Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 23.4.2014

 

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Mošovce

zo dňa 23. apríla 2014

            Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom 19. zasadnutí prerokovali:

Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu

  23. 04. 2014

Správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií   funkcionárov obce podľa zákona 357/2004 Z. z.

Návrh VZN č. 2/2014, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Mošovce

Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

Návrh Dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva v katastrálnom území Mošovce  medzi Ing. Vladimírom Šikurom a obcou Mošovce

Harmonogram technicko-organizačného zabezpečenia  volieb do   Európskeho parlamentu v roku 2014 v obci Mošovce (hlasovanie per rollam zo  dňa 19. marca 2014)

Správu o stave obchodnej spoločnosti ŠRZ Drienok s. r. o. po výmene konateľa spoločnosti a východiska jej ďalšej činnosti

SMS rozhlas informácia o záložnej alternatíve informovania občanov v obci –súbežne s klasickým obecným rozhlasom

Voľbu člena komisie Obecného zastupiteľstva Mošovce

Správu z mimoriadnej kontroly prideľovania prostriedkov obce na financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia zriadených na území obce a prehľad ich čerpania v rokoch 2012 a 2013

Prerokovanie mesačného platu Ing. Mgr. Petra Mojteka,  starostu obce Mošovce

 Interpelácie

 Rôzne

Informáciu o podaní Žiadosti o NFP projekt „Múzeum mošovských remeselníkov“, Regionálny operačný program prioritná os č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu

  Odpoveď Žilinského samosprávneho kraja na žiadosť občanov o úpravu autobusových spojov

    1.      Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu 23. apríla 2014

Uznesenie č. A/13/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

kontrolu uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných ku dňu  23. apríla 2014

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

2. Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií   funkcionárov obce podľa zákona 357/2004 Z. z.

Uznesenie č. A/14/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

správu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií  funkcionárov obce podľa zákona 357/2004 Z. z.

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

Uznesenie č. A/15/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

majetkové priznanie Ing. Mgr. Petra Mojteka, Ing. Ľubice Moravcovej, Bc.Ivany Káňavovej, Danice Janecovej a PaedDr. Ivety Thornkovej  a Mgr. Kataríny Záborskej - bez výhrad

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

3.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Mošovce č. 2/2014, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Mošovce

Uznesenie č.  E/10/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie obce Mošovce č. 2/2014, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Mošovce

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0.

Uznesenie č. F/3/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

u k l a d á

obecnému úradu v spolupráci s komisiou finančnou, správy majetku a podnikateľských činnosti a hlavnou kontrolórkou obce pripraviť zmenu VZN č. 2/2013 do 14. mája 2014

Hlasovanie: prítomných 7, za 7, proti 0, zdržali sa 0.

4. Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

   Uznesenie č.  E/11/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času takto :

CVČ Úsmev Turčianske Teplice                                 3 deti                  120 EUR

CVČ Domino Vrútky                                                 1 dieťa                  40 EUR

Športový klub Martin                                                  2 deti                    80 EUR

CVČ ABC Martin                                                       1 dieťa                  40 EUR

CVČ Kamarát Martin                                                 3 deti                   120 EUR

Turčianska Štiavnička /požadovaná suma                   5 detí                     90 EUR

Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 1, zdržali sa 0.

5.  Návrh Dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva v katastrálnom území Mošovce  medzi Ing. Vladimírom Šikurom a obcou Mošovce

Uznesenie č. A/16/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o duplicitnom vlastníctve nehnuteľností medzi Obec Mošovce (ďalej len „povinná strana“) na jednej strane a Ing. Vladimír Šikura (ďalej len „oprávnená strana“) na strane druhej.

Na základe  LV č. 816 v kat. území Mošovce v registri „E“ ako parc. č. E-KN 1142, trvalý trávnatý porast o výmere 1374 m2, vedená na oprávneného v podiele 1/2-ice. Predmetná nehnuteľnosť je duplicitne zapísaná v registri „C“ aj na povinného podľa LV č. 679 (kód právneho vzťahu 9 – duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo k tej istej nehnuteľnosti alebo jej časti) v poznámke. Na základe ústného pojednávania konaného dňa 08.07.2013 na Okresnom úrade Turčianske Teplice, katastrálnom odbore vyplynulo, že parc. č. : E-KN 1142, trvalý trávnatý porast o výmere  1374 m2 je identická s časťou parc. č. C-KN 1157/1, trvalý trávnatý porast o výmere 19 061 m2.

Na LV č. 679 bolo vyznačené duplicitné vlastníctvo, čím došlo k spochybneniu hodnovernosti údajov o vlastníckom práve k nehnuteľnosti parc. č. C-KN 1157/1 ostatná plocha v katastri nehnuteľnosti vzhľadom na zápis parc. č. E-KN 1142 trvalý trávnatý porast (LV č. 816) vedený v prospech oprávneného.

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

. Uznesenie č.  E/12/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

text dohody o urovnaní na základe ktorej nehnuteľnosť nachádzajúca sa v  kat území Mošovce nadobudne povinná strana v nasledovnom rozsahu

Na LV č. 679 uskutoční  Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor katastrálny zápis novovytvorenej parc. č. C-KN 1157/50 ostatná plocha o výmere 1374 m2 ( od  pôvodnej parc. č. C-KN 1157/1 ) v prospech povinnej strany – Obec Mošovce v ideálnom podiele 1/1-ina, ktoré sú identifikované v GP č. 21/2014 vyhotovenom dňa 11.02.2014, úradne overenom dňa 14.02.2014 pod č. 21/2014.

Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predmetnú dohodu posudzuje ako dôvod hodný osobitného zreteľa s poukazom na odstránenie duplicitného vlastníctva.

Hlasovanie: prítomných 8, za poslanci p. Fančiová, p. Piecková, p. Stehlíková, p. Hríbová, p. Kopecký, p. Zubáň, p. Žirko a p. Jančí, proti 0, zdržali sa 0.

Uznesenie č. F/4/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

u k l a d á

podať do katastra nehnuteľností na Okresnom úrade Turčianske Teplice, odbor katastrálny návrh na zápis dohody o urovnaní v súlade s uznesením č. E/12/2014

Termín : do 30 dní                                         Zodpovedný : Ing.  Ingrid  Bubelínyová

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

6. Harmonogram technicko-organizačného zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 v obci Mošovce (hlasovanie per rollam zo  dňa 19. marca 2014)

Uznesenie č.  E/13/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

hlasovanie per rollam  zo dňa 19. marca 2014, ktorým bol odsúhlasený Harmonogram TOZ volieb  do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 24. mája 2014 v obci Mošovce

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

    7. Správa o stave obchodnej spoločnosti ŠRZ Drienok, s. r. o., po výmene konateľa spoločnosti a východiská jej ďalšej činnosti

Uznesenie č. A/17/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

 b e r i e   n a   v e d o m i e

správu o stave obchodnej spoločnosti ŠRZ Drienok, s. r. o., po výmene konateľa spoločnosti a východiská jej ďalšej činnosti

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0,

Uznesenie č. H/1/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

 n e s ú h l a s í

s predajom nehnuteľného majetku obce v areáli športovo-rekreačného zariadenia Drienok (ŠRZ Drienok)

Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1,

Uznesenie č.  E/14/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

alternatívu zachovania a ďalšieho zveľadenia majetku obce v areáli ŠRZ Drienok formou prijatia návratných finančných zdrojov do maximálnej výšky 70000,-€

Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1,

Uznesenie č. G/2/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

o d p o r ú č a

starostovi obce podniknúť príslušné opatrenia na získanie návratných finančných zdrojov do maximálnej výšky 70000,-€

Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1,

Uznesenie č. F/5/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

u k l a d á

hlavnej kontrolórke obce vypracovať odborné stanovisko k možnosti prijatia a využitia návratných finančných zdrojov v termíne do schvaľovania podmienok prijatia finančných zdrojov

Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1,

Uznesenie č. F/6/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

u k l a d á

pracovníkom obecného úradu a konateľovi ŠRZ Drienok, s. r. o., v spolupráci s kompetentným advokátom vypracovať právny rámec nových zmluvných vzťahov medzi obcou a ŠRZ Drienok, s. r. o., - termín do 31. mája 2014

Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1,

Uznesenie č. F/7/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

u k l a d á

komisií finančnej, správy majetku a podnikateľských činností vypracovať anketový materiál s informáciou pre občanov obce o situácii v ŠRZ Drienok a jeho ďalšom smerovaní podľa materiálu 19-7/2014

termín do 8. mája 2014

Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1,

8.  SMS rozhlas informácia o záložnej alternatíve informovania občanov v obci –súbežne s klasickým obecným rozhlasom

  Uznesenie č. A/18/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

 b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o ponuke služby SMS rozhlas

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0

Uznesenie č.  E/15/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

prihlásenie sa obce Mošovce do služby SMS rozhlas

Hlasovanie: prítomných 8, za 2, proti 3, zdržali sa 3

Uznesenie nebolo prijaté

9. Voľbu člena komisie Obecného zastupiteľstva Mošovce

Uznesenie č. A/19/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

 b e r i e   n a   v e d o m i e

oznámenie o vzdaní sa funkcie členky komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností, pani Ing. Miliny Kašubovej

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

Uznesenie č. D/1/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

v o l í

pani Máriu Solárovú za členku komisie finančnej, správy majetku a podnikateľských činností

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

10.  Správa z mimoriadnej kontroly prideľovania prostriedkov obce na financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia zriadených na území obce a prehľad ich čerpania v rokoch 2012 a 2013

Uznesenie č. A/20/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu z mimoriadnej kontroly prideľovania prostriedkov obce na financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia zriadených na území obce a prehľad ich čerpania v rokoch 2012 a 2013

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

11. Prerokovanie mesačného platu Ing. Mgr. Petra Mojteka,  starostu obce Mošovce

Uznesenie č. B/1/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

            k o n š t a t u j e

že podľa § 4, ods. 4 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákonov č.374/1994 Z. z., 172/1998 Z. z., 453/2001 Z. z., 460/2008 Z. z., a 154/2011 Z. z. prerokovalo plat starostu obce Ing. Mgr. Petra Mojteka a ponecháva mu plat určený uznesením OZ Mošovce č. N/1/2012 zo dňa 25.04.2012 upravený zo zákona o nárast priemerného mesačného platu v NH za rok 2013 vo výške 2122,- € s účinnosťou od 1. januára 2014

Hlasovanie: prítomných 8, za 5, proti 2, zdržali sa 0, nehlasoval 1.

13. Rôzne

A. Informácia o podaní Žiadosti o NFP projekt „Múzeum mošovských remeselníkov“, Regionálny operačný program prioritná os č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu“

Uznesenie č. A/21/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

informáciu o podaní Žiadosti o NFP projekt „Múzeum mošovských remeselníkov“, Regionálny operačný program prioritná os č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu“

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

B. Odpoveď Žilinského samosprávneho kraja na žiadosť občanov o úpravu  autobusových spojov

Uznesenie č. A/22/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

odpoveď Žilinského samosprávneho kraja na žiadosť občanov o úpravu  autobusových spojov

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

C. Zmena „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na obdobie od

      1. januára 2014 do 30. júna 2014“

Uznesenie č. E/16/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na obdobie od 1. januára 2014 do 30. júna 2014, ktorý bol prijatý uznesením č. E/32/2013, presunutím vykonania kontrol pod bodom č. 3 a 7 na obdobie II. polroka 2014

Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka