Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 14.12.2011

Mošovce  02. 12. 2011


P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

14. septembra 2011 (streda) o 17.00 hod.

vo viacúčelovej  zasadačke Obecného úradu Mošovce, Kollárovo námestie 314.

Návrh programu:
Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu
  14. 12. 2011
Predkladá: hlavný kontrolór obce

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Mošovce
Predkladá: starosta a Ing. Kašubová

3. Návrh úpravy rozpočtu obce v roku 2011 formou vykonaných rozpočtových opatrení
Predkladá: starosta a Ing. Kašubová

4. Návrh rozpočtu obce Mošovce na rok 2012 s výhľadom do roku 2014
      Predkladá: starosta a Ing. Kašubová

5. Návrh na schválenie VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ktorých objekty slúžiace na podnikanie môžu byť postihnuté povodňami  v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z.
Predkladá: Ing. Bubelínyová

6. Návrh na odpredaj časti pozemku parc. Č. KN-C 1157/1 o výmere cca 100 m2 k.ú.  Mošovce  pre fyzickú osobu Milana Kliena
Predkladá: Ing. Bubelínyová

7. Návrh na odpredaj pozemku parc. číslo KN-E 1406/11 o výmere 127 m2 k. ú. Mošovce pre fyzické osoby Ing. Mariána Sokola a Miroslava Rožku 
     Predkladá:  Ing. Bubelínyová


8. Návrh na odpredaj časti pozemku parc. č. KN-C 80/1 k.ú. Mošovce pre fyzickú osobu Miroslava Piecku 
     Predkladá:  Ing. Bubelínyová

9.  Návrh Realizačného plánu „Programových priorít samosprávy v obci Mošovce vo
       volebnom období 2010 – 2014“ v oblasti rozvoja školstva, kultúrnych a športových
       aktivít a podpory mládeže
      Predkladá: Bc. Lúdiková

10. Správa o výsledkoch výchovno–vzdelávacej činnosti v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v školskom roku 2010/2011
Predkladá: Bc. Lúdiková a riaditelia škôl

11. Návrh „Dodatku č. 3 VZN obce Mošovce č. 1/2008, ktorým sa upravuje výška
      - poplatku za stravovanie v ŠJ pri ZŠ a v  ŠJ pri MŠ Mošovce a  príspevku na 
       čiastočnú úhradu nákladov za štúdium žiaka na ZUŠ Mošovce
      Predkladá: zástupkyňa starostu

12. Návrh na menovanie veliteľa DHZ v Mošovciach a návrh na menovanie preventivára DHZ v Mošovciach
      Predkladá: starosta

13. Technicko-organizačné zabezpečenie hlavných úloh súvisiacich s prípravou  a zabezpečením volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Mošovce  dňa 10. marca 2012
Predkladá: starosta

14. Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych a účelových komunikácií na území obce Mošovce na obdobie od 15. 11. 2011 do 15. 03. 2012
       Predkladá:  starosta

15. Správa z kontroly ZUŠ Mošovce
Predkladá: hlavný kontrolór obce
 
16. Správa z mimoriadnej kontroly ŠJ ZŠ J. Kollára Mošovce 
Predkladá: hlavný kontrolór obce

17.  Interpelácie

18.  Rôzne
A. Organizačný poriadok Obecného úradu Mošovce
Predkladá: starosta

B. Správa z rokovania VZ ŠRZ Drienok Mošovce
Predkladá: starosta a konateľka spoločnosti

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka