Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 23.4.2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Mošovciach

konaného dňa 23. apríla 2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Mošovciach

konaného dňa 23. apríla 2014

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mošovciach dňa 23. apríla 2014

Prítomní poslanci: Jana Fánčiová, Bc. Janka Hríbová, Ing. Vladimír Jančí, Martin Kopecký,

                               Mgr. Ľudmila Piecková,  Mgr. Lenka Stehlíková, Peter Zubáň,

                               Ing. Ján Žirko

Neprítomná poslankyňa: Mgr. Katarína Sadloňová - ospravedlnená

Ďalej prítomní: Mgr. Ing. Peter Mojtek, Ing. Ľubica Moravcová, Ing. Ingrid Bubelínyová,                       

                          Ing. Milina Kašubová, Bc. Danuša Lúdiková, Mária Solárová, Danica

                          Janecová,  PaedDr. Iveta Thomková, Mgr. Katarína Záborská, Ing. Pavol

Program:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Voľba overovateľov zápisu

 

     Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Ing. Peter Mojtek, starosta obce. Privítal prítomných.

     S návrhom programu rokovania OZ všetci prítomní poslanci súhlasili.

      Do návrhovej komisie boli navrhnutí poslanci Ing. Vladimír Jančí a Peter Zubáň, za overovateľku zápisnice bola navrhnutá Bc. Janka Hríbová. Aj tieto návrhy boli jednomyseľne schválené. Písaním zápisnice bola poverená Bc. Danuša Lúdiková.

 

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu 23. 4. 2014
Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Mošovce č. 2/2013, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Mošovce
Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času
Návrh Dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva v katastrálnom území obce Mošovce medzi Ing. Vladimírom Šikurom a obcou Mošovce
Harmonogram technicko – organizačného zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 24. mája 2014 v obci Mošovce (hlasovanie per rollam zo dňa 19. 3. 2014)
Správa o stave obchodnej spoločnosti ŠRZ Drienok, s. r. o., po výmene konateľa spoločnosti a východiská jej ďalšej činnosti
SMS rozhlas – informácia o záložnej alternatíve informovania občanov v obci súbežne s klasickým obecným rozhlasom
Voľba člena komisie Obecného zastupiteľstva Mošovce
Správa z mimoriadnej kontroly prideľovania prostriedkov  obce na financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia zriadené na území obce Mošovce a prehľad ich čerpania v rokoch 2012 a 2013
Prerokovanie mesačného platu Ing. Mgr. Petra Mojteka, starostu obce Mošovce
Interpelácie
Rôzne

Informácia o podaní Žiadosti o NFP projekt „Múzeum mošovských remeselníkov“, Regionálny operačný program prioritná os č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu
Odpoveď Žilinského samosprávneho kraja na žiadosť občanov o úpravu autobusových spojov

 

 

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu 23. 4. 2014

     Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu 23. 4. 2014 podrobne vypracovala a v písomnej forme predložila poslancom Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce Mošovce. Oproti predloženej dôvodovej správe dochádza k zmene, a to v uznesení č. E/7/2014, ktoré bolo dňa 23. 45. 2014 splnené.

Všetci 8 prítomní poslanci súhlasným hlasovaním vzali kontrolu plnenia uznesení splatných k 23. 4. 2014 na vedomie.

 

 

Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.

 

     Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Mošovce zasadala 14. apríla 2014. Zo zápisu čítame, že majetkové priznanie za rok 2013 predložili: Ing. Mgr. Peter Mojtek, Ing. Ľubica Moravcová, Bc. Ivana Káňavová, Danica Janecová a PaedDr. Iveta Thomková. V zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. 3., nepredložila svoje majetkové priznanie Mgr. Katarína Záborská. Urobila tak až 16. apríla 2014, čo nie je v súlade so zákonmi. Keďže sa jedná o opakované porušenie zákonov, komisia navrhuje Obecnému zastupiteľstvu  schváliť Mgr. Kataríne Záborskej sankcie odobratia príplatku za riadenie po dobu 3 mesiacov.

Napriek uvedeným skutočnostiam komisia dospela k záveru, že všetky majetkové priznania spĺňajú potrebné náležitosti, sú v poriadku a bez výhrad, v súlade s platnými zákonmi. Komisia doporučuje všetkým štatutárom dodržiavať termín na podanie majetkového priznania. Všetci prítomní poslanci vzali na vedomie správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce a berú na vedomie majetkové priznania v počte 6 bez výhrad. 

 

 

Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Mošovce č. 2/2013, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Mošovce

 

 

     V súlade s § 6 ods. 12 bod c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú obce povinné vydať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom stanovia výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

     Súčasťou uvedeného VZN je príloha, v ktorej sú vyčíslené priemerné normatívy na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v pôsobnosti našej obce. Sú vyčíslené za kalendárny rok 2014 na základe schváleného rozpočtu pre rok 2014 a skutočného počtu detí v MŠ, ZUŠ a ŠKD podľa stavu k 15. 9. 2013.

     Východiskom je prognóza výšky finančných prostriedkov pre obec na žiaka z výnosu dane z príjmov FO podľa zákona č. 564/2004 Z. z.  o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdelení dane z príjmov územnej samosprávy.

     Pri stanovení normatívu sa vychádza zo zákonnej možnosti obce rozdeľovať na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení aj svoje iné vlastné príjmy.

     Rozdiely v porovnaní s rokom 2013 sú spôsobené pohybom počtu žiakov.

Mgr. Ľudmila Piecková – navrhla čerpať aj z iných nielen podielových daní, ktoré obec má

Martin Kopecký – neupravovať, nezvyšovať dane od občanov, nájsť iné riešenie

Ing. Ján Žirko – trvať na termínoch platenia daní (napr. Poľnohospodárske družstvo)

 

7 v tom čase prítomných poslancov súhlasným hlasovaním schválilo VZN č. 2/2014 a uložilo Obecnému úradu v spolupráci s komisiou finančnou, správy majetku a podnikateľských činností a HKO pripraviť zmenu VZN č. 2/2013 v termíne do 14. 5. 2014.

 

 

 

Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

 

 

     Obec podľa § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času, cirkevných a súkromných CVČ na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce. K tomu sú používané údaje o počte obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku  podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.

     Keďže obec Mošovce nie je zriaďovateľom CVČ, nemusí určiť výšku finančnej dotácie na jedno dieťa v CVČ vo VZN.

     Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností na svojom zasadnutí prehodnotila predložené žiadosti a predložila OZ návrh ponechať výšku dotácie 40,–€ na jedno dieťa tak, ako v roku 2013.

     Poslanec Ing. Ján Žirko sa zaujímal, či dotáciu dostanú aj mošovské deti (futbalisti)

     Martin Kopecký, poslanec, sa informoval, či kompetentní vôbec požiadali o dotáciu pre mošovské deti.

     Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce, informoval, že sa stretol s členmi výboru FO, hľadajú iný spôsob získania finančných prostriedkov – oslovujú sponzorov.

 

     Celkové dotácie navrhuje komisia poskytnúť nasledovne:

 

   CVČ Úsmev Turčianske Teplice          4 deti        160,–€

   CVČ Domino Vrútky                            1 dieťa        40,–€

   Športový klub Martin                            2 deti           80,–€

   CVČ ABC Martin                                 1 dieťa         40,– €

   CVČ Kamarát Martin                            3 deti         120,–€

   Turčianska Štiavnička                           6 detí           82,–€  (takúto sumu pýtali)

 

     Po prekontrolovaní podkladov bolo zistené, že v CVČ Úsmev Turčianske Teplice sú aktuálne 3 deti a v Turčianskej Štiavničke je 5 detí, takže je návrh poskytnúť dotácie nasledovne:

 

CVČ Úsmev Turčianske Teplice          3 deti        120,–€

CVČ Domino Vrútky                            1 dieťa        40,–€

Športový klub Martin                            2 deti           80,–€

CVČ ABC Martin                                 1 dieťa         40,– €

CVČ Kamarát Martin                            3 deti         120,–€

Turčianska Štiavnička                           5 detí           90,–€

Spolu                                                                       490,–€

 

     Obecné zastupiteľstvo hlasovaním 7/ZA, 1/PROTI schválilo dotácie pre CVČ v celkovej sume 490,–€.

 

Návrh Dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva v katastrálnom území obce Mošovce medzi Ing. Vladimírom Šikurom a obcou Mošovce

 

     Na podnet obce Mošovce katastrálny odbor Okresného úradu v Turčianskych Tepliciach začal prešetrovanie údajov katastra nehnuteľností v k. ú. obce Mošovce vo veci duplicitného vlastníctva na parc. č. 1157/1, ktorej vlastníkom je Obec Mošovce a taktiež Ing. Vladimír Šikura. Duplicita sa nachádza v areáli ŠRZ Drienok. Ing. Vladimír Šikura prejavil záujem riešiť vzniknutú situáciu mimosúdnou dohodou v prospech obce Mošovce a súhlasí s tým, že vlastníctvo zostane zachované v prospech obce Mošovce v podiele1/1, ktorá je identifikovaná v GP č. 9/2014 vyhotovenom dňa 11. 2. 2014, úradne overenom dňa 14. 2. 2014 a nebude si uplatňovať žiadne finančné nároky.

     Náklady spojené s vypracovaním geometrického plánu a s návrhom na povolenie vkladu bude znášať obec Mošovce.

      Materiál k finančnému vyrovnaniu bol prerokovaný v komisii pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie, ktorá súhlasí s dohodou o urovnaní a doporučuje ju schváliť.

8 prítomných poslancov vzalo informáciu o duplicitnom vlastníctve nehnuteľnosti na vedomie a každý jednotlivo schválil text dohody o urovnaní.

     Všetci prítomní poslanci súhlasným hlasovaním uložili Ing. Ingrid Bubelínyovej podať v termíne do 30 dní do katastra nehnuteľností OÚ Turčianske Teplice návrh na zápis dohody o urovnaní.

 

 

Harmonogram technicko – organizačného zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 24. mája 2014 v obci Mošovce (hlasovanie per rollam zo dňa 19. 3. 2014)

 

     Dňa 19. marca 2014 boli poslanci OZ Mošovce z dôvodu naplnenia zákonom stanovených termínov mailovou poštou požiadaní o hlasovanie per rollam k materiálu Harmonogram TOZ pre zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 24. mája 2014. Z 9 poslancov 1 nehlasoval, 8 boli za schválenie predloženého materiálu. Vzhľadom na ustanovenie § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá sa internetové hlasovanie poslancov OZ Mošovce per rollam na svoje formálne schválenie v pléne OZ.

     8 prítomných poslancov schválilo hlasovanie per rollam zo dňa 19. marca 2014, ktorým bol odsúhlasený Harmonogram TOZ volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať dňa 24. mája 2014. 

 

Správa o stave obchodnej spoločnosti ŠRZ Drienok, s. r. o., po výmene konateľa spoločnosti a východiská jej ďalšej činnosti

 

Ing. Pavel Sklenár, konateľ ŠRZ Drienok, s. r. o.,  a Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce Mošovce, podali správu o stave obchodnej spoločnosti.

     Obec Mošovce vlastní rekreačný areál, v ktorom je kúpalisko, penzión, autocamping s chatkami, volejbalové kurty a parkovisko pre motorové vozidlá. Prevádzku celého areálu zabezpečuje ŠRZ Drienok, s. r. o., so 100% účasťou obce (obec je jediným spoločníkom). Areál bol vybudovaný pred viac ako 30 – imi rokmi, je morálne a fyzicky zastaraný, niektoré objekty sú už v havarijnom stave.

Ing. Pavel Sklenár - pre vydanie povolenia k otvoreniu LTS 2014 spísal Regionálny úrad verejného zdravotníctva požiadavky na odstránenie nedostatkov. Náklady predstavujú dosť vysoké finančné čiastky.       

     Jedným z riešení je investičný účelový úver, ktorý sa čerpá na základe faktúr + refundácia už zaplatených faktúr. Na základe týchto skutočností oslovil Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce, Slovenskú sporiteľňu a VÚB k vypracovaniu ponúk.

     Je  možno len otázkou krátkeho času uzatvorenia areálu dobrovoľne prevádzkovateľom alebo z moci úradnej.

Ing. Ján Žirko -  chýba odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce.

Tiež navrhol, aby medzi občanov bola daná anketa alebo aby bola zvolaná verejná občianska schôdza, ako danú situáciu riešiť, aby nerozhodlo len 9 poslancov, ale občania.

Vysvetlenie: názory poslancov, odborné stanovisko HKO a rozhodnutie v danej veci budú vecou diskusie. Anketa a verejná občianska schôdza nie sú z časového hľadiska dobrým riešením.

Ing. Vladimír Jančí – podporuje konateľa spoločnosti.

Ing. Pavel Sklenár -  negatívne reagoval na podnet urobiť anketu, resp. verejnú občiansku schôdzu. Areál patrí obci, je v havarijnom stave, nemali by sme sa pýtať ľudí, či objekty zveľadíme.

Ing. Ľubica Moravcová – vyjadrila sa k úveru – obec môže zobrať úver len na kapitálové výdavky, k vydaniu záväzného stanoviska potrebuje poznať obsah nájomnej zmluvy.

Ing. Ján Žirko – navrhuje k ďalším krokom v uvedenej problematike prizvať právnika.

 

     Po hodinovej rozprave k danej problematike všetci prítomní poslanci súhlasným hlasovaním vzali na vedomie správu o stave obchodnej spoločnosti, neodsúhlasili predaj  nehnuteľného majetku obce v areáli ŠRZ Drienok hlasovaním 7/ZA, 1/ZDRŽAL SA, rovnakým hlasovaním schválili alternatívu zachovania a ďalšieho zveľadenia majetku obce v areáli ŠRZ Drienok formou prijatia návratných finančných zdrojov do maximálnej výšky 70 000,–€, rovnako odporučili starostovi obce podniknúť príslušné opatrenia na získanie návratných finančných zdrojov, uložili hlavnej kontrolórke obce vypracovať odborné stanovisko k možnosti prijatia a využitia návratných finančných zdrojov v termíne do schvaľovania podmienok prijatia finančných zdrojov, uložili pracovníkom Obecného úradu Mošovce a konateľovi ŠRZ Drienok, s. r. o.,  v spolupráci s kompetentným advokátom vypracovať právny rámec nových zmluvných vzťahov medzi obcou Mošovce a ŠRZ Drienok, s. r. o., v termíne do 31. 5. 2014 a uložili finančnej komisii vypracovať anketový materiál s informáciou pre občanov obce o situácii v ŠRZ Drienok, s. r. o., o jeho ďalšom smerovaní podľa materiálu 19-7/2014 v termíne do 8. 5. 2014.

 

 

 

SMS rozhlas – informácia o záložnej alternatíve informovania občanov v obci súbežne s klasickým obecným rozhlasom

 

 

     Obec Mošovce dostala ponuku spoločnosti FreeTech services, s. r. o., z Liptovského Mikuláša, ktorá ponúka možnosť zasielať občanom oznamy formou SMS správ prostredníctvom mobilného telefónu. Mohla by to byť náhradná alternatíva k existujúcemu rozhlasu, na kvalitu ktorého sú nie malé pripomienky.

S ponukou spoločnosti FreeTech services, s. r. o., súhlasili 2 prítomní poslanci, 3 boli proti a 3 sa zdržali hlasovania.

 

 

Voľba člena komisie Obecného zastupiteľstva Mošovce

 

 

     Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s obcou Mošovce požiadala Ing. Milina Kašubová o ukončenie členstva v komisii finančnej, správy majetku a podnikateľských činností. Z rokovania s predsedníčkou tejto komisie vyplynul návrh doplniť komisiu Máriou Solárovou, zamestnankyňou obecného úradu.

8 prítomných poslancov zobralo uvedenú skutočnosť na vedomie a zvolilo Máriu Solárovú za členku komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností.

 

 

Správa z mimoriadnej kontroly prideľovania prostriedkov  obce na financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia zriadené na území obce Mošovce a prehľad ich čerpania v rokoch 2012 a 2013

 

 

     V zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok 2014 a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Mošovce č. F/2/2014 zo dňa 26. 2. 2014 vykonala Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce Mošovce v čase od 3. 3. 2014 do 16. 4. 2014 mimoriadnu kontrolu prideľovania prostriedkov z rozpočtu obce na financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia zriadené na území obce Mošovce a prehľad ich čerpania v rokoch 2012 a 2013 s rozlíšením na mzdy a prevádzku.

     Na základe zistených skutočností bola vypracovaná podrobná správa za jednotlivé kontrolované subjekty.

     Základná umelecká škola Mošovce – kontrolou bolo zistené, že výdavky na originálne kompetencie v rokoch 2012 a 2013 v plnom rozsahu pokryje príjem z výnosu podielových daní.

     Materská škola Mošovce – má stabilizovaný počet detí. Zníženie výnosu dane v roku 2013 o cca 4 700,–€ nastalo v dôsledku zníženia prepočítaného koeficientu na žiaka SR a zníženia koeficientu na žiaka MŠ. Je potrebné zosúladiť rozpočet so VZN obce, ktoré určuje výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ.

     Základná škola Jána Kollára Mošovce – ŠKD a ŠJ – finančné prostriedky neboli zasielané pravidelne každý mesiac.

Kontrolou bolo ďalej zistené, že v mesiaci december v sledovanom období boli preúčtované výdavky z originálnych kompetencií (OK) na prenesené kompetencie (PK). Finančné prostriedky zaslané zriaďovateľom na OK nepokryli výdavky potrebné na prevádzku školských zariadení v ZŠ. Výdavky na školské zariadenia v Základnej škole nepokryjú príjmy z výnosu podielovej dane prepočítané na ŠKD a ŠJ, preto je potrebné ich dofinancovať z iných zdrojov obce. Nie je možné financovať výdavky na originálne kompetencie zo zdrojov na prenesený výkon.

     Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce, na základe výkonu následnej finančnej kontroly navrhuje následné opatrenia:

Dodržiavať prijaté VZN č. 2/2013 - §4 ods. 2 (dotáciu zasielať mesačne vo výške 1/12 z ročnej výšky dotácie
Spracovávať výdavky školstva v jednej organizácii (z dôvodu komplexného účtovania)
Venovať dôslednejšiu kontrolu účtovníctva pri zhrávaní účtovania zo Spoločnej úradovne
Priebežne sledovať čerpanie rozpočtu podľa poskytnutých dotácií a v prípade rozdielov žiadať riešenie na dofinancovanie, aby nedochádzalo k preúčtovaniu výdavkov zo štátneho rozpočtu určené na prenesené kompetencie
Dosiahnuté príjmy v rozpočtovej organizácii odvádzať do rozpočtu zriaďovateľa a zriaďovateľ je povinný obratom tieto prostriedky v tej istej výške  poukázať na vkladový výdavkový účet tej rozpočtovej organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá príjem podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 skutočne dosiahla
Príjmy ŠKD a ŠJ používať na výdavky originálnych kompetencií
Pre komplexnejšie spracovanie a porovnanie výdavkov je potrebné účtovať všetky náklady a výnosy ako aj záväzky a pohľadávky do príslušného roka – dodržiavanie § 3 zákona č. 431/2002 o účtovníctve
Rozpis rozpočtu pre rozpočtové organizácie je potrebné rozpísať podrobnejšie (na zdroje od zriaďovateľa a na zdroje z vlastných príjmov)

 

Záznam o výsledku kontroly je k nahliadnutiu u HKO na Obecnom úrade. Keďže riaditeľkám škôl záznam nebol doručený, poslankyňa Jana Fánčiová navrhla spoločné pracovné stretnutie riaditeľov škôl, HKO, poslancov a príslušných komisií.

8 prítomných poslancov súhlasným hlasovaním vzalo predloženú správu na vedomie.

 

 

Prerokovanie mesačného platu Ing. Mgr. Petra Mojteka, starostu obce Mošovce

 

     Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení ďalších zákonov obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokuje plat starostu.

Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach na svojom zasadnutí dňa 23. 4. 2014 konštatovalo, že ponecháva starostovi obce plat schválený uznesením z roku 2012 navýšený o nárast priemernej mesačnej mzdy v NH za rok 2013, t. j. 2122,–€ mesačne s účinnosťou od 1. 1. 2014. Poslanci hlasovali nasledovne: 5/ZA, 2/PROTI, 1/ZDRŽAL SA.

 

 

 

Interpelácie

 

     V interpelácii vystúpil poslanec Martin Kopecký. Oboznámil prítomných s obsahom anonymnej e-mailovej správy v súvislosti s parkovaním motorových vozidiel na chodníkoch pre chodcov alebo dlhodobo na vozovkách. Anonym sa domáha nápravy, kým sa niečo nestane.

 

 

 

Rôzne

a) Informácia o podaní Žiadosti o NFP projekt „Múzeum mošovských remeselníkov“, Regionálny operačný program prioritná os č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu

 

 

     Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach schválilo uznesením E/8/2014 projekt o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Múzeum mošovských remeselníkov.

Vypracovaný projekt bol podaný, celková výška projektu je 306 792,99 € a požadovaná výška NFP 291 453,34 €, čo pri 5% spolufinancovaní obce prekračuje minimálnu výšku oprávnených výdavkov o 5 000,–€. Táto suma bude obci nenávratne poskytnutá spoločnosťou Alpine group, a. s., Bratislava (majiteľ kaštieľa v Mošovciach). Navýšenie ceny projektu umožní komplexnejšie dokončenie opatrení na ochranu našej kultúrnej pamiatky.

8 prítomných poslancov súhlasným hlasovaním zobralo informáciu na vedomie.

 

 

 

 

           b) Odpoveď Žilinského samosprávneho kraja na žiadosť občanov

           o úpravu autobusových spojov

 

 

     Na podnet občanov Mošoviec a obcí Blatnica a Karlová dochádzajúcich do zamestnania do Martina využívajúc dopravu prostredníctvom SAD bolo vyvolané spoločné stretnutie zástupcov Žilinského samosprávneho kraja a starostov dotknutých obcí v snahe vyriešiť dopravu počas víkendov a sviatkov.

     Podnety občanov boli vzaté na vedomie a určité navrhované zmeny budú realizované.

8 prítomných poslancov vzalo uvedenú informáciu vedomie.

 

 

 

 

                             c) Presun kontrol HKO na II. polrok 2014

 

 

     S poukázaním na náročnosť vykonaných kontrol v 1. polroku 2014 požiadala Ing. Ľubica Moravcová, HKO Mošovce, o presunutie vykonania kontrol v školách a kontrolu vybavovania petícií a sťažností na 2. polrok 2014, s čím všetci prítomní poslanci súhlasili.

 

     Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce Mošovce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil rokovanie OZ.

 

 

 

 

Bc. Janka Hríbová, overovateľ                            ...............................................

 

 

Bc. Danuša Lúdiková, zapisovateľka                  ...............................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka