Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 9.3.2017

Pozvánka

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

 

9. marca 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.

 

vo viacúčelovej zasadacej miestnosti Obecného úradu Mošovce,
Kollárovo námestie 314/10.

 

 

Návrh programu:

 

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu

 

 

1.    Slovo pre verejnosť.

2.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 9. marca 2017.
       Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

3.    Návrh VZN obce Mošovce č. 1/2017, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok
       pohrebiska a Domu smútku v Mošovciach.
       Predkladajú: Bc. Ľubica Borcovanová, odborná pracovníčka OcÚ,
                            Ing. Peter Košík, starosta obce.

4.    Predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Mošovce:
       - malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný),
       - pojazdná kosačka zn. Murray 12I C/38 (nepojazdná).
       Predkladajú: Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ,
                            Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie OZ č. 1,
                            Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2.

5.    Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorej
        predmetom bude hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce:
        - vozidlo Praga V3S valník bez evidenčných čísel,   
        - pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38 (nepojazdná),  
        - malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný).
        Predkladajú: Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ,
                             Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie OZ č. 1,
                             Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2.

6.    Riešenie zmluvných vzťahov k nehnuteľnostiam v areáli futbalového ihriska, návrh
       nájomnej zmluvy na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a prezentácia štúdie
       na výstavbu prevádzkovej budovy, spojenú s asanáciou jestvujúcej budovy.
       Predkladá: Ing. Peter Košík, starosta obce,
                         Stanislav Géryk, poslanec OZ.

7.    Investičný zámer spoločnosti SWIETELSKY – výstavba prevádzkovej jednotky
       na výrobu asfaltových zmesí v priestore priemyselného parku na pozemku pri PD.
       Predkladá: Ing. Peter Košík, starosta obce.

8.    Dostavba bytového domu na ulici na Drienok a návrh na doriešenie zmluvných
       vzťahov k pozemkom.
       Predkladá: Ing. Peter Košík, starosta obce.

9.    Projekt zberný dvor.
       Predkladajú: Ing. Peter Košík, starosta obce,
                            Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ,
                            Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

10.  Návrh Prílohy VZN Obce Mošovce č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
       č. 2/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka ZUŠ,
       dieťaťa MŠ a na dieťa školského zariadenia na území obce Mošovce na rok 2017
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

11.  Návrh na úpravu rozpočtu obce Mošovce na rok 2017 schváleného Uznesením č.
       E/51/2016 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa  15.12. 2016.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

12.  Posúdenie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
       na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

13.  Prehodnotenie výšky dotácií predložených žiadostí o poskytnutie finančných dotácií
       z rozpočtu obce pre neziskové organizácie v zmysle VZN č. 1/2011, ktorým sa
       mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce
       v nadväznosti na odporučenie z preskúmania a posúdenia žiadostí komisiou
       sociálnou, školstva, kultúry, mládeže a športu a komisiou územného plánu,
       výstavby, dopravy a životného prostredia.
       Predkladajú: Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1,
                            Mgr. Katarína Sadloňová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie
                            OZ č. 3.

14.  Návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku  a podnikateľských činností
       na odvolanie poslanca OZ Stanislava Géryka z funkcie člena komisie.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

15.   Interpelácie.

16.   Diskusia.

 

 

                                                                                            Ing. Peter Košík
                                                                                              starosta obce

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka