Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 23.4.2014

                                                                                                        Mošovce 16. 04.  2014

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 19.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

23. apríla 2014 (streda) o 17.00 hod.

vo viacúčelovej  zasadačke Obecného úradu Mošovce, Kollárovo námestie 314.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Voľba overovateľov zápisu

 

Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu

  24. 04. 2013

 Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová - hlavná  kontrolórka obce

 

Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií

      funkcionárov obce podľa zákona 357/2004 Z. z.

 Predkladá: predseda komisie Ing. Ján Žirko

 

Návrh VZN č. 2/2013, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce Mošovce.

 Predkladá: starosta obce, p. Fančiová - zástupkyňa starostu a Ing. Kašubová

 

Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času

Predkladá: starosta obce, p. Fančiová - zástupkyňa starostu a Ing. Kašubová

 

Návrh Dohody o urovnaní duplicitného vlastníctva v katastrálnom území Mošovce  medzi Ing. Vladimírom Šikurom a obcou Mošovce

      Predkladá: starosta a Ing. Bubelínyová

 

Harmonogram technicko-organizačného zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej  

      republiky, ktoré sa budú konať 15. marca 2014 v obci Mošovce (hlasovanie per 

      rollam zo dňa 6. februára 2014)

      Predkladá: starosta obce

 

Správa o stave obchodnej spoločnosti ŠRZ Drienok s. r. o. po výmene konateľa spoločnosti a východiska jej ďalšej činnosti

Predkladá: Ing. Sklenár – konateľ spoločnosti a starosta obce

 

SMS rozhlas informácia o záložnej alternatíve informovania občanov v obci –súbežne s klasickým obecným rozhlasom

      Predkladá: starosta obce

 

Voľba člena komisie Obecného zastupiteľstva Mošovce

 Predkladá: starosta obce

 

Správa z mimoriadnej kontroly prideľovania prostriedkov obce na financovanie originálnych kompetencií pre školy a školské zariadenia zriadených na území obce a prehľad ich čerpania v rokoch 2012 a 2013

Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová - hlavná kontrolórka obce

 

Prerokovanie mesačného platu Ing. Mgr. Petra Mojteka,  starostu obce Mošovce

      Predkladá: p. Fančiová - zástupkyňa starostu a Ing. Kašubová

 

 Interpelácie

 

 Rôzne

 

Informácia o podaní Žiadosti o NFP projekt „Múzeum mošovských remeselníkov“, Regionálny operačný program prioritná os č. 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu

     Predkladá: starosta

 

Odpoveď Žilinského samosprávneho kraja na žiadosť občanov o úpravu

      autobusových spojov

      Predkladá: starosta

 

 

 

 

 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka