Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


 

Pozvánka na zasadanie 14.12.2017

Pozvánka

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

 

14. decembra 2017 (štvrtok) o 17.00 hod.

 

vo viacúčelovej zasadacej miestnosti Obecného úradu Mošovce,
Kollárovo námestie 314/10.

 

 

Návrh programu:

 

Otvorenie zasadnutia

Voľba návrhovej komisie

Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu

 

 

1.    Slovo pre verejnosť.

2.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 14. decembra 2017.
            Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

3.    Riešenie problematiky Základnej umeleckej školy Mošovce.
            Predkladá: Ing. Peter Košík, starosta obce.

4.    Riešenie problematiky rekonštrukcie šatní TJ FO ŠK Drienok.
            Predkladá: Ing. Peter Košík, starosta obce,
                              Stanislav Géryk, poslanec OZ

5.    Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2017 schváleného Uznesením č. E/51/2016
       na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa  15.12. 2016 
            Predkladajú: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1,
                                 Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ.

6.    Návrh rozpočtu obce Mošovce na rok 2018.
            Predkladajú: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1,
                                 Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ.

7.    Návrh na prijatie Municipálneho úveru – Superlinka v Prima banke Slovensko, a.s..
            Predkladajú: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1,
                                 Mária Solárová, odborná pracovníčka OcÚ.

8.    Návrh na zámer prevodu majetku formou zámennej zmluvy, pozemku vo
       vlastníctve obce Mošovce s pozemkom vo vlastníctve Pavla Zachara, Starý rad
       334/14, Mošovce a Jozefa Geisbachera, Blatnica 75 ako prípad hodný osobitného
       zreteľa.
            Predkladajú: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2,
                                 Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ.

9.    Návrh VZN č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
            Predkladajú: Bc. Ľubica Borcovanová, odborná pracovníčka OcÚ,
                                 Bc. Danuša Lúdiková, odborná pracovníčka OcÚ.

10.  Návrh VZN č. 3/2017 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
       nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce
       Mošovce.
            Predkladá: Jana Fánčiová, poslankyňa OZ a zástupkyňa starostu obce.

11.  Návrh – Dodatok č. 2 VZN obce Mošovce č. 1/2009 o opatrovateľskej službe
       a spôsobe určenia a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby.
            Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1.

12.  Návrh - Zásady postupu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce
       Mošovce.
            Predkladá: Bc. Danuša Lúdiková, odborná pracovníčka OcÚ.

13.  Návrh VZN č. 4/2017 o hlasovaní obyvateľov obce a o organizovaní verejného
       zhromaždenia obyvateľov obce
            Predkladá: Bc. Danuša Lúdiková, odborná pracovníčka OcÚ.

14.  Návrh – Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Mošovciach – novelizácia
       v plnom znení.
            Predkladá: Ing. Peter Košík, starosta obce.

15.  Ponuka na kúpu parcely E-KN č. 454/36, ktorá je majetkom obce, na výstavbu
       skladových a administratívnych priestorov.
            Predkladajú: Ing. Peter Matula, poslanec OZ a predseda komisie OZ č. 2,
                                 Ing. Peter Košík, starosta obce.

16.  Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018.
            Predkladá: Ing. Peter Košík, starosta obce.

17.  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mošovce na 1. polrok
       2018.
            Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

18.  Interpelácie.

19.  Diskusia.

 

 

                                                                                            Ing. Peter Košík
                                                                                              starosta obce

prehľad uznesení za rok 2016


 

dnes je: 11.12.2017

meniny má: Hilda

webygroup
ÚvodÚvodná stránka