Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo plní funkcie vyplývajúce z pôsobnosti a právomoci obce, rozhoduje o ďalších dôležitých otázkach obecného, príp. regionálneho významu. Obecné zastupiteľstvo sa schádza na riadnych a mimoriadnych zasadnutiach. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.

Obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh samosprávy obce. Uznesením obecného zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla komisiám, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi.


 

Pozvánka na zasadanie 27.4.2017

Pozvánka

P o z v á n k a

 

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Mošovce na deň

27. apríla 2017 (štvrtok) o 16.00 hod.

vo viacúčelovej zasadacej miestnosti Obecného úradu Mošovce,
Kollárovo námestie 314/10.

 

 

Návrh programu:
 

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisu

 

1.    Slovo pre verejnosť.

2.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Mošovce splatných
       ku dňu 27. apríla 2017.
       Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

3.    Správa z výsledku kontroly číslo 2/2017 - Kontrola hospodárenia s finančnými
       prostriedkami Obce Mošovce – kontrola úhrady poplatku na čiastočnú úhradu
       výdavkov v Materskej škole Mošovce.
       Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce.

4.    Správa predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
       funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu
       pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 4.

5.    Návrh predsedu komisie finančnej, správy majetku  a podnikateľských činností
       na doplnenie a menovanie nového člena komisie.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ, predsedníčka komisie OZ č. 1.

6.    Návrh úpravy VZN č. 5/2014 o miestnych daniach v časti V. Daň za ubytovanie. 
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1.

7.    Návrh na vyradenie neupotrebiteľného drobného hmotného majetku Obce
       Mošovce a ZŠ Mošovce.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1.

8.    Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy,
       ktorej predmetom bol hnuteľný majetok vo vlastníctve obce Mošovce vozidlo Praga
       V3S valník bez evidenčných čísel, pojazdná kosačka zn. Murray 12IC/38
       (nepojazdná), malotraktor zn. Tomo Vinkovic TV 420 (nepojazdný).
       Predkladá:  Ing. Peter Košík, starosta obce, 
                          Ing. Ingrid Bubelínyová, odborná pracovníčka OcÚ.

9.    Prehodnotenie výšky dotácie k predloženej žiadostí Paed.Dr. Magdalény
       Klocháňovej v zmysle VZN č. 1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006
       o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Mošovce v nadväznosti na odporučenie z
       preskúmania a posúdenia žiadosti komisiou sociálnou, školstva, kultúry, mládeže
       a športu.
       Predkladá: Elena Tarašová, poslankyňa OZ a predsedníčka komisie č. 1.

10.  Návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2017 schváleného Uznesením č. E/51/2016
       na zasadnutí Obecného zastupiteľstva zo dňa  15.12. 2016.
       Predkladá: Mária Solárová, ekonómka obce.

11.   Interpelácie.

12.   Diskusia.

 

 

                                                                                            Ing. Peter Košík
                                                                                              starosta obce

prehľad uznesení za rok 2016


 

dnes je: 24.4.2017

meniny má: Juraj

webygroup
ÚvodÚvodná stránka