Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 27.6.2012

Mošovce 19. 06.  2012


P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 9.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

27. júna 2012 (streda) o 17.00 hod.

vo viacúčelovej  zasadačke Obecného úradu Mošovce, Kollárovo námestie 314.

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu
  27. 06. 2012
Predkladá: hlavný kontrolór obce

2. Návrh na schválenie VZN o verejnom poriadku na území obce Mošovce
Predkladá: starosta

3. Záverečný účet a finančné usporiadanie obce za rok 2011
      Predkladá: zástupkyňa starostu obce, hlavný kontrolór obce a  Ing. Kašubová

4. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva obce Mošovce.
     Predkladá: predsedovia komisii

5. Návrh na zriadenie Obecného hasičského zboru obce Mošovce
Predkladá:  starosta

6. Návrh na priamy predaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa par.č. KNC 80/23 pre žiadateľa Miroslava Piecku.
Predkladá: Ing. Bubelínyová

7. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti HKO Mošovce na obdobie od 1. júla 2012 do 
      31. decembra 2012
Predkladá: hlavný kontrolór obce

8. Správa z kontroly vybavovania sťažností a petícií na Obecnom úrade Mošovce za
obdobie od 1. júla 2011 do 31. decembra 2011
Predkladá: hlavný kontrolór obce

9. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých OZ Mošovce za II. polrok 2011
      Predkladá: hlavný kontrolór obce

10. Správa o výsledkoch mimoriadnej kontroly usporiadania finančných vzťahov medzi 
      ŠRZ Drienok,  s. r. o., a obcou Mošovce vyplývajúcich zo Zmluvy o nájme majetku 
      obce Mošovce zo dňa 1. 1. 1999 za rok 2011 
Predkladá: hlavný kontrolór obce
 

11.  Interpelácie

12.  Rôzne

A. Komunitný plán sociálneho rozvoja – návrh ankety
     Predkladá: starosta obce

B. Správa z rokovania VZ ŠRZ Drienok Mošovce
     Predkladá: starosta

C. Správa zo zahraničnej služobnej cesty starostu
     Predkladá: starosta

D.  Informácia o novom systéme vývozu separovaného zberu v obci Mošovce
             Predkladá: Ing. Bubelínyová

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka