Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 27.12.2010 tieto komisie:
1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti
2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
3. Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce podľa zákona č. 357/2004 Z. z.
6. Komisia na implementáciu fondov EÚ
7. Komisia verejného poriadku
8. Komisia na prešetrenie a vybavovanie sťažností podľa Zák. NR SR č. 9/2010 Z. z.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorý sú zároveň poslancami zastupiteľstva.
 


 

Stanovy, činnosť a rokovací poriadok obecných komisií

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 


 

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Mošovciach


 

dnes je: 20.10.2017

meniny má: Vendelín

webygroup
ÚvodÚvodná stránka