Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 26.1.2017

Zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mošovciach

konaného dňa 26. januára 2017

 

 

Prítomní poslanci: RSDr. Jozef Dírer, Jana Fánčiová, Svetlana Petrovičová, Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína Sadloňová

Neprítomní poslanci: Stanislav Géryk – PN, Ing. Peter Matula, Elena Tarašová – PN, Ján Tesák - OČR

Ďalej prítomní: Ing. Peter Košík, Ing. Ľubica Moravcová, Bc. Ľubica Borcovanová, Ing. Pavel Sklenár, Ján Fánči, PaedDr. Iveta Thomková – riaditeľka ZŠ, Mgr. art. Milan Olšiak, PhD. – riaditeľ ZUŠ, Bc. Miroslav Grajciar – zamestnanec ZUŠ, Ivan Chorváth

 

            Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce otvoril a viedol Ing. Peter Košík, starosta obce. Privítal prítomných. Keďže bolo na začiatku zasadnutia prítomných 5 poslancov OZ, t. j. nadpolovičná väčšina, vyhlásil, že OZ je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.

           

            Do návrhovej komisie ako predseda bola navrhnutá poslankyňa OZ Mgr. Katarína Sadloňová a ako člen bola navrhnutá poslankyňa OZ Mgr. Ľudmila Piecková. Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá poslankyňa OZ Svetlana Petrovičová. Písaním zápisnice bola poverená Bc. Ľubica Borcovanová, zamestnankyňa obecného úradu.

            5 prítomných poslancov OZ hlasovalo 5/ZA.

 

            Keďže do prvého bodu, Slovo pre verejnosť, sa nik neprihlásil, Ing. Peter Košík, starosta obce navrhol tento bod zrušiť a ostatné body sa prečíslujú.

 

Návrh programu:

1.  Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku
     dňu 26. januára 2017.

2.  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Mošovce za rok 2016.

3.  Správa z výsledku kontroly č. 10/2016 – Kontrola splnenia opatrení prijatých na
     odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v ZUŠ Mošovce, v zmysle Správy
     č. 9/2015.

4.  Návrh Zmluvy o výkone správy majetku obce Mošovce – základná škola.

5.  Interpelácie.

6.  Diskusia.

Schválilo 5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA.

 

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 26. januára 2017.

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce Mošovce predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce v zmysle § 18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mošovce č. F/12/2013 zo dňa 04.07.2013 Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 27. januára 2017.

            Ing. Ľubica Moravcová upozornila na ukladacie uznesenie F/15/2016 ohľadom vypracovania návrhu podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na hnuteľný majetok – nákladné motorové vozidlo Praga V3S, ktoré malo byť splnené do 24.1.2017.           Ing. Peter Košík, starosta obce vysvetlil, že do 31.12.2016 platil zákon, ktorý umožňoval, aby motorové vozidlá, prívesy a návesy mohli jazdiť na značkách typu „C“. Od 1.1.2017 však už táto výnimka neplatí a obec musela odovzdať všetky značky typu „C“. Ak chce obec aj naďalej používať tieto vozidlá, musí urobiť kontrolu originality, generálnu opravu všetkých vozidiel tak, aby prešli cez STK, emisnú kontrolu a zaplatiť zákonné poistenie. Musíme teda zvážiť, ktoré vozidlá uvedieme do prevádzky podľa nových pravidiel a ktoré nie. Ďalej dodal, že dá vypracovať znalecký posudok na Pragu V3S a malotraktor Tomo Vinkovič, aby bolo stanovenie hodnoty transparentné a navrhol predĺžiť termín splnenia uznesenia do najbližšieho obecného zasadnutia.

            5 prítomných poslancov OZ zobralo hlasovaním 5/ZA túto kontrolu na vedomie.

 

            5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA schválilo zmenu termínu pre splnenie uznesenia F/15/2016 do budúceho zasadnutia OZ.

 

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Mošovce za rok 2016.

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce Mošovce predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, Správu o kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra obce Mošovce za rok 2016, obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za uplynulý rok 2016.            

            Mgr. Ľudmila Piecková, poslankyňa OZ poprosila Ing. Ľubicu Moravcovú, aby zahrnula do plánu kontrol odvod dane z ubytovania za roky 2015 až 2016.

            Ing. Pavel Sklenár, konateľ spoločnosti ŠRZ Drienok sa opýtal, či má obec prehľad v danej záležitosti.

            Ing. Peter Košík, starosta obce mu odpovedal, že ekonómka obce má evidenciu zariadení, subjekty podávajú priznania dane a splatenie dane je možné prevodom na účet, resp. pracovníčkam ktoré sú oprávnené vyberať peniaze v hotovosti.

            5 prítomných poslancov OZ zobralo hlasovaním 5/ZA túto správu na vedomie.

 

            5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA žiada hlavnú kontrolórku obce Mošovce vykonať kontrolu odvodu dane z ubytovania v roku 2015, 2016 od prevádzkovateľov ubytovania v obci Mošovce.

 

3. Správa z výsledku kontroly číslo 10/2016 – Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v ZUŠ Mošovce, v zmysle Správy č. 9/2015.

            Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce Mošovce predložila Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce v zmysle § 18f ods. 1 písm. d)  a podľa § 18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; na základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom na 2. polrok 2016 uznesením č. E/34/2016 zo dňa 23. júna 2016, Správu z výsledku kontroly číslo 10/2016 – Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v ZUŠ Mošovce, v zmysle Správy č. 9/2015, obsahom ktorej je súhrnná informácia z vykonanej kontroly.

            V závere tejto správy z výsledku kontroly číslo 10/2016  Ing. Ľubica Moravcová uviedla, že vykonaním kontroly splnenia opatrení z kontroly boli zistené nedostatky, nakoľko si kontrolovaný subjekt nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplýva z § 21 ods. 3 písm. d) a c) zákona o finančnej kontrole. Kontrolný orgán navrhol kontrolovanému subjektu nasledovné odporúčania, ktoré by mali viesť k odstráneniu nedostatkov:

            1. Určiť zamestnancov zodpovedných za vzniknuté nedostatky,

            2. Uplatniť opatrenia voči zodpovedným zamestnancom podľa osobitných
                predpisov.

            3. Určiť nového zamestnanca na spracovanie evidencie žiakov a úhrad
                príspevku, ktorý bude vedieť spracovať, odkontrolovať a preukázať evidenciu
                žiakov po jednotlivých školských rokoch. Odsúhlasiť so stavom v štatistickom
                výkaze o ZUŠ k 15.09., preukázať úhrady a porovnať so stavom účtovným po
                jednotlivých mesiacoch.

            4. Spracovať evidenciu žiakov od šk. roku 2014/2015 do 31.12.2016 po
                jednotlivých školských rokoch, z ktorého bude preukázaný stav úhrad
                k 31.12. a 30.06. Zároveň k 31.12. bude stav pohľadávok z úhrady
                príspevku rozdelený na minulé roky a aktuálny kalendárny rok.

            5. Navrhnúť zmenu Všeobecne záväzného nariadenia obce Mošovce č. 1/2008,
                o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov
                v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
                Mošovce, tak aby príspevok platil žiak ZUŠ Mošovce za každý odbor, ktorý
                navštevuje.

            V zmysle uvedenej správy je riaditeľ ZUŠ Mošovce povinný prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 31. januára 2017 a písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je povinný predložiť hlavnej kontrolórke v lehote do 31. mája 2017.

            Svetlana Petrovičová, poslankyňa OZ podotkla, že by mali byť všetky nedostatky odstránené do 31.5.2017.

            Ing. Ľubica Moravcová doplnila, že pán riaditeľ ZUŠ jej bol predstaviť nového zamestnanca školy, Bc. Miroslava Grajciara.

            Mgr. Katarína Sadloňová, poslankyňa OZ sa opýtala, či je pán Grajciar ekonóm.

            Mgr. art. Milan Olšiak, PhD. odpovedal, že áno.

            Ing. Peter Košík, starosta obce dodal, že sa s pánom Grajciarom a riaditeľom ZUŠ stretnú mimo rokovania a preberú ešte záležitosti ohľadom ZUŠ.

            5 prítomných poslancov OZ zobralo hlasovaním 5/ZA túto správu na vedomie.

 

4. Návrh zmluvy o výkone správy majetku obce Mošovce – základná škola.

            Ing. Peter Košík, starosta obce v dôvodovej správe uviedol, že vzhľadom k pripomienkam od poslancov OZ a od riaditeľky ZŠ PaedDr. Ivety Thomkovej, JUDr. Vladimír Zajac opätovne prešiel a upravil zmluvu, ktorá bola zaslaná pani riaditeľke ZŠ. Dňa 20.01.2017 na pracovnom stretnutí zmluvu spoločne opätovne prešli a do zmluvy boli právnikom doplnené pripomienky pani riaditeľky. S takto upravenou zmluvou pani riaditeľka súhlasila a uviedla, že takúto zmluvu podpíše.

            PaedDr. Iveta Thomková doplnila, že súčasťou zmluvy bude aj Protokol č. 1/2012 o zverení správy majetku obce Mošovce a sním súvisiacich majetkových práv a záväzkov zo dňa 12.1.2012. Ďalej dodala, že všetky výdavky spojené s majetkom hradí škola, pokiaľ má na to financie, pokiaľ nie, financovanie by mal prevziať Obecný úrad.

            Ing. Peter Košík ďalej dodal, že po schválení zmluvy obecným zastupiteľstvom a po jej podpise bude zmluva zapísaná do katastra nehnuteľností na list vlastníctva.

            5 prítomných poslancov OZ hlasovaním 5/ZA schválilo tento návrh Zmluvy.

 

5. Interpelácie

            Nebola podaná žiadna interpelácia.

 

6. Diskusia

            Ing. Peter Košík, starosta obce predložil nasledovné informácie:

 

1. úpravu rozpočtu obce schváleného Uznesením č. E/64/2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12.2015:

            - navýšenie normatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – preplatok z ročného

              zúčtovania zdravotného poistenia o 349,- €,

            - zníženie nenormatívnych finančných prostriedkov pre ZŠ – dopravné o 138,- €.

            5 prítomných poslancov OZ zobralo hlasovaním 5/ZA úpravu rozpočtu na vedomie.

 

2. informáciu o potrebe registrácie motorových, prívesných a návesných vozidiel, ktoré vlastní obec, ktoré boli doteraz evidované na značkách typu „C“, čo bude spojené s neplánovanými finančnými výdavkami na odborný posudok o kontrole originality, platný protokol o technickej a emisnej kontrole a na opravy, aby cez tieto kontroly prešli.

            Ing. Peter Košík sa zmienil o tejto situácii už v bode 1. tejto zápisnice.

            5 prítomných poslancov OZ zobralo hlasovaním 5/ZA túto informáciu na vedomie.

 

 

Jana Fánčiová, poslankyňa OZ a zástupkyňa starostu urobila kontrolu na jednotlivé dokumentácie a všetko je v poriadku. Poprosila predsedov jednotlivých komisií, aby si urobili kontrolu dochádzky, či sú ich členovia prospešní.

            Mgr. Ľudmila Piecková, poslankyňa OZ poznamenala, že v piatok 3. februára sa uskutoční stretnutie s občanmi, ktoré zvolávala starosta obce. Táto verejná občianska schôdza sa uskutoční v budove hasičskej zbrojnice o 18.00 hodine. Mgr. Ľudmila Piecková poprosila Ing. Ľubicu Moravcovú, hlavnú kontrolórku obce a Máriu Solárovú, ekonómku obce, aby vyčíslili výšku rozpočtu všetkých organizácii v obci a aby sa tento rozpočet mohol predložiť na občianskej schôdzi.

            Mgr. Katarína Sadloňová vyzvala všetkých poslancov, aby sa v nedeľu 29.1.2017 zúčastnili spomienkových služieb božích v evanjelickom kostole, pri príležitosti 165. výročia úmrtia Jána Kollára. Ďalej ešte poďakovala za pomoc s maškarným plesom všetkým tým, ktorí sa podieľali na jeho príprave a organizovaní.

            Ing. Peter Košík ďalej poznamenal, že v malom parku mráz roztrhol 3 stromy – lipy, na jar ich budú musieť spíliť a vysadia nové. Taktiež roztrhlo múr pri soche Jána Kollára, ktorý musia na jar opraviť.

           

            Po prerokovaní celého programu Ing. Peter Košík poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mošovciach ukončil.

 

 

 

 

Zapísala: Bc. Ľubica Borcovanová                     ..........................................................

 

Svetlana Petrovičová, overovateľka                   ..........................................................

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka