Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva


Zasadanie zo dňa 27.12.2010

Uznesenia z ustanovujúceho OZ


 

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Mošovce


zo dňa 27. decembra 2010


Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovali:

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Mošovce
2. Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce Mošovce
3. Ustanovenie sobášiacich do funkcie
4. Návrh na zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mošovce
5. Rozdelenie poslaneckých obvodov
6. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Mgr. Petrovi Mojtekovi, starostovi obce Mošovce
7. Rôzne


1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Mošovce

Uznesenie č. A/1

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

b e r i e  n a  v e d o m i e

1. Informáciu Eleny Tarašovej, predsedníčky miestnej volebnej komisie v Mošovciach o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Mošovce
2. Príhovor doterajšieho starostu Ing. Jána Žirka na záver volebného obdobia
3.. Príhovor Petra Mojteka, novozvoleného starostu obce Mošovce

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

 

 


Uznesenie č. B/1

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

k o n š t a t u j e,  že

1. novozvolený starosta obce Mošovce Ing. Mgr. Peter Mojtek zložil zákonom predpísaný sľub starostu,
2. novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Mošovciach

Peter Zubáň,
Jana Fánčiová,
Martin Kopecký,
Mgr. Lenka Stehlíková,
Bc. Janka Hríbová,
Mgr. Katarína Sadloňová,
Mgr. Ľudmila Piecková,
Ing. Ján Žirko,
Ing. Vladimír Jančí,

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

2. Poverenie poslanca zastupovaním starostu obce Mošovce

Uznesenie č. A/2

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

berie na vedomie

Poverenie poslankyne Jany Fánčiovej zastupovaním starostu obce Mošovce v súlade s ustanovením § 13b, ods. 1, zákona 369/1991 Zb.

Hlasovanie: prítomných 9, za 8, proti 0, zdržali sa 0.


3. Ustanovenie sobášiacich do funkcie

Uznesenie č. M/1

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

u s t a n o v u j e

do funkcie sobášiacich poslancov:

1. Ing. Jána Žirka
2. Ing. Vladimíra Jančího

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

4. Návrh na zaradenie poslancov do komisií obecného zastupiteľstva a voľba predsedov komisií

Uznesenie č. C/1


Obecné zastupiteľstvo obce MošovceZriaďuje komisie OZ

1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti,
2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
3. Komisia sociálna, školská, kultúry, mládeže a športu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
5. Komisia verejného poriadku a na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
6. Komisia na implementáciu fondov EÚ

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

Uznesenie č. D/1

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

v o l í

a) poslancov do komisií Obecného zastupiteľstva obce Mošovce nasledovne :

1. komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
Ing. Ján Žirko, Mgr. Lenka Stehlíková, Mgr. Katarína Sadloňová,
2. komisia verejného poriadku a na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
Peter Zubáň, Bc. Janka Hríbová, Mgr. Ľudmila Piecková

b) predsedov komisií Obecného zastupiteľstva obce Mošovce :

1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činností,
Jana Fánčiová
2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
Martin Kopecký,
3. Komisia sociálna, školská, kultúry, mládeže a športu
Ing. Vladimír Jančí,
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
Ing. Ján Žirko,

5. Komisia verejného poriadku a na prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
Peter Zubáň,
6. Komisia na implementáciu fondov EÚ
Mgr. Ľudmila Piecková

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

Uznesenie č. F/1

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

u k l a d á

predsedom jednotlivých komisií (okrem Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.) predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na ďalších členov komisií z radov poslancov a obyvateľov obce Mošovce

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

5. Rozdelenie poslaneckých obvodov

Uznesenie č. A/3

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

Berie na vedomie

Rozdelenie poslaneckých obvodov nasledovne


Poslanecký obvod č. 1 (Mgr. Lenka Stehlíková)
Ulica F. Kafendu č. 213-231, 494, 496
Ulica Dolný dvor č. 232-250
Ulica Dolný riadok č. 251-264
Poslanecký obvod č. 2 (Peter Zubáň)
Ulica J. Kollára č. 1-29, 266-297, 299-307, 478, 487-491
Poslanecký obvod č. 3 (Bc. Janka Hríbová)
Ulica Starý rad č. 156-212, 325-338, 479, 495, 552
Poslanecký obvod č. 4 (Mgr. Katarína Sadloňová)
Ulica SNP č. 379-451, 483
Poslanecký obvod č. 5 (Ing. Ján Žirko)
Ulica Na Drienok č. 454-462
Ulica Vidrmoch č. 111-142, 480
Ulica Krčméryho č. 105-109, 493
Poslanecký obvod č. 6 (Martin Kopecký)
Ulica Partizánska č. 42-59
Kollárovo námestie č. 32, 34, 61-69, 308-315
Ulica Krčméryho č. 70-95
Poslanecký obvod č. 7 (Mgr. Ľudmila Piecková)
Ulica Krčméryho č. 96-104, 143-154, 316-324
Ulica Mládeže č. 339-368
Poslanecký obvod č. 8 (Ing. Vladimír Jančí)
Ulica A. Lackovej-Zory
Ulica Čerňakovo č. 37-41
Ulica Rybníky č. 475-476
Ulica na Tisovec č. 463-468
Ulica Na ranč č. 469-474, 55O

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

6. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Mgr. Petrovi Mojtekovi, starostovi obce
Mošovce

Uznesenie č. N/1

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

u r č u j e

Ing. Mgr. Petrovi Mojtekovi, starostovi obce Mošovce, v súlade s § 4, ods. 2, zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat vo výške 1640,- € s účinnosťou od 27. decembra 2010.

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

7. Rôzne

Uznesenie č. G/1

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce

O d p o r ú č a

- starostovi obce posúdiť potrebu aktualizácie vnútorných noriem obce
- poslancom obecného zastupiteľstva preštudovať vnútorné normy obce a príslušné zákony súvisiace s obecnou samosprávou.

Hlasovanie: prítomných 9, za 9, proti 0, zdržali sa 0.

Starosta obce
Ing. Mgr. Peter Mojtek
 

 

Uznesenia z ustanovujúceho OZ boli podpísané starostom obce dňa 3, januára 2011.

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka