Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 23.6.2016

Uznesenie

UZNESENIE
Obecného zastupiteľstva obce Mošovce
zo dňa 23. júna 2016

            

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom 4. zasadnutí v roku 2016 prerokovali:

1.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 23. júna 2016.
2.    Návrh nového Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.
3.    Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
4.    Projekt Zberný dvor – informácia o pripravenom projekte, odsúhlasenie spoluúčasti
       na financovaní projektu cez fondy EÚ.
5.    Detské a fitnes ihrisko – informácia o príprave projektovej dokumentácie.
6.    Prerokovanie návrhu Záverečného účtu Obce Mošovce za rok 2015 a odborné
       stanovisko hlavného kontrolóra obce Mošovce k tomuto návrhu záverečného účtu.
7.    Návrh na úpravu rozpočtu obce Mošovce na rok 2016 schváleného Uznesením
       č. E/64/2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2015 
8.    Posúdenie žiadosti Mariána Šipulu, Na Ranč 844/1, Mošovce, Mgr. Miroslavy
       Zubáňovej, Čerňakovo 39, Mošovce, Miroslava Lukáča, Dolný riadok 264/2,
       Mošovce, Jána Čierneho, J. Kollára 303/9, Mošovce, Bohuslava Kováča, J. Kollára
       8/44, Mošovce a Antona Poništu, Starý rad 197/36A, Mošovce o možnosti
       odkúpenia časti pozemkov parc. č. KN-E 624/1, 624/2, 624/3 k. ú. Mošovce.
9.    Žiadosť pani Eleny Vojtašovej o odpredaj novovytvorených pozemkov parciel
       KN-E 1039/16 o výmere 60 m2 a KN-C 1041/7 o výmere 79 m2 vo vlastníctve
       obce Mošovce.
10.  Prehodnotenie možnosti prenájmu automobilu P-V3S HR 3OO1/S
11.   Vyhodnotenie III. kola verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola vyhlásená uznesením
        OZ č. E/31/2015  
12.   Prenájom časti pozemku KN-C 816 o výmere 230 m2 pre žiadateľa Pavla
        Adamova, Krčméryho 99, Mošovce
13.   Správa z výsledku kontroly č. 2/2016 - Kontrola hospodárenia s finančnými
        prostriedkami Obce Mošovce – kontrola vyplatenia odmien a príspevkov v zmysle
        Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
        v Mošovciach v roku 2015.
14.   Správa z výsledku kontroly číslo 3/2016 Kontrola stavu a vývoja dlhu obce
        Mošovce v roku 2015.
15.   Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 2. polrok
        2016.
16.  Interpelácie.
17.  Rôzne.

 

Uznesenie :

E/   schvaľuje

23. program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.06.2016

     Hlasovanie: prítomní: 5, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 1
Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku 
dňu 23. júna 2016

     Predložila: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

Uznesenie:

A/ berie na vedomie

28.  kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 23. júna 2016.

     Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 2
Návrh nového Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.
     Predložil: Ing. Peter Košík, starosta obce

Uznesenie:

E/ schvaľuje

24.  Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Mošovciach s účinnosťou
       od 1. januára 2017.

     Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 3
Všeobecné záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
     Predložil: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
     Spracovala: Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

Uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

E/ schvaľuje 

25.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2016 o nakladaní
       s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a to s účinnosťou
       od 08.07.2016 a zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce
       č. 5/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 4
Projekt Zberný dvor – odsúhlasenie spoluúčasti na financovaní projektu
     Predložil: Ing. Peter Košík, starosta obce

Uznesenia:

A/ berie na vedomie

29.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu „Kvalita
       životného prostredia“ pre prioritnú os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov
       prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Špecifický cieľ: 1.1.1
       Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
       opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
       Názov projektu : "Zberný dvor - Mošovce"
       Kód výzvy : OPKZP-PO1-SC111-2016-10.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

E/ schvaľuje

26.  sumu celkového spolufinancovania projektu zo strany obce Mošovce z celkových
       oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 37 607,78 - EUR.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 5
Detské a fitnes ihrisko – informácia o príprave projektovej dokumentácie.
     Predložil: Ing. Peter Košík, starosta obce

Uznesenia:

A/ berie na vedomie

30. informáciu o príprave projektovej dokumentácie na detské a fitnes ihrisko zhotoviteľom ProCer Košice, s.r.o., za cenu 400,- €, na základe ktorej je sprostredkovateľ ENVIROTREND, s.r.o. Košice poverený zabezpečiť prostriedky na realizáciu ihrísk v zmysle projektu.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

31.  informáciu o zapojení sa obce do projektu Slovenských prameňov a žriediel, a.s. Poklady Turca, v ktorom bola obec úspešná a na základe ktorého sa zrekonštruuje prameň a okolie prameňa na lúke pod hrobom baróna Révaya.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 6
Návrh Záverečného účtu obce Mošovce za rok 2015
     Predložili: Mária Solárová, ekonómka obce
                      Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

Uznesenia:

A/ berie na vedomie

32.  odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Mošovce k návrhu záverečného
       účtu obce Mošovce za rok 2015

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

E/ schvaľuje

27.  a/ záverečný účet obce Mošovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
           „bez výhrad“,

       b/ prebytok rozpočtu v sume  46.064,10 EUR  zistený podľa ustanovenia
           § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
           územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
           neskorších predpisov,

       c/ schodok finančných operácií vo výške 3.246,30 € vysporiadať
           z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu,

        d/ celkový dosiahnutý zostatok finančných zdrojov obce Mošovce po zapojení   
            finančných operácií a vylúčení mimorozpočtových zdrojov vo výške 43.661,27 €

        e/ použitie prebytku rozpočtu na tvorbu rezervného fondu vo výške 43.661,27 €. 

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 7
Návrh na úpravu rozpočtu obce schváleného Uznesením č. E/64/2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa  10.12. 2015 
     Predložili: Mária Solárová, ekonómka obce
                      Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

Uznesenie:

E/ schvaľuje

28.  úpravu rozpočtu obce na rok 2016 nasledovne:
       - navýšenie bežných príjmov v kategórii 100 – daňové príjmy o 4 000,- €
       - navýšenie bežných výdavkov v kategórii 600 – bežné výdavky, oddiel 0911
         o 1 800,- € a oddiel 09601 o 400,- €
       - navýšenie kapitálových výdavkov v kategórii 700, oddiel 09601 p 1 800,-€

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 8
Posúdenie žiadosti Mariána Šipulu, Na Ranč 844/1, Mošovce, Mgr. Miroslavy Zubáňovej, Čerňakovo 39, Mošovce, Miroslava Lukáča, Dolný riadok 264/2, Mošovce, Jána Čierneho, J. Kollára 303/9, Mošovce, Bohuslava Kováča, J. Kollára 8/44, Mošovce a Antona Poništu, Starý rad 197/36A, Mošovce o odkúpenie časti pozemkov parc. č. KN-E 624/1, 624/2, 624/3 k. ú. Mošovce.

     Predkladajú: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
                          Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ
                          Elena Tarašová, poslanec OZ a predsedníčka komisie č. 1           

Uznesenia:

A/ berie na vedomie

33.  informáciu o žiadostiach Mariána Šipulu, Na Ranč 844/1, Mošovce, Mgr. Miroslavy Zubáňovej, Čerňakovo 39, Mošovce, Miroslava Lukáča, Dolný riadok 264/2, Mošovce, Jána Čierneho, J. Kollára 303/9, Mošovce, Bohuslava Kováča, J. Kollára 8/44, Mošovce a Antona Poništu, Starý rad 197/36A, Mošovce o vyjadrenie k možnosti odpredaja časti pozemkov parc. č. KN-E 624/1, 624/2, 624/3 k. ú. Mošovce.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

E/ schvaľuje 

29.  predaj pozemkov parc. č. KN-E 624/1 o výmere 1706 m2, 624/2 o výmere 3484 m2 a  624/3 o výmere 25204 m2 vedené ako orná pôda, zapísané na liste vlastníctva č. 1476, k. ú. Mošovce, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu Turčianske Teplice vo vlastníctve obce Mošovce v celosti spôsobom vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže v zmysle ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 1, proti: 2, zdržal sa: 4

Návrh uznesenia nebol schválený.

 

Bod č. 9
Žiadosť Eleny Vojtášovej bytom Mošovce , Starý rad 204 o odpredaj novovytvorených pozemkov parciel KN-E 1039/16 o výmere 60 m2 a KN-C 1041/7 o výmere 79 m2 vo vlastníctve obce Mošovce.

     Predložili: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
                      Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ
                      Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie OZ č. 1

Uznesenia:

A/ berie na vedomie

34.  informáciu o žiadosti Eleny Vojtášovej, bytom Mošovce, Starý rad 204 o odpredaj
       novovytvorených pozemkov parciel KN-E 1039/16 o výmere 60 m2 vedený ako
       zastavaná plocha a KN-C 1041/7 o výmere 79 m2 vedený ako zastavaná plocha
       vo vlastníctve obce Mošovce, zapísané v katastri nehnuteľnosti Okresného úradu
       Turčianske Teplice, k. ú. Mošovce, vedené na liste vlastníctva č. 1476 a č. 679,
       ktorého vlastníkom je Obec Mošovce.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

B/ vyhlasuje:

2.  za prebytočný majetok, novovytvorené pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom
     území Mošovce, Obec Mošovce, Okres Turčianske Teplice, vedených Okresným
     úradom Turčianske Teplice – odbor katastrálny, zapísaných na LV č. 1476
    LV č. 679 a to :
     - parc.č. KN-E 1039/16 , zastavaná plocha o výmere 60 m2
     - parc.č. KN-C 1041/7 ,  zastavaná plocha o výmere 79 m2

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

E/ schvaľuje 

30.  v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
       neskorších predpisov zámer odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa
       novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu, parc. č. KN-E 1039/16
       o výmere 60 m2 vedená ako zastavaná plocha z pozemku parc. č. KN-E
       1406/401 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2981 m2 nachádzajúcom sa
       v katastrálnom území Mošovce, zapísanom na liste vlastníctva č. 1476 na
       katastrálnom odbore Okresného úradu Turčianske Teplice a parc. č. KN-C 1041/7
       o výmere 79 m2 vedená ako zastavaná plocha z pozemku parc. č. KN-C 1041/1
       zastavané plochy a nádvoria o výmere 804 m2 nachádzajúcom sa
       v katastrálnom území Mošovce, zapísanom na liste vlastníctva č. 679 na
       katastrálnom odbore Okresného úradu Turčianske Teplice o celkovej
       výmere 139 m2 vo výške kúpnej ceny 10 €/m2. Dôvodom hodným osobitného
       zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka dlhodobo užíva predmetné pozemky,
       udržuje ich v čistote a pravidelne kosí. Predmetné pozemky sú pre obec
       neupotrebiteľné, nakoľko bezprostredne susedia s pozemkom žiadateľky, 
       odkúpením časti pozemkov si žiadateľka vytvorí neoddeliteľný celok. Obci,
       ako vlastníkovi ostatnej časti pozemkov nebude zamedzený prístup na svoj
       pozemok.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 10
Prenájom automobilu P-V3S HR 3001/S

     Predložila: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1

Uznesenia:

E/ schvaľuje

31.  prenájom automobilu P-V3S HR 3001/S formou verejnej obchodnej súťaže s
       podmienkami dodržania Darovacej zmluvy č. 2014/846-HM.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 6, proti: 1, zdržal sa: 0

 

F/ ukladá

4.  vypracovať podmienky verejnej obchodnej súťaže s podmienkami dodržania
     Darovacej zmluvy č. 2014/846-HM.
     Termín : do 45 dní  po schválení v OZ                                 

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 1

 

Bod č. 11
Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže a predaj pozemkov parc. č. KN-C 175/1 a parc. č. KN-C 174 k. ú. Mošovce zapísané na LV č. 679.

     Predložili: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
                     Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

Uznesenia:

A/ berie na vedomie

35.  informáciu o vyhodnotení verejnej obchodnej súťaže vyhlásenú na základe uznesenia obecného zastupiteľstva  v Mošovciach č. E/31/2015 zo dňa 25.06.2015 smerujúcu k predaju pozemkov parc. č. KN-C 175/1 a parc. č. KN-C 174 k. ú. Mošovce .

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

E/ schvaľuje 

32.   predaj pozemkov parc. č. KN-C 175/1 vedená ako záhrada o výmere 734 m2 a parc. č. KN-C 174 vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m2 zapísané na LV 679 na katastrálnom odbore Okresného úradu Turčianske Teplice víťazovi verejnej obchodnej súťaže Mgr. Zuzane Štifilovej, bytom Veterná 22/B Martin za kúpnu cenu 15 420 € za celú výmeru pozemkov.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

F/ ukladá

5.   vypracovať kúpnu zmluvu na pozemky parc. č. KN-C 175/1 a KN-C 174 v prospech Mgr. Zuzany Štifilovej, Veterná 22/B, Martin.
      Termín: do 30 dní  po schválení v OZ

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 12
Žiadosť Pavla Adamova bytom Mošovce , Krčméryho 99 o prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 816 o výmere 231 m2 vo vlastníctve obce Mošovce

     Predložili: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2
                     Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

Uznesenia:

E/ schvaľuje 

33.  v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
       neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa nájom časti pozemku
       o výmere 230 m2 z pozemku parc. č. KN-C 816 zastavaná plocha a nádvoria
       o výmere 766 m2 nachádzajúcom sa v katastrálnom území Mošovce, zapísanom
       na liste vlastníctva č. 679 na katastrálnom odbore Okresného úradu Turčianske
       Teplice za výšku nájmu 0,10 €/m2 za rok pre žiadateľa Pavla Adamova,
       Krčméryho 99, Mošovce.
       Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ je vlastníkom
       susednej nehnuteľnosti, dlhodobo sa o časť pozemku stará, udržuje ho v čistote
       a pravidelne kosí.
       Prenájmom časti pozemku sa obci znížia náklady na jeho údržbu a zvýši sa príjem
       o zaplatené ročné nájomné.

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

F/ ukladá

6.    vypracovať nájomnú zmluvu na pozemok parc. č. KN-C 816 v prospech Pavla
       Adamova, Krčméryho 99, Mošovce.
       Termín: do 30 dní  po schválení v OZ                               

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 13
Správa z výsledku kontroly číslo 2/2016 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Mošovce – kontrola vyplatenia odmien a príspevkov v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach v roku 2015

     Predložila: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

Uznesenia:

A/ berie na vedomie

36.  Správu z výsledku kontroly číslo 2/2016 Kontrola hospodárenia s finančnými
       prostriedkami Obce Mošovce – kontrola vyplatenia odmien a príspevkov v zmysle
       Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva
       v Mošovciach v roku 2015

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

F/ ukladá

7.    vypracovať zásady činnosti ZPOZ v obci Mošovce
       Termín: do 45 dní  po schválení v OZ                               

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 14
Správa z výsledku kontroly číslo 3/2016 Kontrola stavu a vývoja dlhu obce Mošovce v roku 2015

     Predložila: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

Uznesenie:

A/ berie na vedomie

37.  Správu z výsledku kontroly číslo 3/2016 Kontrola stavu a vývoja dlhu obce
       Mošovce v roku 2015

     Hlasovanie: prítomní: 7, za : 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 15
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce
na 2. polrok 2016

     Predložila: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

Uznesenie:

E/ schvaľuje

34.  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 2. polrok 2016

     Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 16
Interpelácie

Uznesenie:

A/ berie na vedomie

38.  odpoveď starostu obce na interpeláciu poslankyne OZ Eleny Tarašovej
       k predmetu – „Riešenie oficiálneho dotazu Jána Reťkovského starostom obce.“.

     Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 17
Rôzne

     Predložil: Ing. Peter Košík, starosta obce

Uznesenie:

A/ berie na vedomie

39.  informácie starostu obce o:

- tom, že obec požiadala krajský pamiatkový úrad o povolenie asanácie staticky narušeného oplotenia pri mauzóleu – múzeum mošovských remesiel, čo bolo úradom rozhodnutím KPUZA-2016/9035-4/28086/REA povolené za podmienky, že bude postavený z pôvodného materiálu a v takom rozsahu ako bol pred asanáciou,

- tom, že cez projekt Pro Monumenta bol preskúmaný stav mauzólea – múzea mošovských remesiel, na objekte boli vykonané, a ešte sa vykonajú drobné práce a bude spracovaná správa o stave objektu,

- tom, že voľby členov do Rady škôl (MŠ, ZŠ a ZUŠ) uskotočnili, sú zvolení členovia aj predsedovia rád škôl,

- tom, že výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ bolo vyhlásené a do výberového konania, do stanoveného termínu, sa prihlásil jeden uchádzač.

- informáciu p. Harkabusa o stave a riešení nevyhovujúceho stavu multifunkčného ihriska v obci

- informáciu p. Harkabusa o tom, že je pripravený jednať o správcovstve multifunkčného ihriska

- informáciu o potrebe prehodnotiť stav detského ihriska v materskej škole

- informáciu členky dozornej rady p. Tarašovej o uskutočnenej akcii v ŠRZ Drienok s.r.o. o celoslovenskom zraze motorkárov

     Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

 

                                                                                                    Ing. Peter Košík

                                                                                                       starosta obce

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka