priestore priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce (parc. E-KN č. 624/1, 624/2, 624/3, ktoré sú zapísané na LV č. 1476) a vybudovať na ňom oblastné stredisko služieb spoločnosti s obaľovačkou asfaltových zmesí. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie inžinierskych sietí v tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 9
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

A/2/1/VI/2017 – berie na vedomie

investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, s.r.o. v priestore priemyselného parku navrhnutého v zmysle ÚPD obce Mošovce na parc. E-KN č. 624/1, 624/2, 624/3, ktoré sú zapísané na LV č. 1476 v k.ú. Mošovce a vybudovanie oblastného strediska služieb spoločnosti s obaľovačkou asfaltových zmesí na uvedených pozemkoch. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie inžinierskych sietí v tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 9
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

A/3/1/VI/2017 - berie na vedomie

informáciu o tom, že SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225  má záujem o kúpu pozemku nachádzajúceho sa v kat. území Mošovce,  ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce a je zapísaný na LV č. 1476 ako:

- parc. E-KN č. 624/1, orná pôda o výmere 1.706 m2,
- parc. E-KN č. 624/2, orná pôda o výmere 3.484 m2,
- parc. E-KN č. 624/3, trvalé trávne porasty o výmere 25.204 m2.

Ide o subjekt, ktorý je nadnárodnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti stavebníctva, vybuduje na vyššie uvedených parcelách oblastné stredisko služieb spoločnosti s obaľovačkou asfaltových zmesí. Súčasťou zámeru je aj dopravné napojenie tejto lokality z cesty I/65, vybudovanie inžinierskych sietí v tejto lokalite a priliehajúcom okolí, po trase pripojenia na body napojenia.

Predkladateľ za dôvod osobitného zreteľa  považuje  získanie investície vo výške cca. 4 milióny EURO v katastrálnom území obce, možnosti ďalšieho rozvoja a rozšírenia priemyselného parku, ale aj ako poslednú šancu zachovania dopravného napojenia tejto lokality z cesty I/65 a preto navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/5 väčšinou všetkých poslancov schválilo predaj vyššie uvedených nehnuteľností spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225, za cenu 4,27 €/m2.

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 9
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

E/1/1/VI/2017 -  schvaľuje 

Zámer na predaj pozemku z dôvodov hodných osobitného zreteľa podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemku nachádzajúceho sa v.kat. území Mošovce,  ktorý je vo vlastníctve obce Mošovce a je zapísaný na LV č. 1476

Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom na stav registra C-KN, v minimálnej ploche určenej na predaj 20.000 m2 a za cenu 4,27 €/m2, subjektu spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225.

Za dôvod osobitného zreteľa sa považuje získanie investície vo výške cca. 4 milióny EURO v katastrálnom území obce, vybudovanie dopravného napojenia na cestu I/65, ktoré bude slúžiť aj potrebám obce – verejný záujem, zabezpečenie inžinierských sietí a prístupových komunikácií k priemyselnej zóne v lokalite obce.

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 7
     proti: 2 /Janáková, Tarašová/
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

                                                           ...........................................................................

                                                                         Ing. Peter Košík, starosta obce

 

 

Bod č. 2
Potvrdenie Uznesenia č. E/4/4/V/2017 prijatého na zasadnutí OZ dňa 11.05.2017, ktorého výkon starosta obce pozastavil

Predložila: Elena Tarašová, poslankyňa  OZ

 

Uznesenie:

E/1/2/VI/2017 – schvaľuje

Presun finančných prostriedkov v kapitálovom rozpočte vo výdavkovej časti vo výške 13.000,-€  v oddiele 0620 z položky 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb na položku 723 001 Kapitálový transfer právnickej osobe založenej obcou.

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 6
     proti: 3 /Matula, Géryk, Dírer/
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Bod č.3
Interpelácie

 

A/1/3/VI/2017 - berie na vedomie :

Interpeláciu poslankyne OZ Eleny Tarašovej  ohľadom verejného obstarávania a verejnej obchodnej súťaže v obci.

     Hlasovanie:

     prítomní: 9
     za: 6
     proti: 2 /Géryk, Dírer/
     zdržal sa: 1 /Matula/
     nehlasoval: 0

 

 

 

 

                                                           ...........................................................................

                                                                         Ing. Peter Košík, starosta obce

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka