Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Pozvánka na zasadanie 28.1.2019

Pozvánka

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

 

28. januára 2019 (pondelok) o 17.00 hod.

 

vo viacúčelovej zasadacej miestnosti Obecného úradu Mošovce,
Kollárovo námestie 314/10.

 

 

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej a mandátnej komisie

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu

 

 

1.   Zloženie sľubu novozvoleného poslanca OZ p. Ľubomíra Barančeka
      Predkladá: starostka obce

 

Pracovná časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva:

2.   Overenie zloženia sľubu poslanca OZ p. Ľubomíra Barančeka a správa mandátnej
      komisie
           Predkladá: predseda mandátnej komisie

3.   Slovo pre verejnosť.

4.   Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných k 28.1.2019
           Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

5.   Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Mošovce za rok 2018
           Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

6.   Príloha VZN č. 2/2015 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
      obce Mošovce č. 2/2013 ktorým sa určila  výška finančných prostriedkov určených
      na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a na
      dieťa školského zariadenia zriadených na území obce Mošovce na rok 2018
           Predkladá: Mgr. Mariana Ballová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č.1

7.   Úprava rozpočtu obce na rok 2018 schváleného uznesením č. E/2/6/XI/2017
           Predkladá: Mgr. Mariana Ballová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č.1
                             Anna Ambrozová, odborná pracovníčka OcÚ

8.   Úprava rozpočtu obce na rok 2019 schváleného uznesením č. E/1/13/IX/2018
           Predkladá: Mgr. Mariana Ballová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č.1
                             Anna Ambrozová, odborná pracovníčka OcÚ

9.   Žiadosť Petra Barančeka, bytom Rázusova 9/31, Martin o odpredaj  pozemku vo
      vlastníctve obce         
           Predkladá: Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ.

10.  Žiadosť Andrei Rusnákovej, bytom Košťany nad Turcom č. 1 a Jozefa Lvončíka,
       bytom Valča 280 o urovnanie duplicitného vlastníctva         
            Predkladá: Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ

11.  Návrh na schválenie zámeru spojenia Základnej školy a Základnej umeleckej školy
       do jedného subjektu
            Predkladá:  starostka obce

12.  Ukončenie súdneho sporu s Hlavnou kontrolórkou obce týkajúce sa nevyplatenej
       čiastky mzdy mimosúdnym rokovaním 
            Predkladá:  starostka obce

13.  Rôzne
       - informácia o súťaži s DM drogéria
       - informácia o novom grante z Úradu vlády v oblasti športu : „Podpora rozvoja
          športu na rok 2019“
       - informácia o otázke zvýšených požiadaviek na financovanie spoločnej úradovne

14.   Interpelácie.

15.   Diskusia.

 

 

                                                                                            Ing. Elena Krajčová
                                                                                                starostka obce

Zasadanie zo dňa 30.6.2014

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

webygroup
ÚvodÚvodná stránka