Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 27.4.2017

Pozvánka

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

27. apríla 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.

vo viacúčelovej zasadacej miestnosti Obecného úradu Mošovce,
Kollárovo námestie 314/10.

 

 

Návrh programu:
 

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu

 

1.    Slovo pre verejnosť.

2.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 27. apríla 2017.
       Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

3.    Správa z výsledku kontroly číslo 2/2017 - Kontrola hospodárenia s finančnými
       prostriedkami Obce Mošovce – kontrola úhrady poplatku na čiastočnú úhradu
       výdavkov v Materskej škole Mošovce.
       Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

4.    Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
       funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
       pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 4.

5.    Návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku  a podnikateľských činností
       na doplnenie a menovanie nového člena komisie.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

6.    Návrh úpravy VZN č. 5/2014 o miestnych daniach v časti V. Daň za ubytovanie. 
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1.

7.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného drobného hmotného majetku Obce
       Mošovce a ZŠ Mošovce.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1.

8.    Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy,
       ktorej predmetom bol hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce vozidlo Praga
       V3S valník bez evidenčných čísel, pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38
       (nepojazdná), malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný).
       Predkladá:  Ing. Peter Košík, starosta obce, 
                          Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ.

9.    Prehodnotenie výšky dotácie k predloženej žiadostí Paed.Dr. Magdalény
       Klocháňovej v zmysle VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006
       o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce v nadväznosti na odporučenie z
       preskúmania a posúdenia žiadosti komisiou sociálnou, školstva, kultúry, mládeže
       a športu.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1.

10.  Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2017 schváleného Uznesením č. E/51/2016
       na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa  15.12. 2016.
       Predkladá: Mária Solárová, ekonómka obce.

11.   Interpelácie.

12.   Diskusia.

 

 

                                                                                            Ing. Peter Košík
                                                                                              starosta obce

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka