Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Komisie

Obecné zastupiteľstvo obce Mošovce zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí OZ dňa 14.12.2014 tieto komisie:
1. Komisia finančná, správy majetku a podnikateľských činnosti
   
predseda: Elena Tarašová
    členovia: Mgr. Ľudmila Piecková, Mária Solárová, Ing. Mgr. Peter Mojtek,
                   Ing. Miroslav Petrovič, Ján Reťkovský (ul. Starý rad), Mgr. Mariana Ballová
2. Komisia územného plánu, výstavby, dopravy a životného prostredia
    predseda: Ing. Peter Matula
    členovia: Jarmila Janáková, Ing. Ingrid Bubelínyová, Ing. Jaroslav Tesák, Marián
                   Šipula, Peter Hrča (ul. Krčméryho), Martin Kopecký
3. Komisia sociálna, školstva, kultúry, mládeže a športu
    predseda: Mgr. Katarína Sadloňová
    členovia: Bc. Danuša Lúdiková, Mgr. Adriana Brázdová,
                   PaedDr. Iveta Thomková, Mgr. Marek Martinkovič,
                   Mgr. Andrea Cabadová
4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii funkcionárov obce
    podľa zákona č. 357/2004 Z. z.

    predseda: Elena Tarašová
    členovia: Mgr. Katarína Sadloňová, Mgr. Ľudmila Piecková
6. Komisia na implementáciu fondov EÚ
    predseda: Mgr. Ľudmila Piecková
    členovia: Ing. Peter Matula, RSDr. Jozef Dírer, Ing. Ingrid Bubelínyová,
                   Mgr. Lenka Hanková, Janka Lichnerová
7. Komisia verejného poriadku
    predseda: Stanislav Géryk
    členovia: Svetlana Petrovičová, Peter Lúdik st., Milan Reťkovský, Michal Petrovič
8. Komisia na prešetrenie a vybavovanie sťažností podľa Zák. NR SR č. 9/2010 Z. z.
    predseda: Svetlana Petrovičová
    členovia: Stanislav Géryk, Jana Fánčiová
9. Komisia ZPOZ
    predseda: Jana Fánčiová
    členovia: RSDr. Jozef Dírer, Bc. Danuša Lúdiková, Ing. Ján Žirko, PaedDr. Iveta
                   Thomková, Monika Škutová, Viera Žilová, Ing. Alena Klaudínyová,
                   Anna Tesáková, Oľga Zorkóciová, Marcela Bodorovská.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány a stanovuje rozsah ich činnosti podľa miestnych podmienok a potrieb. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Každá komisia má predsedu komisie. Predsedu komisie volí obecné zastupiteľstvo z členov komisie, ktorí sú zároveň poslancami zastupiteľstva.
 


 

Stanovy, činnosť a rokovací poriadok obecných komisií

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce.

Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Mošovciach, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 


 

Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva v Mošovciach


 

dnes je: 17.11.2018

meniny má: Klaudia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka