Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 9.3.2017

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mošovciach

konaného dňa 9. marca 2017

 

Prítomní poslanci: RSDr. Jozef Dírer, Jana Fánčiová, Stanislav Géryk, Ing. Peter Matula, Svetlana Petrovičová, Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína Sadloňová, Elena Tarašová

Neprítomní poslanci: Ján Tesák – dňa 6. marca sa vzdal poslaneckého mandátu

Ďalej prítomní: Ing. Peter Košík, Ing. Ľubica Moravcová, Bc. Ľubica Borcovanová, Ing. Ingrid Bubelínyová, Ing. Pavel Sklenár, Ján Fánči, Simona Hanusová, Ing. Martin Sklenár, Juraj Zubáň, JUDr. Vladimír Zajac

 

           Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce otvoril a viedol Ing. Peter Košík, starosta obce. Privítal prítomných. Keďže bolo na začiatku zasadnutia prítomných 8 poslancov OZ, t. j. 2/3 väčšina, vyhlásil, že OZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.

            Do návrhovej komisie ako predseda bola navrhnutá poslankyňa OZ Svetlana Petrovičová a ako člen bol navrhnutý poslanec OZ Ing. Peter Matula. Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá poslankyňa OZ Jana Fánčiová. Písaním zápisnice bola poverená Bc. Ľubica Borcovanová, zamestnankyňa obecného úradu.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovalo 8/ZA.

 

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ navrhla doplniť do návrhu programu ešte jeden bod – ŠRZ Drienok s.r.o. – žiadosť o predĺženie splatnosti dane z ubytovania a návrh na zvolanie spoločného stretnutia.

Ing. Peter Košík, starosta obce dodal, že bod bude pridelený do programu pod číslom 15. Interpelácie sa prečíslujú na bod 16 a Diskusia na bod 17.

            Návrhová komisia prečítala pridaný bod programu.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA – Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová, Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína Sadloňová, Elena Tarašová a 3/PROTI – RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Ing. Peter Matula, súhlasilo s doplnením bodu programu.

 

Návrh programu:

1.    Slovo pre verejnosť.

2.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 9. marca 2017.

3.    Návrh VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
       pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.

4.    Predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Mošovce:
       - malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný),
       - pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná).

5.    Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej
        predmetom bude hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce:
        - vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel,   
        - pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná), 
        - malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný).

6.    Riešenie zmluvných vzťahov k nehnuteľnostiam v areáli futbalového ihriska, návrh
       nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a prezentácia štúdie
       na výstavbu prevádzkovej budovy, spojenú s asanáciou jestvujúcej budovy.

7.    Investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY – výstavba prevádzkovej jednotky
       na výrobu asfaltových zmesí v priestore priemyselného parku na pozemku pri PD.

8.    Dostavba bytového domu na ulici na Drienok a návrh na doriešenie zmluvných
       vzťahov k pozemkom.

9.    Projekt zberný dvor.

10.  Návrh Prílohy VZN Obce Mošovce č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
       č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ,
       dieťaťa MŠ a na dieťa školského zariadenia na území obce Mošovce na rok 2017

11.  Návrh na úpravu rozpočtu obce Mošovce na rok 2017 schváleného Uznesením č.
       E/51/2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa  15.12. 2016.

12.  Posúdenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
       na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času.

13.  Prehodnotenie výšky dotácií predložených žiadostí o poskytnutie finančných dotácií
       z rozpočtu obce pre neziskové organizácie v zmysle VZN č. 1/2011, ktorým sa
       mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce
       v nadväznosti na odporučenie z preskúmania a posúdenia žiadostí komisiou
       sociálnou, školstva, kultúry, mládeže a športu a komisiou územného plánu,
       výstavby, dopravy a životného prostredia.

14.  Návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku  a podnikateľských činností
       na odvolanie poslanca OZ Stanislava Géryka z funkcie člena komisie.

15.  ŠRZ Drienok s.r.o. – žiadosť o predĺženie splatnosti dane z ubytovania a návrh na  
       zvolanie spoločného stretnutia.

16.  Interpelácie.

17.  Diskusia.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA – Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová, Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína Sadloňová, Elena Tarašová a 3/PROTI – RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Ing. Peter Matula, schválilo návrh programu.

 

1. Slovo pre verejnosť          

            Do tohto bodu sa prihlásila Svetlana Petrovičová s témou zdravotné stredisko a Ing. Pavel Sklenár s témou ochrana osobnosti – konateľa spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o.

            Svetlana Petrovičová, poslankyňa OZ predložila informáciu od občanov Mošoviec. Podľa jej slov sa pán doktor Vladár údajne chystá odísť zo strediska z dôvodu nevyhovujúcich podmienok priestorov zdravotného strediska. Žiada, aby sa riešenie tejto témy doplnilo do programu najbližšieho obecného zastupiteľstva.

            Ing. Pavel Sklenár, konateľ spoločnosti ŠRZ Drienok s.r.o. predložil otvorený list vo veci ochrany osobnosti vznesenej voči  RSDr. Jozefovi Dírerovi, poslancovi OZ.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA – Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová, Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína Sadloňová, Ing. Peter Matula a 3/PROTI – RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Elena Tarašová, zobralo na vedomie vystúpenie Svetlany Petrovičovej a Ing. Pavla Sklenára.

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
ku dňu 9. marca 2017

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce Mošovce predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce v zmysle § 18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mošovce č. F/12/2013 zo dňa 04.07.2013 a v zmysle § 25 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Mošovciach, Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 09. marca 2017.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

 

            Ing. Peter Matula, poslanec OZ navrhol zrušiť uznesenie č. F/16/2016 – vykonanie kontroly za mesiac február, jún, september 2017 so zameraním na uzavreté dodávateľsko-odberateľské zmluvy pre nápoje, alkohol a suché potraviny v zariadení ŠRZ Drienok. Ďalej navrhuje vykonať kontrolu vo všetkých obecných zariadeniach tak, že každý štvrťrok sa bude kontrolovať iný subjekt.

            Obecné zastupiteľstvo v rámci autoremedúry ruší uznesenie č. F/16/2016 – ukladá zo dňa 15.12.2016 a nahrádza ho novým znením: vykonať kontrolu dodržiavania Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. – o verejnom obstarávaní v platnom znení v obecných zariadeniach a spoločnostiach za obdobie – od nadobudnutia platnosti novelizácie zákona až do 31. 12. 2016.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA, zdržal sa RSDr. Jozef Dírer, uložili Ing. Ľubici Moravcovej, hlavnej kontrolórke obce vykonať hore uvedenú kontrolu v termínoch:

- do 31.5.2017 – následná kontrola ZUŠ,
- do 30.6.2017 – ŠRZ Drienok, s.r.o.
- do 30.9.2017 – ZŠ a ŠJ,
- do 31.12.2017 – Obecný úrad.

 

 

3. Návrh VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach

            Ing. Peter Košík, starosta obce a Bc. Ľubica Borcovanová, odborná pracovníčka obce predložili Obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.

            Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu navrhla zmeniť začiatok prvého pohrebného obradu z 13:00 hodiny na 12:00 hodinu.

            JUDr. Vladimír Zajac podotkol, že by účinnosť VZN a Prevádzkového poriadku pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach mala byť od začiatku určitého mesiaca, aby účtovníčka obce nemusela prepočítavať dobu nájmu na dni.

            Ing. Peter Košík navrhol, aby Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach nadobudol účinnosť 1.7.2017 a aby sa vo VZN v čl. 3 zmenila účinnosť tiež na 1.7.2017.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA súhlasilo so zmenou v čl. 10 ods. 2 písm. a, b – 13:00 hodina sa mení na 12:00 hodinu.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA súhlasilo, aby hore uvedený Prevádzkový poriadok nadobúdal účinnosť dňom 1.7.2017.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA súhlasilo so zmenou v čl. 3 VZN – nadobúda účinnosť 1.7.2017.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA schválilo VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok  pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.

 

 

4. Predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Mošovce:
       - malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný),
       - pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná).

            Ing. Peter Matula, poslanec OZ vysvetlil, že malotraktor aj kosačka sú nepojazdné a hrdzavejú, znalecký posudok hovorí, že majú nulovú hodnotu. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností navrhuje malotraktor a kosačku ako neupotrebiteľný majetok obce.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA, zdržala sa Jana Fánčiová, určuje za prebytočný hnuteľný majetok malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný), pojazdnú kosačku zn. Murray 12l C/38 (nepojazdná).

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA, zdržala sa Jana Fánčiová, schvaľuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (t.j. obchodná verejná súťaž) odpredať hnuteľný majetok malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný), pojazdná kosačka zn. Murray 12l C/38 (nepojazdná).

 

 

5. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže smerujúcej k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce:
        - vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel,   
        - pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná), 
        - malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný)

          Elena Tarašová, poslankyňa OZ v dôvodovej správe uviedla, že komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce odporúča v prípade vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže na prebytočný majetok obce do návrhu podmienok na vyhlásenie VOS uviesť ceny navrhnuté komisiou územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia, resp. ceny vo výške sumy zaplatenej za vyhotovenie odborného vyjadrenia a to vždy cenu vyššiu, t.j.:

- nákladné vozidlo Praga V3S – 5.000,- €,

- malotraktor zn. Tomo Vinkovič TV 420 – 500,- €, resp. cena za vypracovanie
  odborného vyjadrenia, ak je vyššia,

- pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 – 50,- €, resp. cena za vypracovanie odborného
  vyjadrenia, ak je vyššia.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 7/ZA, zdržala sa Elena Tarašová, zobrali na vedomie informáciu predkladateľa Ing. Petra Matulu, poslanca OZ a predsedu komisie OZ č. 2 o zámere vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž smerujúcu k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude horeuvedený hnuteľný majetok.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA – Ing. Peter Matula, RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Mgr. Katarína Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková, 2/PROTI – Elena Tarašová, Svetlana Petrovičová, zdržala sa Jana Fánčiová, schválilo v súlade s ust. §-ov 281 – 288 Obchodného zákonníka podmienky obchodnej verejnej súťaže smerujúce k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude horeuvedený hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce s minimálnymi cenami:

- nákladné vozidlo Praga V3S – 5.000,- €,

- malotraktor zn. Tomo Vinkovič TV 420 – 500,- €,

- pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 – 50,- €,.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA - Ing. Peter Matula, RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Mgr. Katarína Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková, zdržali sa Elena Tarašová, Jana Fánčiová a Svetlana Petrovičová, uložili zamestnancovi Obecného úradu zverejniť po dobu minimálne 15 dní zámer predať svoj majetok a vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž smerujúcu k uzatvoreniu kúpnych zmlúv.

 

 

6. Riešenie zmluvných vzťahov k nehnuteľnostiam v areáli futbalového ihriska, návrh nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a prezentácia štúdie
na výstavbu prevádzkovej budovy, spojenú s asanáciou jestvujúcej budovy

            Ing. Peter Košík, starosta obce vysvetlil, že návrh nájomnej zmluvy bol vyvesený 2.3.2017 a mimoriadne zastupiteľstvo sa mohlo konať najskôr 17.3.2017. V dôvodovej správe uviedol, že TJ ŠK Drienok Mošovce dlhodobo užíva a stará sa o areál futbalového ihriska, ktorý je len čiastočne majetkovo usporiadaný. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o obecný majetok a na činnosť futbalového oddielu a prevádzku areálu futbalového ihriska obec každoročne finančne prispieva, je potrebné doriešiť zmluvné vzťahy. Tento rok sú v rozpočte obce vyčlenené financie na vyhotovenie geometrického plánu, ktorým sa identifikujú pozemky urbárskeho spoločenstva a pozemok bývalého židovského cintorína. Po vyhotovení a zapísaní tohto geometrického plánu do katastra nehnuteľností bude možné previesť pozemok cintorína z vlastníctva SPF na obec a ďalej bude možné uzavrieť s urbárskym spoločenstvom dlhodobú nájomnú zmluvu, ktorá sa dá zapísať do katastra nehnuteľností. Na základe tohto bude areál futbalového ihriska považovaný za majetkovo usporiadaný a bude možné zmluvne aj túto časť odovzdať do užívania TJ ŠK Drienok Mošovce formou podnájomnej zmluvy. Prvou fázou, ktorú je možné v tomto čase vykonať, je uzavretie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok, ktorý je majetkovo usporiadaný. Návrh zmluvy a jej schválenie bude bodom budúceho zasadnutia OZ. Týmto vytvoríme priestor aby bolo možné podať žiadosť o prostriedky z fondov na rekonštrukciu, resp. výstavbu prevádzkovej budovy. Potrebné je však doriešiť jej financovanie, nakoľko v rozpočte obce na tento rok nie sú na tento účel vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

            Stanislav Géryk, poslanec OZ predložil štúdiu na výstavbu novej prevádzkovej budovy, ktorú spracovala spoločnosť CREAT architektom Vladimírom Hladkým. Predložil aj cenovú ponuku, z ktorej vyplynulo, že asanácia starej budovy by bola v hodnote 14 000,- až 16 000,- a novú konštrukciu odhadli na 182 000,-. Ďalej dodal, že ceny sú len približné a budova by sa dala postaviť aj za polovičnú cenu. Futbalový zväz môže poskytnúť dotáciu v rozsahu od 10 000 ,- až 150 000,-, pričom 30 000,- by sa muselo financovať z vlastných zdrojov.

            Ing. Peter Košík dodal, že asanáciu starej budovy obec môže vykonať svojpomocne, a je časovo aj „papierovo“ výhodné, že budova nie je zapísaná v katastri nehnuteľností.

            Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka obce podotkla, že ak by sa použila dotácia z Futbalového zväzu, do konca roka by sa musela budova postaviť a zúčtovať.

            Ing. Peter Matula, poslanec OZ navrhol, aby sa zobrala pôžička aj pre futbalistov aj na zdravotné stredisko.

            8 prítomných poslancov OZ zobralo hlasovaním 8/ZA tieto informácie na vedomie.

 

 

7. Investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY – výstavba prevádzkovej jednotky
na výrobu asfaltových zmesí v priestore priemyselného parku na pozemku pri PD

            Ing. Peter Košík, starosta obce v dôvodovej správe uviedol, že obec Mošovce schválením územného plánu obce v roku 2015 schválila územie za poľnohospodárskym družstvom, ktorého parcely sú vo vlastníctve obce, na ktorom v prípade záujmu investora má vzniknúť priemyselná zóna obce. V predchádzajúcom období záujem o výstavbu prejavili podnikatelia z obce, avšak nie o celý pozemok a problémom bola aj cena pozemku. S odstupom času s ponukou na investíciu sa na obec obrátila spoločnosť SWIETELSKY.

            Ďalej uviedol, že Obec Mošovce má platný územný plán a predmetný pozemok je navrhovaný ako plocha priemyslu a výroby. Zástavba v zmysle územného plánu je možná na ploche 28 790 m2, zostatok pozemku 1 604 m2 tvorí ochranné pásmo cesty I/65 a je využiteľný na prístupové komunikácie a parkovacie plochy. Pozemok je na rovine v nive potoka, v susedstve areálu PD Mošovce, z ktorého je možnosť napojenia na inžinierske siete. Je takmer ideálneho štvorcového tvaru, pričom jedna strana hraničí s cestou I/65, 2 strany s cestami III. triedy a jedna strana s potokom za ktorým je areál PD. Vzhľadom na predchádzajúci záujem o kúpu časti pozemku inými subjektmi obec dala v apríli minulého roku spracovať znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov od Ing. Oľgy Gašpárekovej, ktorá stanovila jeho cenu na 155 000,- €. K predaju nakoniec nedošlo z dôvodu, že poslanci OZ nepodporili predaj len častí pozemku.

            Komisia pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie OZ taktiež doporučuje predať uvedené pozemky, ale len v celosti a to spôsobom vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.

            Spoločnosť SWIETELSKY skúmala viaceré lokality na Slovensku a po obhliadke na mieste naša lokalita prešla do úzkeho výberu.

            Ing. Peter Košík zvolal pracovné stretnutie poslancov OZ, na ktorom spoločnosť prezentovala svoj investičný zámer, kde okrem iného odznelo, že vybudovaním prevádzkovej jednotky na výrobu asfaltových zmesí by spoločnosť vytvorila investíciu v hodnote 4 - 4,5 mil. €, vytvorila pracovné miesta, pričom by vybudovaním dopravného napojenia na túto prevádzku z cesty I/65 zachovala prvú križovatku do obce od Martina, ktorá sa rekonštrukciou cesty I/65 zruší a zmení len na výjazd. Toto pôvodne nebolo počítané ani v územnom pláne a križovatka a tým aj dopravné napojenie zóny, ale aj poľnohospodárskeho družstva a cesty na Socovce malo byť zachované. Situácia sa však v súvislosti s rekonštrukciou cesty I/65 zmenila a tým sa zmenili aj podmienky a koeficienty, s ktorými sa počítalo pri stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov. V súčasnosti je už znalecký posudok Ing. Oľgy Gašpárekovej neplatný a v prípade, že sa rozhodne OZ podporiť investičný zámer, bude ho potrebné dať prepracovať. Zástupcovia spoločnosti ďalej ponúkli v prípade, že obec zámer podporí, postupne opraviť živičný kryt miestnych komunikácií, ktorý je v zlom stave, čím by sa splnila požiadavka značnej časti občanov na riešenie zlého technického stavu ciest a chodníkov v obci, na ktorý v rozpočte obce nie je a v krátkom časovom horizonte pravdepodobne ani nebude dostatok financií.

            RSDr. Jozef Dírer dodal, že spoločnosť si bude musieť vybudovať všetky prípojky, čističku odpadových vôd a podobne. Budú sa taktiež rozhodovať aj na základe vyjadrenia EIA (Environmental Impact Assessment - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie).

            Ing. Peter Matula podotkol, že spoločnosť prinesie do obce priamy aj nepriamy finančný efekt a poslanci by to mali podporiť.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA zobralo na vedomie informácie vo veci investičného zámeru spoločnosti SWIETELSKY.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA odporúča starostovi obce pokračovať v rokovaniach so spoločnosťou SWIETELSKY vo veci získania investície do obce.

 

 

8. Dostavba bytového domu na ulici na Drienok a návrh na doriešenie zmluvných
vzťahov k pozemkom

            Ing. Peter Košík, starosta obce v dôvodovej správe uviedol, že nový vlastník rozostavaného bytového domu spoločnosť REWAL vo februári začala s dostavbou bytového domu na ulici Na Drienok v zmysle stavebného povolenia, ktorým jeho dostavbou sa v obci získa 10 bytových jednotiek. Na základe tejto skutočnosti obec dňa 22.2. 2017 zvolala jednanie so stavebníkom, na ktorom odznelo nasledovné. Stavebník má záujem dokončiť bytový dom najneskôr v prvom štvrťroku 2018, pričom je potrebné doriešiť vybudovanie prístupovej komunikácie a parkovacích plôch pre bytový dom, ale aj právny vzťah ku pozemkom v okolí stavby a kto bude tieto veci riešiť vzhľadom na prísľuby z minulosti. Stavebník sa zaviazal, že hneď ako to dovolia poveternostné podmienky, najneskôr však do konca marca odstráni oplotenie, zariadenie staveniska z pozemkov rodiny Prokšovej a očistí tento pozemok, nakoľko o tento pozemok nemá záujem a užíva ho bez súhlasu vlastníka. Vzhľadom k tomu, že aktivitou na stavenisku sa aktivizoval záujem o byty na tejto stavbe, do polovice marca predloží cenový návrh na jednotlivé byty.

            Ing. Peter Košík ďalej dodal, že spoločnosť plánuje pokračovať v pôvodnej stavbe, v zmysle platného stavebného povolenia.

            JUDr. Vladimír Zajac, právnik vysvetlil, že náležitosti nájomnej zmluvy sú v poriadku a nie je v nej uvedené, že ďalší nájom sa musí realizovať až po dohode s prenajímateľom. Mal by sa zistiť aký vzťah majú medzi sebou spoločnosti Slovenská Martinská Spoločnosť a Rewall.

            Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka obce dodala, že stavba sa nemôže skolaudovať, pokiaľ nebudú vybudované parkoviská. Obec na to nemá prostriedky. Každý byt musí mať aspoň jedno parkovacie miesto. Takže sa musia vysporiadať pozemky nielen pod bytovkou, ale aj pozemky určené na prístupovú cestu a parkovisko.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA odporučilo starostovi obce Mošovce vstúpiť do jednania so spoločnosťou Rewall s.r.o. a spoločnosťou SMS s.r.o. Martin.

 

 

9. Projekt zberný dvor

            Ing. Peter Košík, starosta obce v dôvodovej správe uviedol, že dňa 2.3. 2017 mu volal pracovník ministerstva, že kontrolou vykonanou na ministerstve bola prehodnotená naša žiadosť a bolo zistené, že vyhodnocovateľ žiadosti pochybil a obec splnila kritéria na získanie finančných prostriedkov na realizáciu projektu. Z toho dôvodu pozvali starostu obce na rokovanie do Bratislavy, kde mu budú vysvetlené detaily. Súbežne s týmto prebieha aj kontrola úradu verejného obstarávania na získanie dodávateľa na projekt. Kontrola zistila len formálne nedostatky, ktoré realizátor verejného obstarávania EPIC v krátkom čase odstráni.

            Ďalej uviedol, že vybudovanie zberného dvora z vlastných zdrojov obec nedokáže zabezpečiť, strojový park obce je značne zastaraný a v zlom technickom stave.

            Ing. Peter Košík doplnil, že zatiaľ sa mu z ministerstva neozvali a nevie, či ho zavolajú a podpíšu zmluvu, aby obec získala peniaze. Spoluúčasť by mala byť len 5%. Zákon ukladá, že obec musí mať zberný dvor. Obecné stroje sú staré, chlapi ich musia stále opravovať, súčiastky na ne sú drahé a nie je záruka, či stroje prejdú cez najbližšiu kontrolu STK. Ak sa projekt odsúhlasí, budú sa podpisovať zmluvy, ale pred jej podpisom bude trvať na tom aby sa najprv celá zmluva riadne právne prešetrila, aby nevznikali pochybnosti o jej výhodnosti.

            Ing. Peter Matula, poslanec OZ navrhuje, aby sa do toho išlo a poprosil, aby sa zoskenovali a uverejnili na webovú stránku obce základné dokumenty ohľadom stavebného projektu a mechanizácie, aby ľudia vedeli, čo to vlastne všetko obsahuje.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA odporúča starostovi obce pokračovať v krokoch, ktoré budú smerovať k získaniu prostriedkov na realizáciu projektu zberného dvora.

 

 

10. Návrh Prílohy VZN Obce Mošovce č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ,
dieťaťa MŠ a na dieťa školského zariadenia na území obce Mošovce na rok 2017

            Mgr. Ľudmila Piecková, poslankyňa OZ v dôvodovej správe uviedla, že v súlade s § 6 ods. 12 bod c) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sú obce povinné vydať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom stanovia výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

            Mgr. Ľudmila Piecková podala každému tabuľku porovnania podielovej dane v jednotlivých zariadeniach od roku 2014. Prostriedky sa schválili v rámci rozpočtu na konci roka 2016.

            Ing. Peter Matula, poslanec OZ sa vyjadril, že v školskej jedálni sú veľké náklady a treba sa čím skôr nad tým zamyslieť.

            RSDr. Jozef Dírer, poslanec OZ tiež poznamenal, že na jednej prevádzke je obrovský nárast.

            Jana Fánčiová, poslankyňa OZ a zástupkyňa starostu obce sa vyjadrila, aby si zariadenia skúsili aj vlastné príjmy z rozpočtu, lebo teraz sa financujú len z obce a rozpočet sa veľmi navyšuje. Treba sa nad tým čím skôr zamyslieť.

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce dodala, že poslanci OZ môžu rozpočet hocikedy prehodnotiť a žiadať od škôl štvrťročné čerpanie rozpočtu.

            6 poslancov z 8-mich hlasovaním udelilo slovo Ing. Pavlovi Sklenárovi, ktorý podotkol, že kedysi mal zámer robiť obedy. Jedáleň v materskej škole by mohla prejsť pod jedáleň v základnej škole.

            Jana Fánčiová dodala, že vždy je to na rozhodnutí zriaďovateľa, na starostovi a na vedúcich zamestnancoch.

            RSDr. Jozef Dírer sa tiež prikláňa k návrhu, aby sa zo školskej jedálne urobilo výdajné miesto.

            Ing. Peter Košík dodal, že zmeniť kuchyňu na výdajné miesto v Materskej škole by nič neriešilo a nešetrilo, lebo tu sa strava pripravuje a vydáva viac krát. Myslí si, že riešením a šetrením financií by bolo zmeniť kuchyňu na výdajné miesto v Základnej škole, kde sa vydáva strava 1x  a stravu dovážať napr. zo školskej kuchyne v Turčianskych Tepliciach, prípadne z inej kuchyne, kde by príprava jedál a réžia bola lacnejšia.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA schválilo prílohy VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Mošovce č. 2/2013, ktorým sa určila výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce na rok 2017.

 

 

11. Návrh na úpravu rozpočtu obce Mošovce na rok 2017 schváleného Uznesením
č. E/51/2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15.12. 2016

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1 v dôvodovej správe uviedla, že pri zostavovaní rozpočtu obce na rok 2017 bola zohľadnená na základe Žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru suma 4 000,- € do bežných výdavkov. Nakoľko Dobrovoľný hasičský zbor uvedenú čiastku použije na nákup vysokotlakového čerpadla, požadovanú sumu je potrebné presunúť na kapitálové výdavky.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA schválilo presun horeuvedených finančných prostriedkov.

 

 

12. Posúdenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1 v dôvodovej správe uviedla, že podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti vo veku 5 až 15 rokov s trvalým pobytom na území obce.

            Trvalý pobyt detí odkontrolovala v evidencii obyvateľov SR Bc. Danuša Lúdiková, odborná pracovníčka obce. Obecné zastupiteľstvo Mošovce Uznesením č. E/4/2013 schválilo dotácie na jedno dieťa vo výške 40,- €.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA schválilo poskytnutie finančných dotácií pre žiadateľov:

1. TJ ŠK Drienok Mošovce – občianske združenie v sume 1 120,- €

2. ABC MARTIN, o.z. v sume 40,- €

3. Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin v sume 160,- €

4. Centrum voľného času Kamarát Martin v sume 160,- €

5. Centrum environmentálnej výchovy Turiec Martin – občianske združenie
    v sume 160,- €.

 

 

 

13. Prehodnotenie výšky dotácií predložených žiadostí o poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu obce pre neziskové organizácie v zmysle VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce v nadväznosti na odporučenie z preskúmania a posúdenia žiadostí komisiou sociálnou, školstva, kultúry, mládeže a športu a komisiou územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1 v dôvodovej správe uviedla, že v rozpočte obce je na voľno časové aktivity detí a dotácie z rozpočtu obce poskytované podľa VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce určená suma 5 700,- €. Schválením poskytnutia finančných prostriedkov na voľno časové aktivity detí v rozpočte obce ostáva suma 4 060,- €.

            Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností posúdila výšku požadovaných dotácií a súhlasí s poskytnutím dotácií žiadateľom v požadovanej výške, okrem Žiadosti PaedDr. Magdalény Klocháňovej. Členovia komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností odporúčajú uvedenú žiadosť prerokovať na najbližšom zasadnutí komisie sociálnej, školstva, kultúry, mládeže a športu a následne bude možné dotáciu schváliť. V súlade s § 4 VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce, starosta obce rozhoduje o pridelení dotácie z rozpočtu obce do výšky 350,- € a Obecné zastupiteľstvo nad 350,- €. Podľa návrhu komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností bude prerozdelená suma 4 390,- €.

            Prerozdelené finančné prostriedky boli prekročené o sumu 330,- €, ktoré budú riešené v rámci úpravy rozpočtu na rok 2017.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu obce žiadateľom nasledovne:

- TJ ŠK Drienok Mošovce na športové podujatia a turnaje – starí páni, dospelí, prípravka, predprípravka, konané od 1.1.2017 do 31.12.2017 vo výške 1 200,- €

- TJ ŠK Drienok Mošovce na športové podujatie Memoriál Stana Géryka realizované v mesiaci júl 2017 vo výške 420,- €

- Dobrovoľnému hasičskému zboru Mošovce pre kolektív mladých hasičov na zakúpenie náradia na disciplínu požiarny útok CTIF vo výške 500,- €

- Evanjelickému a.v. cirkevnému zboru v Mošovciach na obnovu náteru fasády ev. kostola vo výške 1 500,- €.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA zobralo na vedomie poskytnutie dotácií z rozpočtu obce starostom obce v súlade s § 4 VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií, žiadateľom nasledovne:

- TJ ŠK Drienok Mošovce na Vianočný turnaj ulíc konaný v termíne 10.12.2017 až 31.12.2017 vo výške 300,- €

- Turistickému oddielu, ŠK Drienok Mošovce na poznávacie a turistické zájazdy pre členov a mládež turistického oddielu za účelom spoznávania geografických lokalít, fauny a flóry Slovenska v období 1 – 12/2017 vo výške 300,- €

- Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO Mošovce na vyhodnotenie predzáhradiek v termíne 1.7.2017 až 15.10.2017 vo výške 50,- €

- Obecnému klubu stolného tenisu Mošovce na stolnotenisový turnaj – memoriál Igora Šavla organizovaný v decembri 2017 vo výške 120,- €.

 

 

 

14. Návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských
činností na odvolanie poslanca OZ Stanislava Géryka z funkcie člena komisie

            Ing. Peter Košík, starosta obce na úvod tohto bodu predložil informáciu o tom, že poslanec OZ Ján Tesák sa dňa 6.3.2017 vzdal poslaneckého mandátu.

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1 v dôvodovej správe uviedla, že na odporučenie Jany Fánčiovej, zástupkyne starostu obce, na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Mošovce zo dňa 26.01.2017 bola vykonaná kontrola dochádzky jednotlivých členov komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností za účelom preverenia ich prospešnosti na zasadnutiach komisie.

            Člen komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností Stanislav Géryk z dôvodov zdravotných sa zúčastnil v predchádzajúcich rokoch len na 2 zasadnutiach v každom roku. Posledné zasadnutie, ktorého sa zúčastnil, sa konalo dňa 31.08.2016. Na základe uvedeného v zmysle Čl. 3 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach predseda komisie navrhuje odvolanie člena komisie, ak sa trikrát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia komisie, alebo ak sa po dobu ½ roka nezúčastňuje na činnosti komisie.

            Nakoľko sa poslanec Stanislav Géryk v období od 31.08.2016 do 27. 02. 2017, t.j. po dobu ½ roka nezúčastnil na činnosti komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností, predseda komisie navrhuje jeho odvolanie. Členovia komisie súhlasili s uvedeným návrhom.
            Ďalej navrhla prehodnotiť situáciu, aby bol nový člen komisie prínosom.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA zobralo na vedomie zánik poslaneckého mandátu poslanca OZ Jána Tesáka podľa § 25 ods. 2 písm. c/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 6.3.2017, čím došlo k uprázdneniu funkcie člena komisie OZ č. 2, 7 a 8 a poslaneckého obvodu č. 6.

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA – Elena Tarašová, Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová, Mgr. Katarína Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková, 2/PROTI – Ing. Peter Matula, RSDr. Jozef Dírer a nehlasoval Stanislav Géryk, schválilo návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností na odvolanie člena komisie Stanislava Géryka v súlade s Čl. 3 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach a odvoláva poslanca Stanislava Géryka z funkcie člena komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností.

 

 

15. ŠRZ Drienok s.r.o. – žiadosť o predĺženie splatnosti dane z ubytovania a návrh na zvolanie spoločného stretnutia

            Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1 v dôvodovej správe uviedla, že ŠRZ Drienok s.r.o. dňa 15.12.2016 doručila na Obecný úrad Mošovce „Žiadosť o predĺženie splatnosti“ neuhradenej dane z ubytovania za rok 2016 v lehote do 31.05.2017. Spoločnosť ŠRZ Drienok s.r.o. svoju žiadosť odôvodňuje nasledovnými skutočnosťami:

- bola realizovaná vynútená investícia do vypracovania revízií všetkých objektov v areáli ŠRZ Drienok Mošovce z dôvodu ohlásenej inšpekcie protipožiarnej ochrany vo výške 3 319,88 € s DPH.

- vyúčtovanie exekučného konania pri vyrovnaní záväzkov z roku 2012 so spoločnosťou Kofola a.s. vo výške 2 962,83 €.

            Spoločnosť pracuje v rámci roka so všetkými prijatými finančnými prostriedkami, ktoré spoločnosť zinkasuje. Spoločnosť považovala za potrebné v rámci roka 2016 hlavne vrátiť pôžičku obce vo výške 22 000,- €, investovať do nutných rekonštrukcií a opráv, aby bolo stredisko prevádzky schopné, tak niektoré ďalšie náklady, ktoré zaťažili spoločnosť, neumožnili zaplatenie vybranej dane z ubytovania Obci Mošovce.

            Nakoľko daň z ubytovania je príjmom rozpočtu obce, komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností ako poradný orgán Obecného zastupiteľstva a starostu sa zaoberala uvedenou žiadosťou na zasadnutí dňa 27.2.2017. Vzhľadom na skutočnosť, že na začiatku roka sa zariadenie pripravuje na sezónu, nemá príjmy, ale zálohové platby za energie platiť musí, spoločnosť nemá finančné prostriedky na úhradu nedoplatku dane z ubytovania za rok 2016. Daň z ubytovania síce bola zinkasovaná, ale dôvody konateľa spoločnosti uvedené v žiadosti je vhodné prehodnotiť. Konateľ uznáva dlh, spoločnosť je ochotná ho zaplatiť, len žiada odklad splatnosti dane.

            Rozpočet obce za rok 2016 je v súčasnosti uzavretý s prebytkom. V rozpočte obce za rok 2016 sa počítalo s nižším výberom dane z ubytovania v ŠRZ Drienok s.r.o.. Spoločnosť taktiež vyrovnala pôžičku od obce v plnej výške 22 000,- €.

            Ing. Peter Košík, starosta obce uviedol, že je ochotný prehodnotiť svoje rozhodnutie a posunie termín splatnosti, s tým, že ŠRZ Drienok, s.r.o. musí napísať novú žiadosť, pretože starú žiadosť už úradne uzavrel písomnou odpoveďou zo dňa 9. 1. 2017.

            Elena Tarašová súhlasí, že sa musí napísať nová žiadosť o odklade. Vysvetlila, že ak odklad trvá menej ako jeden rok, môže ho starosta povoliť. Ďalej dodala, že je to predsa naše zariadenie a nemôžeme ho sankciovať.

            RSDr. Jozef Dírer, poslanec OZ nesúhlasí s odkladom.

            Jana Fánčiová, poslankyňa OZ súhlasí s predĺžením, pretože zimné obdobie je preklenovacie.

            Ing. Peter Matula, poslanec OZ podotkol, že ŠRZ Drienok s.r.o. štvrťročne porušoval zmluvu v roku 2016. Každá spoločnosť musí ísť podľa určitého rozpočtu a požiarna bezpečnosť sa musí plánovať.

            Mgr. Ľudmila Piecková, poslankyňa OZ nevidí v tom problém, súhlasí s odkladom.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA – Elena Tarašová, Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová, Mgr. Katarína Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková, 3/PROTI – Ing. Peter Matula, Stanislav Géryk, RSDr. Jozef Dírer, odporučilo starostovi obce predĺžiť lehotu zaplatenia neuhradenej dane z ubytovania ŠRZ Drienok, s.r.o. za rok 2016 vo výške 5 796,- € do 31.5.2017.

           

            Ďalej Elena Tarašová v dôvodovej správe uviedla, že ŠRZ Drienok s.r.o. hospodári s majetkom obce, ktorý má v prenájme. V súčasnosti sa pripravuje na výstavbu recepcie pri vstupe do areálu Drienok Mošovce spojenú s rekonštrukciou vstupnej brány, ktorá bola poškodená v novembri minulého roku. Z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku obce a prerokovania systému vstupu do areálu Drienok Mošovce navrhuje zvolať spoločné stretnutie majiteľov súkromných chát, pána starostu, poslancov OZ, dozornej rady a vedenia spoločnosti, na ktorom sa prerokuje zmena systému vstupu do areálu v súvislosti s prebiehajúcou výstavbou novej recepcie a rekonštrukcie vstupnej brány a zároveň určia pravidlá, ktorých dodržiavanie zabezpečí ochranu majetku obce v zariadení.

            Elena Tarašová dodala, že by nám na tom malo záležať, keďže je to majetok obce.

            Ing. Pavel Sklenár doplnil, že na niektorých chatách si ľudia podávali súpisné čísla, tým pádom sa zmenili podmienky užívania niektorých chát. Musia sa dohodnúť na spoločnom stretnutí.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA odporučilo starostovi obce zvolať spoločné stretnutie majiteľov súkromných chát v areáli ŠRZ Drienok, s.r.o., pána starostu, poslancov OZ, dozornej rady a vedenia spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. z dôvodov ochrany majetku obce v areáli ŠRZ Drienok a prerokovania systému vstupu do areálu.

 

 

16.  Interpelácie

            Interpeláciu predložil Ing. Peter Matula, poslanec OZ:

V zmysle § 24 ods. 1 vznášam interpeláciu seniorov z môjho volebného obvodu na starostu obce, aby sa v zmysle svojho sľubu „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce..“ intenzívne riešil podmienky zotrvania lekárov a v náväznosti na to aj lekárne v obci, aby obec nestrácala na „výhodách“ a atraktivite obce Mošovce. Neriešením a dlhodobým prehliadaním tejto problematiky môže dôjsť k strate dostupnosti základných zdravotníckych zariadení obce, čím budú trpieť predovšetkým starší občania obce, často krát odkázaní na uvedenú službu. Z toho dôvodu je nutné sa zaoberať:

1. prehodnotením nájomných zmlúv,

2. riešiť tepelný komfort (okná, vykurovanie),

3. venovať stálu pozornosť údržbe zdravotníckeho zariadenia,

4. prispievať dostupnými formami na vybavenie.

            Ing. Peter Matula navrhol OZ prijať odporúčacie uznesenie, aby starosta obce vypracoval návrh na riešenie uvedenej problematiky s vyčlenením finančných prostriedkov a následnou prípadnou úpravou rozpočtu obce.

            Ing. Peter Košík, starosta obce vysvetlil, že sa stretol s doktorom Vladárom aj s doktorom Rybárikom, ktorí mu povedali, že stále sa len hovorí o rekonštrukcii zdravotného strediska, ale žiadny starosta zatiaľ nenaplnil sľuby. Ak to pôjde takto ďalej, tak nevedia, či po nich niekto nastúpi a hrozí že zdravotné stredisko zostane prázdne, tak ako to je už v nejednej obci na Slovensku.

            Jana Fánčiová, poslankyňa OZ dodala, že už od 13.3.2015 sa hovorilo o rekonštrukcii zdravotného strediska. Boli vyčlenené aj peniaze na projektovú dokumentáciu.

            Ing. Peter Košík dodal, že sa už pripravuje energetický audit a až potom sa môže dať vypracovať projekt. Okná a dvere sa však môžu vymeniť bez projektu.

            Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka obce podotkla, že buď sa rekonštrukcia bude robiť postupne alebo sa to urobí celé naraz ako základná škola.

 

            8 prítomných poslancov OZ hlasovaním 8/ZA zobralo na vedomie interpeláciu poslanca Ing. Petra Matulu vo veci intenzívneho riešenia podmienok zotrvania lekárov v obci starostom obce.

 

 

17.  Diskusia

            Ing. Peter Košík, starosta obce predložil nasledovné informácie:

a) o vykonaných revíziách elektroinštalácií a elektrických zariadení budov vo vlastníctve obce z ktorých vyplynulo, že zariadenia sú schopné bezpečnej prevádzky, ale v budove domu smútku a materskej školy je žiaduce vymeniť hlavné ističe za slabšie a na ČOV na ulici Na Drienok je potrebné vykonať opravu, kde jediný tento objekt nie je schopný bezpečnej prevádzky.

            Ing. Peter Košík dodal, že revízna správa je už urobená a ističe sa môžu vymeniť, inak by sme platili viac. Projekt na ČOV na ulici Na Drienok neprešiel cez revíznu správu.

 

b) o vykonaných ročných kontrolách bezpečnosti detských ihrísk pri ZŠ a MŠ na ktorých sú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.

            Ing. Peter Košík dodal, že ihrisko v ZŠ je v horšom stave a aby sme spĺňali bezpečnostné požiadavky, vyžadujú sa financie na opravu.

 

c) o žiadostiach o dotácie na jarmok – program, opravu strechy domu smútku, deň detí – obecný piknik, multifunkčné ihrisko – výmena sietí a oprava mantinelov.

            Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka obce dodala, že Turiec-Kremnicko podporil náš Mošovský jarmok sumou 1 000,- €.

 

d) o nových zmluvách:

            - s technickými službami na základe ktorej sa znižujú poplatky za vývoz a zber
            komunálneho odpadu,

            - so spoločnou úradovňou na základe ktorej sa znižuje poplatok spojený
            s presunom účtovníctva MŠ na obecný úrad.

 

e) o príprave vykonania energetického auditu budovy zdravotného strediska, ktorý bude potrebný v súvislosti s rekonštrukciou strediska a informácia o problematike lekárskej starostlivosti na obciach.

            Ing. Peter Košík dodal, že zo spoločnosti SPP, a.s. mu ponúkli výhodnú ponuku na energetický audit.

 

f) o návšteve zástupcov obce Slovenského Ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe v dňoch 25. a 26.2.2017 pri príležitosti 70. výročia založenia tohto zboru, 500. výročia reformácie a posvätenia zvona reformácie.

            Ing. Peter Košík dodal, že z obce sme prispeli sumou 250,- € a cirkevný zbor prispel taktiež sumou 250,- €.

 

 

            Po prerokovaní celého programu Ing. Peter Košík poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mošovciach ukončil.

 

 

Zapísala: Bc. Ľubica Borcovanová                     ....................................................................

 

Jana Fánčiová, overovateľka                              ....................................................................

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka