Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 14.12.2011

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Mošovce


zo dňa 14. decembra 2011

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce  na svojom 6. zasadnutí prerokovali:

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu
  14. 12. 2011

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Mošovce

3. Návrh úpravy rozpočtu obce v roku 2011 formou vykonaných rozpočtových opatrení

4. Návrh rozpočtu obce Mošovce na rok 2012 s výhľadom do roku 2014

5. Návrh na schválenie VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktorých objekty slúžiace na podnikanie môžu byť postihnuté povodňami  v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z.

6. Návrh na odpredaj časti pozemku parc. číslo. KN-C 1157/1 o výmere cca 100 m2 k. ú.  Mošovce  pre fyzickú osobu Milana Kleina

7. Návrh na odpredaj pozemku parc. číslo KN-E 1406/11 o výmere 127 m2 k. ú. Mošovce pre fyzické osoby Ing. Mariána Sokola a Miroslava Rožku 

8. Návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 80/1 k. ú. Mošovce pre fyzickú osobu Miroslava Piecku 

9.  Návrh Realizačného plánu „Programových priorít samosprávy v obci Mošovce vo
       volebnom období 2010 – 2014“ v oblasti rozvoja školstva, kultúrnych a športových
       aktivít a podpory mládeže

10. Správa o výsledkoch výchovno–vzdelávacej činnosti v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v školskom roku 2010/2011

11. Návrh „Dodatku č. 3 VZN obce Mošovce č. 1/2008, ktorým sa upravuje výška
      poplatku za stravovanie v ŠJ pri ZŠ a v  ŠJ pri MŠ Mošovce,  príspevku na 
      čiastočnú úhradu nákladov za štúdium žiaka  ZUŠ Mošovce  a príspevku za pobyt 
      dieťaťa v MŠ

12. Návrh na menovanie veliteľa DHZ v Mošovciach a návrh na menovanie preventivára DHZ v Mošovciach

13. Technicko-organizačné zabezpečenie hlavných úloh súvisiacich s prípravou  a zabezpečením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Mošovce  dňa 10. marca 2012

14. Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych a účelových komunikácií na území obce Mošovce na obdobie od 15. 11. 2011 do 15. 03. 2012

15. Správa z kontroly ZUŠ Mošovce
 
16. Správa z mimoriadnej kontroly ŠJ ZŠ J. Kollára Mošovce 

17.  Interpelácie

18.  Rôzne
A. Organizačný poriadok Obecného úradu Mošovce
(bod bol na návrh starostu stiahnutý z rokovania OZ a bol nahradený bodom)

Finančné vysporiadanie Mošovského jarmoku 2011

B. Správa z rokovania VZ ŠRZ Drienok Mošovce
 

1.      Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných k 14. 12. 2011

Uznesenie č. A/26/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

kontrolu uznesení OZ splatných ku dňu 14. decembra 2011
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

2.  Voľba hlavného kontrolóra obce Mošovce

Uznesenie č. D/3/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce tajným hlasovaním

v o l í

podľa § 18, ods. 1a, a § 18a, ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  p. Elenu KUBISOVÚ za hlavného kontrolóra obce Mošovce od 1. 1. 2012
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.


3. Návrh  na úpravu rozpočtu  v roku 2011 formou rozpočtových opatrení  

 

Uznesenie č. E/32/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

úpravu rozpočtu  v roku 2011 formou rozpočtových opatrení  
Hlasovanie: prítomných 8, za 6, proti 1, zdržali sa 1.

4.  Návrh  rozpočtu obce Mošovce na rok 2012 s výhľadom do roku 2014  

Uznesenie č. E/33/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

          s ch v a ľ u j e

Rozpočet obce Mošovce na rok 2012 s príjmami v čiastke 1181654,-€ a výdavkami v čiastke  1144841,-€, so zmenou v časti 1.1.06, ktorú OZ navýšilo (na návrh poslanca p. Kopeckého)  o 1000,- € z plánovaného prebytku rozpočtu v roku 2012 
Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1.

Uznesenie č. E/34/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

          s c h v a ľ u j e

poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2012 v súlade s § 14 ods. 2
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1.

Uznesenie č. A/27/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

a) rozpočet obce Mošovce na roky 2013 a 2014

b) odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Návrhu rozpočtu obce Mošovce na rok 2012 s výhľadom do roku 2014.
Hlasovanie: prítomných 8, za 7, proti 0, zdržali sa 1.

5. Návrh  VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých objekty slúžiace na podnikanie môžu byť postihnuté povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z.
  
Uznesenie č. E/35/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktorých objekty slúžiace na podnikanie môžu byť postihnuté povodňami v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z.  
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

6.  Návrh  na odpredaj časti pozemku parc. číslo KN-C 1157/1 o výmere cca 100 m2 k. ú.  Mošovce  pre fyzickú osobu Milana Kleina

Uznesenie č. E/36/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

podľa  §  9a,  ods.  1,  písm.  a-c)  zákona  č.  258/2009  Z.  z.  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení  neskorších predpisov odpredaj pozemkov parcelné číslo  KN-C 1157/1 k. ú. Mošovce o výmere 100 m2 formou verejnej obchodnej súťaže a za podmienok uvedených v „Návrhu na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže“, ktorý vypracuje obec Mošovce až  po vypracovaní geometrického plánu.
Hlasovanie: prítomných 8, za poslankyňa p. Piecková, p. Stehlíková, p. Sadloňová, p. Fánčiová a p. Hríbová, poslanci p. Žirko, p. Jančí a p. Kopecký, proti 0, zdržali sa 0.

7.  Návrh na odpredaj pozemku parc. číslo KN-E 1406/11 o výmere 127 m2 k. ú. Mošovce pre fyzické osoby Ing. Mariána Sokola a Miroslava Rožku

Uznesenie č. E/37/2011

Obecné zastupiteľstvo Mošovce:

s c h v a ľ u j e

podľa  §  9a,  ods.  1,  písm.  a - c)  zákona  č.  258/2009  Z.  z.  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obce v znení  neskorších predpisov odpredaj pozemkov parcelné číslo KN-E 1406/11 k. ú. Mošovce o výmere 127 m2 formou verejnej obchodnej súťaže a za podmienok uvedených v „Návrhu na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže“, ktorý vypracuje obec Mošovce až  po vypracovaní geometrického plánu.
Hlasovanie: prítomných 8, za poslankyňa p. Piecková, p. Stehlíková, p. Sadloňová, p. Fánčiová a p. Hríbová, poslanci p. Žirko, p. Jančí a p. Kopecký, proti 0, zdržali sa 0.

8.  Návrh na odpredaj časti pozemku parc. číslo KN-C 80/1 k. ú. Mošovce pre fyzickú osobu Miroslava Piecku 

Materiál bol v priebehu prerokovania stiahnutý z rokovania Obecného  zastupiteľstva obce Mošovce v súlade s Rokovacím poriadkom OZ a po doplnení bude predložený na najbližšie zasadanie OZ

9.  Návrh Realizačného plánu „Programových priorít samosprávy v obci Mošovce vo volebnom období 2010 – 2014“ v oblasti rozvoja školstva, kultúrnych a športových aktivít a podpory mládeže

Uznesenie č. E/38/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

            s c h v a ľ u j e

Realizačný plán „Programových priorít samosprávy v obci Mošovce vo  volebnom období 2010 – 2014“ v oblasti školstva, kultúrnych a športových aktivít a podpory mládeže
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

10.  Správa o výsledkoch výchovno–vzdelávacej činnosti v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v školskom roku 2010/2011
 
Uznesenie č. A/28/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e


Správu o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v školskom roku 2010-2011
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

11.  Návrh „Dodatku č. 3 VZN obce Mošovce č. 1/2008, ktorým sa upravuje výška  - poplatku za stravovanie v ŠJ pri ZŠ a v  ŠJ pri MŠ Mošovce,  príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov za štúdium žiaka v ZUŠ Mošovce a príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

Uznesenie č. E/39/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 3 VZN obce Mošovce č. 1/2008, ktorým sa upravuje výška:
- poplatku za stravovanie v ŠJ pri ZŠ a v  ŠJ pri MŠ Mošovce
-   príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov za štúdium žiaka v ZUŠ Mošovce
-  a výška príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

12.  Návrh na menovanie veliteľa DHZ v Mošovciach a návrh na menovanie preventivára DHZ v Mošovciach

Uznesenie č. T/1/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

m e n u j e

na základe uznesenia výročnej členskej schôdze DHZ v Mošovciach p. Vladimíra LILGE veliteľom DHZ v Mošovciach a p. Petra HRČU ml. preventivárom DHZ  v Mošovciach   
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

13.  Návrh plánu „Technicko-organizačného zabezpečenia hlavných úloh súvisiacich s prípravou  a zabezpečením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Mošovce  dňa 10. marca 2012“

Uznesenie č. E/40/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

            s c h v a ľ u j e

plán „Technicko-organizačného zabezpečenia hlavných úloh súvisiacich s prípravou  a zabezpečením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Mošovce  dňa 10. marca 2012“
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

14.  Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych a účelových komunikácií na území obce Mošovce na obdobie od 15. 11. 2011 do 15. 03. 2012

Uznesenie č. E/41/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

            s c h v a ľ u j e

Operačný plán zimnej údržby miestnych a účelových komunikácií na území obce Mošovce na obdobie od 15. 11. 2011 do 15. 03. 2012, (so schválenou zmenou v bode 5.2., ktorú navrhol p. poslanec Žirko)
Hlasovanie: navrhovaná zmena  prítomných 8, za 5, proti 3, zdržali sa 0.
                     uznesenie prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.   

15.  Správa z kontroly ZUŠ Mošovce

Uznesenie č. A/29/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu z kontroly pokladničných dokladov ZUŠ Mošovce
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

16.  Správa z mimoriadnej kontroly ŠJ ZŠ J. Kollára Mošovce

Materiál bol v priebehu prerokovania stiahnutý z rokovania Obecného  zastupiteľstva obce Mošovce v súlade s Rokovacím poriadkom OZ a po doplnení bude predložený na najbližšie zasadanie OZ

18.  Rôzne

A. Finančné vysporiadanie Mošovského jarmoku 2011

Uznesenie č. A/30/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

finančné vysporiadanie Mošovského jarmoku 2011
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.

B. Správu z rokovania VZ ŠRZ Drienok s. r. o., so sídlom v Mošovciach

Uznesenie č. A/31/2011

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu z rokovania VZ ŠRZ Drienok s. r. o., so sídlom v Mošovciach, Na Drienok č. 460 
Hlasovanie: prítomných 8, za 8, proti 0, zdržali sa 0.
 

Mošovce 22. decembra 2011

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka