Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 16.11.2015

UZNESENIA OZ

           

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Mošovce

zo dňa 16. novembra 2015

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom 7. zasadnutí v roku 2015 prerokovali:

 

1.Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školách v obci Mošovce za školský rok 2014/2015

2.Zmena zloženia členov v komisii OZ č. 3 – sociálnej, školskej, kultúry, mládeže a športu

3.Žiadosť Mgr. Tibora Harkabusa o odkúpenie časti pozemku (cca 46 m2) parc.č. KN 1/2 zapísaný na LV 1030  vo vlastníctve obce Mošovce

4.Návrh na predĺženie lehoty splatnosti návratných zdrojov financovania  (superlinky) prijatých od Prima Banky a. s.,  na dobu od 16. 12. 2015 do  15. 12. 2016, ktoré boli   schválené uznesením OZ č. E/36/2014

5.Návrh programových priorít samosprávy v obci Mošovce na roky 2015 - 2017  

6.Pracovný návrh nového rokovacieho poriadku OZ

7.Interpelácie

8.Rôzne

 

 

 

E/   schvaľuje

59. program rokovania obecného zastupiteľstva.

     Hlasovanie: prítomní: 6, za:  6, proti:  0, zdržal  sa: 0

 

Bod č. 1

Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v školách v obci Mošovce za školský rok 2014/2015

Predložili: riaditelia škôl

 

A/ Berie na vedomie:

81.  správu Základnej školy Jána Kollára Mošovce o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015, ktorej súčasťou je aj správa o výsledkoch hospodárenia školy, ktoré boli schválené zriaďovateľom,

       Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal  sa: 0

 

82.  správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole v Mošovciach za školský rok 2014/2015, ktorej súčasťou je aj správa o výsledkoch hospodárenia školy, ktoré boli schválené zriaďovateľom,

       Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

83.  správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Mošovce za školský rok 2014/2015, ktorej súčasťou je aj finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy, ktoré boli schválené zriaďovateľom.

       Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal  sa: 0

 

Bod č. 2

Zmena zloženia členov v komisii OZ č. 3 – sociálnej, školskej, kultúry, mládeže a športu

Predložila: Jana Fánčiová, poslankyňa OZ a zástupkyňa starostu obce

 

A/ berie na vedomie:

84.  písomné vzdanie sa členstva Stanislava Géryka a Mgr. Kataríny Záborskej v komisii OZ č. 3 – sociálnej, školskej, kultúry, mládeže a športu,

       Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

T/ menuje:

4.  Svetlanu Petrovičovú a Mgr. art. Milana Olšiaka, PhD. za členov komisie OZ č. 3 – sociálnej, školskej, kultúry, mládeže a športu,

     Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 3

Žiadosť Mgr. Tibora Harkabusa o odkúpenie časti pozemku (cca. 46 m2) parc. č. KN 1/2 zapísaný na LV č. 1030,  vo vlastníctve obce Mošovce

Predložil: Ing. Peter Matula, poslanec OZ, predseda komisie OZ č. 2

 

R/ neschvaľuje

6.  predaj pozemku časť parcely C-KN č. 1/2, o výmere cca. 46 m2, zapísanej v Katastri nehnuteľností Okresného úradu Turčianske Teplice, v katastrálnom území Mošovce, na LV č. 1030, ktorého vlastníkom je obec Mošovce, žiadateľovi Mgr. Tiborovi Harkabusovi, bytom Mošovce, Kollárovo námestie 34/5,

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 4

Návrh na predĺženie lehoty splatnosti návratných zdrojov financovania  (superlinky) prijatých od Prima Banky a. s.,  na dobu od 16. 12. 2015 do  15. 12. 2016, ktoré boli schválené uznesením OZ č. E/36/2014

Predložila: Mária Solárová, ekonómka obce

 

E/ schvaľuje:

60.  prijatie Municipálneho úveru – Superlinka (SL) (ďalej len „úver“) vo výške 35.000,- € poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok  dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy.

      Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru,  vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru.

        Hlasovanie: prítomní: 6, za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 5

Návrh programových priorít samosprávy v obci Mošovce na roky 2015 - 2017  

Predložili: predsedovia komisií OZ č. 1, 2 a 3

 

A/ berie na vedomie:

85.  návrhy priorít obce ktoré vypracovali komisie OZ č. 1, 2 a 3

       Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

L/ navrhuje

4.  zahrnúť do návrhu rozpočtu obce na rok 2016 nasledovné investičné akcie a výdavky na prípravu investičných akcií:

 

     Priorita č. 1

     rekonštrukcia sociálneho zariadenia v budove Materskej školy Mošovce

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

     Priorita č. 2

     rekonštrukcia nehnuteľného majetku obce v areáli ŠRZ Drienok, s.r.o.,

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 4 - Tarašová, Fánčiová, Petrovičová, Piecková, proti: 3 - Dírer, Tesák, Matula, zdržal sa: 0

 

     Priorita č. 3

     vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu zdravotného strediska Mošovce,

     Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

     Priorita č. 4

     majetkové vysporiadanie pozemku na vybudovanie zberného dvora a príprava projektovej dokumentácie na jeho výstavbu,

      Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

      Priorita č. 5

      rekonštrukcia sociálneho zariadenia a miestnosti na prípravu v dome smútku Mošovce,

      Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

       Priorita č. 6

       dokončenie uteplenia a omietnutie fasády budovy autodielní pri futbalovom ihrisku v časti, ktorej je obec vlastníkom kancelárie a spoločenskej miestnosti TJ ŠK Drienok.

       Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 6

Pracovný návrh nového rokovacieho poriadku OZ

Predložil: Ing. Peter Košík, starosta obce

 

A/ berie na vedomie

86.  pracovný návrh – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Mošovciach.

       Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 7

Interpelácie

Predložil: RSDr. Jozef Dírer, poslanec OZ

 

A/ berie na vedomie

87. ústnu interpeláciu RSDr. Jozefa Dírera, poslanca OZ na starostu obce : „Do kedy ide starosta obce tolerovať, že nebola vypracovaná nájomná zmluva so ŠRZ Drienok, s.r.o.,

      Hlasovanie: prítomní: 7, za: 0, proti: 0, zdržal sa: 0

 

Bod č. 8

Rôzne

Predložil : Ing. Peter Košík, starosta obce

 

A/ berie na vedomie

88.  návrh VZN o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Mošovce,

       Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

89.  informáciu, že DR ŠRZ Drienok, s.r.o. dňa 30. 10. 2015 odsúhlasila individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a 2014 s návrhmi na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a jej     odporučenie valnému zhromaždeniu spoločnosti aby urobilo to isté a že novým predsedom DR je Mgr. Ing. Peter Mojtek,

      Hlasovanie: prítomní: 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2

 

90.  ponuku PORTAL, s.r.o. Žilina na pridelenie GPS súradníc rodinných domov pomocou aplikácie GPS Coord Saver, ktorá uľahčí orientáciu záchranných zložiek v obci,

       Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

91.  informáciu, že spojením všetkých objektov ktoré sú vo vlastníctve obce a ktoré sa vykurujú zemným plynom a zaviazaním sa odberu do 30. 11. 2017 spoločnosti SPP, obec za zmluvné obdobie pri nezmenenom odbere ušetrí 6.132,47 € a škola 5.264,92 €.

       Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

92.  návrh termínov zasadnutí OZ v roku 2016 – I - 28. 1., II - 10. 3., III - 21. 4., IV - 23. 6., V - 8. 9., VI - 3. 11., VII - 15. 12., so zmenou termínu V na 14. 9.,

        Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

93.  informáciu Eleny Tarašovej,  poslankyne OZ z konferencie konanej v dňoch 12. a 13. novembra 2015 v Demänovskej doline, pod názvom Niet miesta bez histórie, kultúrne dedičstvo a samospráva.

         Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

F/ ukladá

30. vypracovať žiadosť na vykonanie inšpekcie kultúrnej pamiatky Mauzólea  Mošovce a priľahlého plota pamiatkovým úradom SR

      Zodpovedný : Mgr. Ľudmila Piecková, predsedníčka komisia OZ č. 6

      Termín         : 30. 11. 2015

      Hlasovanie: prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0

 

 

       V Mošovciach dňa 16. 11. 2015

 

 

                                                                                             Ing. Peter Košík

                                                                                                starosta obce

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka