Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 28.9.2011

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mošovciach
konaného dňa 28. septembra 2011

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mošovciach
konaného dňa 28. septembra 2011

Prítomní poslanci: Jana Fánčiová, Bc. Janka Hríbová, Ing. Vladimír Jančí, Martin Kopecký,
                                Mgr. Ľudmila Piecková, Mgr. Katarína Sadloňová, Peter Zubáň,

Ďalej prítomní: Ing. Mgr. Peter Mojtek, Elena Kubisová, Ing. Ingrid Bubelínyová, Ing. Milina
                          Kašubová, Bc. Danuša Lúdiková, Danica Janecová, PaedDr. Iveta Thomková,
                          Michal Štrba, Ivana Káňavová, Mária Krasničanová

Ospravedlnení: Mgr. Lenka Stehlíková, Ing. Ján Žirko
 
Program:  Otvorenie zasadnutia
                  Voľba návrhovej komisie
                  Voľba overovateľov zápisnice

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu 28. 9. 2011
2. Povodňový plán obce Mošovce
3. Návrh „Úpravy a doplnenia VZN obce Mošovce č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce“
4. Návrh na predĺženie lehoty splatnosti návratných zdrojov financovania (preklenovací úver) prijatých od Dexia banky Slovensko, a. s., na dobu do 29. 3. 2012, ktoré boli schválené uznesením OZ č. E/5/2011
5. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce
6. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. KN 1/1 a 4/2 v k. ú. Mošovce o výmere 284 m2 pre fyzickú osobu Mgr. Tibora Harkabusa bytom Mošovce, Kollárovo námestie č. 34
7. Súhlas Obecného zastupiteľstva Mošovce, že proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce potrvá najviac 3 roky od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami
8. Správa z kontroly pokladničných dokladov v pokladni Obecného úradu Mošovce za prvý štvrťrok 2011
9. Správa z kontroly dodržiavania Smernice č. 2/2010 o rozsahu a spôsobe využitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Mošovce za I. polrok 2011
10. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých OZ Mošovce za I. polrok 2011
11. Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Mošovce
12. Interpelácie
13. Rôzne

A) Návrh na vykonanie mimoriadnej kontroly v ŠJ ZŠ J. Kollára
B) Správa zo zahraničnej služobnej cesty starostu v Srbsku
C) Správa zo zahraničnej služobnej cesty starostu v Poľsku
D) Predloženie žiadosti o NFP pre projekt Zberný dvor Mošovce v rámci výzvy
      č. OPŽP-PO4-11-3 


     Rokovanie riadne zvolaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva otvoril a ďalej viedol Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení poslanci Martin Kopecký a Peter Zubáň, Mgr. Katarína Sadloňová bola navrhnutá a jednomyseľne schválená za overovateľku zápisnice. Písaním zápisnice bola poverená Bc. Danuša Lúdiková.

     Pred schválením programu rokovania sa prihlásil poslanec Martin Kopecký s návrhom na doplnenie bodov rokovania o bod Realizačný plán „Programových priorít samosprávy v obci Mošovce vo volebnom období 2010 – 2014“ v oblasti územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia. Tento bod bol zaradený do rokovania OZ ako bod číslo 3 programu.

1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Mošovce splatných ku dňu 28. 9. 2011

     Kontrolu plnenia splatných uznesení OZ Mošovce vykonala Elena Kubisová, HKO. Uznesenie F/4/2011 bolo splnené, uznesenie F/5/2011 splnené nebolo. OZ doporučuje, aby sa komisie OZ stretli do konca mesiaca október 2011 a aby vypracovali materiály k splneniu uznesenia F/5/2011 k programovým prioritám samosprávy v období 2010 – 2014.

2. Povodňový plán obce Mošovce

     Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce Mošovce, predložil prítomným v písomnej forme Povodňový plán obce Mošovce. Do budúcnosti bude potrebné vypracovať VZN obce o povinnosti fyzických a právnických osôb vypracovaním vlastných povodňových plánov.

3. Návrh realizačného plánu „Programových priorít samosprávy v obci Mošovce vo volebnom období 2010 – 2014“ v oblasti územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia

     Predkladateľ Návrhu Realizačného plánu ... Martin Kopecký, predseda komisie územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia, vychádzal z PHSR vypracovaného do roku 2013. Komisia prehodnotila všetky ciele a priority uvedené v tomto dokumente. Niektoré ciele a úlohy vyhodnotila ako splnené a uzavreté, niektoré za pozastavené, resp. neaktuálne, zvyšné za rozpracované, zaradené na realizáciu do ďalšieho obdobia. V diskusii k tomuto bodu v tejto oblasti bolo navrhnuté zapracovať do priorít z dôvodu bezpečnosti osadenie spomaľovacieho pásu, resp. obmedziť rýchlosť na ulici A. Lackovej – Zory.

4. Návrh „Úpravy a doplnenia VZN obce Mošovce č. 2/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce“

     Návrh úprav VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce predložila prítomným Jana Fánčiová, zástupkyňa starostu, členka finančnej komisie. V niektorých bodoch VZN č. 2/2006 dochádza k zmenám, niektoré body sú doplnené, mení sa termín na podávanie žiadostí. VZN č. 2/2006 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce sa teda ruší, nové VZN č. 1/2011 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce bolo dňa 28. septembra 2011 schválené. Platnosť nadobúda dňom schválenia, účinnosť 15. dňom po vyvesení na úradnej tabuli.


5. Návrh na predĺženie lehoty splatnosti návratných zdrojov financovania (preklenovací úver) prijatých od Dexia banky Slovensko, a. s., na dobu do 29. 3. 2012, ktoré boli schválené uznesením OZ č. E/5/2011

     OZ uznesením č. E/5/2011 schválilo navýšenie Dexia Komunál univerzálneho úveru o výšku 30000,- € na obdobie 6 mesiacov, teda splatného dňa 29. 9. 2011. Nakoľko sa počítalo s úhradou – vrátením finančných prostriedkov z Min. pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a do dnešného dňa obec neobdržala žiadne finančné prostriedky ani písomné stanovisko, je potrebné požiadať Dexia banku Slovensko, a. s., o zmenu splatnosti úveru, a to do 29. 3. 2012.


6. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2011/2012 v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Mošovce

     Podrobný materiál obsahujúci Organizáciu školského roka 2011/2012 v Materskej škole Mošovce, zameranie školy a školský vzdelávací program, ktorý vypracovala Danica Janecová, riaditeľka Materskej školy Mošovce, mali poslanci k dispozícii vopred s ostatnými materiálmi. Mali možnosť oboznámiť sa s ním podrobne a pripomienkovať ho na zasadnutí OZ, čo sa nestalo. Materiál bol zrozumiteľný, poslanci ho vzali na vedomie.

7. Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov parc. č. KN 1/1 a 4/2 v k. ú. Mošovce o výmere 284 m2 pre fyzickú osobu Mgr. Tibora Harkabusa, bytom v Mošovciach, Kollárovo námestie 34

     Mgr. Tibor Harkabus v minulosti žiadal o kúpu pozemkov na parc. č. 1/1 a 4/2, zapísaných na LV č. 679 a 1030, ktorých vlastníkom je obec Mošovce. Obecné zastupiteľstvo v Mošovciach s odpredajom uvedených pozemkov nesúhlasilo, preto sa pán Harkabus rozhodol požiadať obec Mošovce o prenájom uvedených pozemkov, čo zdôvodnil tým, že o pozemky sa nikto nestará, nikto ich nevyužíva, je ochotný si ich na vlastné náklady oplotiť, v prípade zrušenia nájomného vzťahu je ochotný oplotenie bez pripomienkovania odstrániť. Žiadosť bola prerokovaná v komisii pre životné prostredie, výstavbu, dopravu a verejný poriadok. Jej členovia odporúčajú, aby OZ dlhodobý prenájom uvedených pozemkov schválilo. Tak sa aj stalo, OZ konštatovalo, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa a schválili prenájom  parc. č. KN 1/1 a pozemku KN 4/2 v majetku obce.

8. Súhlas Obecného zastupiteľstva Mošovce, že proces obstarávania a schvaľovania
      ÚPD obce potrvá najviac 3 roky od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie oboma
      zmluvnými stranami

Dňa 1. septembra 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Obec Mošovce v súlade s citovaným zákonom podáva na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR žiadosť o uvedenú dotáciu pre dokončenie rozpracovaného územného plánu. Jednou z povinných príloh k žiadosti je aj súhlas OZ, že proces obstarávania a schvaľovania ÚPD potrvá najviac tri roky od podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie oboma zmluvnými stranami.
Materiál o poskytnutie dotácie na spracovanie ÚPD bol prerokovaný v komisii pre ŽP, výstavbu, dopravu a verejný poriadok, ktorá doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť udelenie súhlasu k danej problematike.

9.  Správa z kontroly pokladničných dokladov v pokladni Obecného úradu Mošovce za prvý štvrťrok 2011

Kontrolu pokladničných dokladov v pokladni Obecného úradu Mošovce za prvý štvrťrok 2011 vykonala Elena Kubisová, HKO, na základe schváleného Plánu kontrolnej činnosti HKO na rok 2011. Z priloženej Správy o výsledku z následnej finančnej kontroly č. 4/2011 zameranej na kontrolu pokladničných dokladov za prvý štvrťrok 2011 vyplýva, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky ani porušovanie zákona.

1. Správa z kontroly dodržiavania Smernice č. 2/2010 o rozsahu a spôsobe využitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Mošovce za I. polrok 2011

Táto kontrola bola vykonaná tiež v súlade s Plánom kontrolnej činnosti HKO. Z výslednej Správy o výsledku z následnej kontroly č. 5/2011 zameranej na dodržiavanie smernice č. 02/2010 o rozsahu a spôsobe využitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Mošovce za prvý polrok 2011 je zrejmé, že vyššie uvedená smernica je dodržiavaná, všetky doklady spĺňajú predpísané náležitosti.

2. Správa z kontroly plnenia uznesení prijatých OZ Mošovce za I. polrok 2011

Kontrolu vykonala a podrobnú správu z kontroly plnenia uznesení prijatých OZ v I. polroku 2011 vypracovala a predložila Elena Kubisová, HKO. V správe, ktorá je prílohou tejto zápisnice, je konštatované, že prijatým uzneseniam OZ obce Mošovce je venovaná náležitá pozornosť. Elena Kubisová HKO, navrhuje obecnému zastupiteľstvu, aby nevykonateľné uznesenia boli zrušené.

3. Návrh na udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi obce Mošovce

Podľa §18c ods. 5 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola Elene Kubisovej, HK obce Mošovce navrhnutá a poslancami OZ schválená odmena za I. polrok 2011 vo výške 30% z jej určeného mesačného platu.

4. Interpelácie

V interpelácii vystúpil poslanec OZ Ing. Vladimír Jančí
- navrhuje dať prekontrolovať funkčnosť ČOV na ulici A. Lackovej – Zory, pretože zapácha
- na hranici Kollárovho námestia a ul. J. Kollára bol vykonaný zásah do cestného telesa, teraz je tam neoznačená jama, nebezpečná hlavne vo večerných a nočných hodinách
- na Čerňakove nefunguje miestny rozhlas

5. Rôzne

a) na základe zistených skutočností v zmysle ustanovení § 18f zákona č. 369/1990 Zb. požiadala Jana Fánčiová, zástupkyňa starostu obce, o vykonanie kontroly v účtovníctve v Školskej jedálni ZŠ J. Kollára spolu so Spoločným obecným úradom  za účelom zosúladenia faktúry, skladu a poplatkov v ŠJ ZŠ za určité obdobie v termíne do najbližšieho zasadnutia OZ

b) Správa zo zahraničnej služobnej cesty starostu v Srbsku
V dňoch 19. - 22. augusta 2011 sa Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce a občania Mošoviec zúčastnili v družobnej srbskej obci Lalič osláv 250. výročia založenia prvej obecnej správy Laliča – viď správa zo zahraničnej pracovnej cesty

c) Správa zo zahraničnej služobnej cesty starostu v Poľsku
Dňa 11. septembra 2011 sa v družobnej poľskej obci Kozy konali dožinky, na ktoré sme boli pozvaní. Starosta obce, niektorí poslanci a zamestnanci obecného úradu sa tohto podujatia zúčastnili. Pri tejto príležitosti sme odovzdali starostom dožiniek za obec Mošovce „dožinkový veniec“.  Bližšie v správe zo zahraničnej cesty.

d) Obec Mošovce využila výzvu číslo OPŽP-PO4-11-3 a v stanovenom termíne
      požiadala o NFP  v rámci  Odpadového hospodárstva, operačný cieľ: podpora aktivít
      v oblasti separovaného zberu a podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov a podala
      projekt Zberný dvor Mošovce. Podrobnejšie informácie týkajúce sa projektu 
      a informácie o výdavkoch a spolufinancovaní poskytol prítomným Ing. Mgr. Peter
      Mojtek, starosta obce.

     V úplnom závere v krátkosti Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce, informoval prítomných o činnosti Obecného úradu:
- bola vykonaná úprava hrádze nad záhumniami za Starým radom, pričom pomáhali
      mladí brigádnici z radov DHZ
- v potoku nad ihriskom zamestnanci obce položili skruže, upravili tak koryto potoka
- 111 občanom obce, ktorí spĺňali kritériá,  sme prostredníctvom Potravinovej Banky Slovensko, o. z., vydali potraviny  v podobe múky a cestovín
- nemáme vypracovaný bezpečnostný systém
- v súčasnosti sa pripravuje projekt na vybudovanie Zberného dvora za Domom smútku

     Po prerokovaní všetkých bodov programu Ing. Mgr. Peter Mojtek, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.


Mgr. Katarína Sadloňová, overovateľka zápisnice                     Mgr. Katarína Sadloňová v. r.

Bc. Danuša Lúdiková, zapisovateľka                                          Bc. Danuša Lúdiková v. r.

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka