Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 9.3.2017

Uznesenia

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Mošovce

zo dňa 9. marca 2017

 

 

            Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom II. zasadnutí v roku 2017 prerokovali nasledovné body programu OZ:

 

1.    Slovo pre verejnosť.

2.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 9. marca 2017.

3.    Návrh VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
       pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.

4.    Predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Mošovce:
       - malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný),
       - pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná).

5.    Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej
        predmetom bude hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce:
        - vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel,   
        - pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná),  
        - malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný).

6.    Riešenie zmluvných vzťahov k nehnuteľnostiam v areáli futbalového ihriska, návrh
       nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a prezentácia štúdie
       na výstavbu prevádzkovej budovy, spojenú s asanáciou jestvujúcej budovy.

7.    Investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY – výstavba prevádzkovej jednotky
       na výrobu asfaltových zmesí v priestore priemyselného parku na pozemku pri PD.

8.    Dostavba bytového domu na ulici na Drienok a návrh na doriešenie zmluvných
       vzťahov k pozemkom.

9.    Projekt zberný dvor.

10.  Návrh Prílohy VZN Obce Mošovce č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
       č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ,
       dieťaťa MŠ a na dieťa školského zariadenia na území obce Mošovce na rok 2017

11.  Návrh na úpravu rozpočtu obce Mošovce na rok 2017 schváleného Uznesením č.
       E/51/2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa  15.12. 2016.

12.  Posúdenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
       na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času.

13.  Prehodnotenie výšky dotácií predložených žiadostí o poskytnutie finančných dotácií
       z rozpočtu obce pre neziskové organizácie v zmysle VZN č. 1/2011, ktorým sa
       mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce
       v nadväznosti na odporučenie z preskúmania a posúdenia žiadostí komisiou
       sociálnou, školstva, kultúry, mládeže a športu a komisiou územného plánu,
       výstavby, dopravy a životného prostredia.

14.  Návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku  a podnikateľských činností
       na odvolanie poslanca OZ Stanislava Géryka z funkcie člena komisie.

15.  ŠRZ Drienok s.r.o. – žiadosť o predĺženie splatnosti dane z ubytovania a návrh na
       zvolanie spoločného stretnutia a návrh na zvolanie spoločného stretnutia.

16.  Interpelácie.

17.  Diskusia.

 

Navrhnuté body programu rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9. 3. 2017 boli schválené so zmenou – doplnením bodu č. 15 a prečíslovaním pôvodného bodu 15 na 16 a 16 na 17.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 5 (Jana Fánčiová, Elena Tarašová, Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína 
           Sadloňová, Svetlana Petrovičová)
     proti: 3 (Ing. Peter Matula, RSD. Jozef Dírer, Stanislav Géryk)
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

Bod č. 1
Slovo pre verejnosť

Svetlana Petrovičová – zdravotné stredisko

Ing. Pavel Sklenár, ŠRZ Drienok, s.r.o. – ochrana osobnosti - konateľa

 

Uznesenie:

A/1/1/II/2017 – berie na vedomie

vystúpenie pani Svetlany Petrovičovej s príspevkom vo veci týkajúcej sa zdravotného strediska a zachovania lekárskej starostlivosti v obci a vystúpenie Ing. Pavla Sklenára, konateľa spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. vo veci ochrany osobnosti vznesenej voči RSDr. Jozefovi Dírerovi, poslancovi OZ.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8 
     za: 5 (Jana Fánčiová, Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína  Sadloňová,
           Svetlana Petrovičová, Ing. Peter Matula)
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 3 (RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Elena Tarašová)

 

 

 

Materiál č. 1
Bod č. 2
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných
ku dňu 09. marca 2017.

Predložila: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

 

Uznesenie:

A/1/2/1/II/2017 – berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu
09. marca 2017.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

F/1/2/II/2017 - ukladá

Obecné zastupiteľstvo v rámci autoremedúry ruší uznesenie č. F/16/2016 – ukladá zo dňa 15.12.2016 a nahrádza ho novým znením: vykonať kontrolu dodržiavania Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. – o verejnom obstarávaní v platnom znení v obecných zariadeniach a spoločnostiach za obdobie – od nadobudnutia platnosti novelizácie zákona až do 31. 12. 2016.

Zodpovedná: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

Termíny: do 31.5. 2017, následná kontrola ZUŠ
               do 30.6. 2017, ŠRZ Drienok, s.r.o.
               do 30.9. 2017, ZŠ a ŠJ
               do 31.12. 2017, obecný úrad.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 1 (RSDr. Jozef Dírer)
     nehlasoval: 0

 

 

 

Materiál č. 2 
Bod č. 3
Návrh VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorého prílohou je Prevádzkový poriadok
pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach v rámci schválených zmien.

Predložili: Bc. Ľubica Borcovanová, odborná pracovníčka OcÚ,
                Ing. Peter Košík, starosta obce.

 

Uznesenia:

Pozmeňujúce návrhy:

Čl. 10 ods. 2 pís. a, b Prevádzkového poriadku– hodina 13,00 sa mení na 12,00 hodinu.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

Tento Prevádzkový poriadok nadobúda účinnosť 1.7.2017.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

Pozmeňujúci návrh:

Zmena čl.3 VZN - nadobúda účinnosť 01.07.2017.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

E/1/3/2/II/2017 - schvaľuje

VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Materiál č. 3
Bod č. 4
Predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Mošovce:
- malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný),
- pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná).

Predložili: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
                Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

 

Uznesenia:

N/1/4/3/II/2017 - určuje

za prebytočný hnuteľný majetok malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný), pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná)

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 1 (Jana Fánčiová)
     nehlasoval: 0

 

E/1/4/3/II/2017 -  schvaľuje

v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( t. j. obchodná verejná súťaž) odpredať  hnuteľný majetok malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný), pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná)

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 7
     proti: 0
     zdržal sa: 1 (Jana Fánčiová)
     nehlasoval: 0

 

 

 

Materiál č. 5
Bod č. 5
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel, pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná), malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný).

Predložili: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
                Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

 

Uznesenia:

A/1/5/5/II/2017 - berie na vedomie

informáciu predkladateľa Ing. Petra Matulu, poslanca OZ a predsedu komisie OZ č. 2 o zámere vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude hnuteľný  majetok vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel, malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný), pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná)

Navrhnuté ceny:

- nákladné vozidlo Praga V3S – 5.000,-- €,

- malotraktor zn. Tomo Vinkovič TV 420 – 500,-- €, resp. cena za vypracovanie
  odborného vyjadrenia, ak je vyššia,

- pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 – 50,-- €, resp. cena za vypracovanie
  odborného vyjadrenia, ak je vyššia.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 7
     proti: 0 
     zdržal sa: 1 (Elena Tarašová)
     nehlasoval: 0

 

E/1/5/5/II/2017  -  schvaľuje

v  súlade s ust. §-ov 281 až 288 Obchodného zákonníka podmienky obchodnej verejnej súťaže (ďalej len "súťaž") smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce Vozidlo Praga V3S, malotraktor zn. Tomo Vinkovic (nepojazdný), pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná).

Minimálne ceny:

- nákladné vozidlo Praga V3S – 5.000,-- €,

- malotraktor zn. Tomo Vinkovič TV 420 – 500,-- €,

- pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 – 50,-- €,.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 5 (Ing. Peter Matula, RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Mgr. Katarína
           Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková)
     proti: 2 (Elena Tarašová, Svetlana Petrovičová)
     zdržal sa: 1 (Jana Fánčiová)
     nehlasoval: 0

 

F/1/5/5/II/2017 - ukladá

zamestnancovi Obecného úradu zverejniť po dobu minimálne 15 dní zámer predať svoj majetok a vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž smerujúcu k uzatvoreniu kúpnych zmlúv.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 5 (Ing. Peter Matula, RSDr. Jozef Dírer, Stanislav Géryk, Mgr. Katarína
           Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková)
     proti: 0
     zdržal sa: 3 (Elena Tarašová, Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová)
     nehlasoval: 0

 

 

 

Materiál č. 6 
Bod č. 6
Riešenie zmluvných vzťahov k nehnuteľnostiam v areáli futbalového ihriska, návrh nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a prezentácia štúdie na výstavbu prevádzkovej budovy, spojenú s asanáciou jestvujúcej budovy.

Predložili: Ing. Peter Košík, starosta obce,
                Stanislav Géryk, poslanec OZ.

 

Uznesenie:

A/1/6/6/II/2017 – berie na vedomie

Informácie vo veci riešenia zmluvných vzťahov k nehnuteľnostiam v areáli futbalového ihriska, návrh nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a prezentácia štúdie na výstavbu prevádzkovej budovy, spojenú s asanáciou jestvujúcej budovy.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Materiál č. 7
Bod č. 7
Investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY – výstavba prevádzkovej jednotky na výrobu asfaltových zmesí v priestore priemyselného parku na pozemku pri PD.

Predložil: Ing. Peter Košík, starosta obce.

 

Uznesenia:

A/1/7/7/II/2017 – berie na vedomie

Informácie vo veci investičného zámeru spoločnosti SWIETELSKY – výstavba prevádzkovej jednotky na výrobu asfaltových zmesí v priestore priemyselného parku na pozemku pri PD.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

G/1/7/7/II/2017 - odporúča

Starostovi obce pokračovať v rokovaniach so spoločnosťou SWIETELSKY vo veci získania investície do obce - výstavba prevádzkovej jednotky na výrobu asfaltových zmesí v priestore priemyselného parku na pozemku pri PD.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

 

Materiál č. 8
Bod č. 8
Dostavba bytového domu na ulici na Drienok a návrh na doriešenie zmluvných vzťahov k pozemkom.

Predložili: Ing. Peter Košík, starosta obce,
                Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

 

Uznesenie:

G/1/8/8/II/2017 - odporúča

starostovi Obce Mošovce vstúpiť do jednania so spoločnosť Rewall s.r.o. so sídlom Trieda SNP 59/B, Košice a spoločnosťou SMS s.r.o. Martin.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Materiál č. 10
Bod č. 9
Projekt  zberný dvor.

Predložili: Ing. Peter Košík, starosta obce,
                Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ,
                Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

 

Uznesenie:

G/1/9/10/II/2017 - odporúča

starostovi obce pokračovať v krokoch ktoré budú smerovať ku získaniu prostriedkov na realizáciu projektu zberného dvora.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

 

Materiál č. 12
Bod č. 10
Príloha VZN č. 2/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2013 ktorým sa určila  výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce na rok 2017

Predložila: Mgr. Ľudmila Piecková, poslankyňa OZ a členka komisie č. 1

 

Uznesenie:

E/1/10/12/II/2017 - schvaľuje

Prílohu VZN č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Mošovce č. 2/2013 ktorým sa určila  výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce na rok 2017

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

 

Materiál č. 13
Bod č. 11
Návrh na úpravu rozpočtu obce Mošovce na rok 2017 schváleného Uznesením č. E/51/2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12. 2016.

Predložila: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

 

Uznesenie:

E/1/11/13/II/2017 - schvaľuje

presun finančných prostriedkov v kapitole 0320 – Ochrana pred požiarmi - vo výške 4 000,- € z bežných výdavkov na kapitálové výdavky na nákup vysokotlakového čerpadla

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

 

Materiál č. 14
Bod č. 12
Posúdenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času

Predložila: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

 

Uznesenie:

E/1/12/14/II/2017 - schvaľuje

poskytnutie finančných dotácií pre žiadateľov na voľno časové aktivity detí vo veku 5 až 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce vo výške 40,-- € na jedno dieťa podľa predloženého návrhu:

- TJ ŠK Drienok Mošovce – občianske združenie v sume 1.120,-- €

- ABC MARTIN, o.z., v sume 40,-- €

- Združenie športových klubov a oddielov mesta Martin v sume 160,-- €

- Centrum voľného času Kamarát Martin v sume 160,-- €

- Centrum environmentálnej výchovy Turiec Martin – občianske združenie
   v sume 160,-- €

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

 

Materiál č. 15
Bod č. 13
Prehodnotenie výšky dotácií predložených žiadostí o poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu obce pre neziskové organizácie v zmysle VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce v nadväznosti na odporučenie z preskúmania a posúdenia žiadostí komisiou sociálnou, školstva, kultúry, mládeže a športu a komisiou územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia

Predložila: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

 

Uznesenia:

E/1/13/15/II/2017 - schvaľuje

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce žiadateľom nasledovne:

- TJ ŠK Drienok Mošovce na športové podujatia a turnaje – starí páni, dospelí,
   prípravka, predprípravka, konané od 01.01.2017 do 31.12.2017 vo výške 1.200,-- €,

- TJ ŠK Drienok Mošovce na športové podujatie Memoriál  Stana  Géryka  realizované 
   v mesiaci  júl 2017 vo výške 420,-- €,

- Dobrovoľnému hasičskému zboru Mošovce pre kolektív mladých hasičov na
   zakúpenie náradia na disciplínu požiarny útok CTIF vo výške 500,-- €,

- Evanjelickému a.v. cirkevnému zboru v Mošovciach na obnovu náteru fasády ev.
   kostola vo výške 1.500,-- €.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

A/1/13/15/II/2017 – berie na vedomie

- poskytnutie dotácií z rozpočtu obce starostom obce v súlade s § 4 VZN č. 1/2011,
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií, žiadateľom nasledovne:

- TJ ŠK Drienok Mošovce na Vianočný turnaj ulíc konaný v termíne 10.12.2017 až
   31.12.2017 vo výške 300,-- €,

- Turistickému oddielu, ŠK Drienok Mošovce na poznávacie a turistické zájazdy pre
   členov a mládež turistického oddielu za účelom spoznávania geografických lokalít,
   fauny a flóry Slovenska v období 1 – 12/ 2017 vo výške 300,-- €,

- Slovenskému zväzu záhradkárov, ZO Mošovce na vyhodnotenie  predzáhradok
   v termíne 01.07.2017 až 15.10.2017 vo výške 50,-- €,

- Obecnému klubu stolného tenisu Mošovce na stolnotenisový turnaj – memoriál Igora
   Šavla organizovaný v decembri 2017 vo výške 120,-- €.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

Materiál č. 16
Bod č. 14
Návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku  a podnikateľských činností na odvolanie poslanca Stanislava Géryka z funkcie člena komisie.

Predložila: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1
                 Ing. Peter Košík, starosta obce.

 

Uznesenia:

A/1/14/16/II/2017 – berie na vedomie

zánik poslaneckého mandátu poslanca OZ Jána Tesáka podľa § 25 ods. 2 písm. c/ Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 6.3. 2017, čím došlo k uprázdneniu funkcie člena komisie OZ č. 2, 7 a 8 a poslaneckého obvodu č. 6.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

E/1/14/16/II/2017 - schvaľuje

návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností na odvolaniečlena komisie Stanislava Géryka v súlade s Čl. 3 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach a odvoláva poslanca Stanislava Géryka z funkcie člena komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 5(Elena Tarašová, Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová, Mgr. Katarína
           Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková)
     proti: 2 (Ing. Peter Matula, RSDr. Jozef Dírer)
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 1 (Stanislav Géryk)

 

 

 

 

Bod č. 15
ŠRZ Drienok s.r.o. – žiadosť o predĺženie splatnosti dane z ubytovania a návrh na zvolanie spoločného stretnutia.

Predložila: Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie č. 1

 

Uznesenie:

G/1/15/II/2017 - odporúča

starostovi obce predĺžiť lehotu zaplatenia neuhradenej dane z ubytovania ŠRZ Drienok, s.r.o. za rok 2016 vo výške 5.796,- € do 31.5.2017.
 

    Hlasovanie:

    prítomní: 8
    za: 5(Elena Tarašová, Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová, Mgr. Katarína
          Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková)
    proti: 3 (Ing. Peter Matula, Stanislav Géryk, RSDr. Jozef Dírer)
    zdržal sa: 0
    nehlasoval: 0

 

G/2/15/II/2017 - odporúča

starostovi obce zvolať spoločné stretnutie majiteľov súkromných chát v areáli ŠRZ Drienok, s.r.o., pána starostu, poslancov OZ, dozornej rady a vedenia spoločnosti ŠRZ Drienok, s.r.o. z dôvodov ochrany majetku obce v areáli ŠRZ Drienok a prerokovania systému vstupu do areálu.

    Hlasovanie:

    prítomní: 8
    za: 8
    proti: 0
    zdržal sa: 0
    nehlasoval: 0

 

 

 

 

Bod č. 16
Interpelácie

Predložil: Ing. Peter Matula, poslanec OZ

 

Uznesenie:

A/1/16/II/2017 – berie na vedomie

interpeláciu poslanca Ing. Petra Matulu vo veci intenzívneho riešenia podmienok zotrvania lekárov v obci starostom obce.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

 

Materiál č. 17 
Bod č. 17
Diskusia

Predložil: Ing. Peter Košík, starosta obce.

 

Návrh uznesenia:

A/1/17/17/II/2017 – berie na vedomie

nasledovné informácie starostu obce:

a/ o vykonaných revíziách elektroinštalácií a elektrických zariadení budov vo vlastníctve obce z ktorých vyplynulo, že zariadenia sú schopné bezpečnej prevádzky, ale v budove domu smútku a materskej školy je žiaduce vymeniť hlavné ističe za slabšie a na ČOV na ulici Na Drienok je potrebné vykonať opravu, kde jediný tento objekt nie je schopný bezpečnej prevádzky,

b/ o vykonaných ročných kontrolách bezpečnosti detských ihrísk pri ZŠ a MŠ na ktorých sú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť,

c/ o žiadostiach o dotácie na jarmok - program, opravu strechy domu smútku, deň detí – obecný piknik, multifunkčné ihrisko – výmena sietí a oprava mantinelov,

d/ o nových zmluvách:
    - s technickými službami na základe ktorej sa znižujú poplatky za vývoz a zber komunálneho odpadu a upravujú pravidlá zberu separovaného odpadu,
    - so spoločnou úradovňou na základe ktorej sa znižuje poplatok spojený s presunom účtovníctva MŠ na obecný úrad,

e/ o príprave vykonania energetického auditu budovy zdravotného strediska, ktorý bude potrebný v súvislosti s rekonštrukciou strediska a informácia o problematike lekárskej starostlivosti na obciach,

f/ o návšteve zástupcov obce Slovenského Ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe v dňoch 25. a 26.2.2017 pri príležitosti 70. výročia založenia tohto zboru, 500. výročia reformácie a posvätenia zvona reformácie.

     Hlasovanie:

     prítomní: 8
     za: 8
     proti: 0
     zdržal sa: 0
     nehlasoval: 0

 

 

 

                                                           ...........................................................................
                                                                                Ing. Peter Košík
                                                                                  starosta obce

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka